Investerare brukar betrakta massapriserna som en god värdemätare på sektorer och enskilda bolag. En utbredd uppfattning om att massapriset var på väg att vända ner har funnits i branschen, mycket på grund av förväntningar på de tre förstklassiga produktionsfaciliteter som togs i bruk efter sommaren. Fortsatt hög efterfrågan och stängningar av äldre faciliteter har dock inneburit ett fortsatt högt pris. 

Sammanvägt innebär det att priset och prognoserna för massa revideras uppåt. Ett ton långfibermassa (NBSK) beräknas kosta 860 dollar för år 2017. Kommande år uppskattas priset till 840 dollar per ton och år 2019 kommer priset ligga på 875 dollar per ton. För 2017 beräknas ett ton kortfibermassa (BEK) kosta 790 dollar, för att sjunka till 750 dollar per ton år 2018 och därefter stiga till 800 dollar per ton år 2019. 

Den tidigare försiktigheten kring prisutvecklingen på massa byts nu mot en mer optimistisk bild för skogssektorn där flera bolag är nettoförsäljare av massa. Historiskt har massapriset varit en viktig faktor för aktiepriset på skogsbolag. Därtill kommer den starka dollarn som är en fördel för skogssektorn i och med att de flesta produkter prissätts i amerikansk valuta - vilket även medför fördelaktiga handelsflöden för europeiska producenter. 


Inte bara guld och gröna skogar
Viss försiktighet ska dock iakttas. Den kommande nedgången väntas till senvintern, men då den sker från en högre prisnivå kommer det innebära en mer hanterbar utveckling. Nedgången förväntas dock hålla i sig längre än vad tidigare uppskattningar gav gällande, vilket huvudsakligen har att göra med att bara en ny massafacilitet kommer tas i bruk under 2018 – SCA:s nya massafabrik i Östrand utanför Sundsvall som ska fördubbla bolagets produktionskapacitet. Med två års ledtid för fabriksinvesteringar ser nuvarande orderingångar inte ut att indikera någon signifikant ökning av kapacitet tidigare än 2020.

Årets stora kapacitetsförstärkningar kom från nyöppnade fabriker i Indonesien, Brasilien och Finland. I tidigare analyser har dessa förväntats bidra till prispress, men nu justeras synen på massapriser uppåt. Stark efterfrågan, stängning av gamla fabriker och tillfälliga produktionsavbrott driver prisutvecklingen och gör att synen på skogssektorn nu är mer optimistisk än för några kvartal sedan. 

Nuvarande snittpris på långfibermassa ligger 2 procent högre än Kepler Cheuvreuxs tidigare prognoser och för kortfibermassa är priset 4 procent högre än tidigare prognoser. Med stabila prisnivåer fram till årsslutet kommer snittpriserna klättra till 3 respektive 8 procent över Kepler Cheuvreuxs förra prognos. 

Fabriksomställningar ingår i en större men ofta förbisedd del av hur massamarknaden ser ut, nämligen de cykliska och ofta oväntade beskeden om minskad produktion. En ansenlig del av massafabrikerna har en hög teknisk ålder och relativt liten kapacitet, så man bör räkna med en viss överskattning av nettokapacitet. Exempelvis motsvarar antalet stängda fabriker eller produktionslinjer en utbudsminskning på 1 miljon ton hittills i år, jämfört med Kepler Cheuvreuxs tidigare prognos på 0,75 miljoner ton för hela 2017.


Förändrat läge för marknad och bolag
Massa används för produkter inom hälsa och hygien, exempelvis servetter och blöjor, men också för papper och kartonger. För tillfället växer samtliga marknadssegment utom två: utskrifts- och skrivprodukter i Västeuropa och Nordamerika. En växande och mer köpstark medelklass är en stark drivkraft när det kommer till efterfrågan. Det pekar på produktens högst volatila natur, där efterfrågan till stor del styrs av det makroekonomiska läget och av strukturella demografiska förändringar. 

Det förhöjda antalet fabriksnedstängningar ihop med efterfrågeökningar ger ett rekordhögt massapris, som tillsammans med ny produktionskapacitet kommer påverka bolagsvärderingarna. Men vare sig de senaste fabrikstillskotten eller trenden där fabriker ställs om från pappers- till paketeringsproduktion är inprisade i bolagsvärderingar. Därför reviderar Kepler Cheuvreux flera bolagsrekommendationer. 

SCA

SCA, Europas största privata skogsägare, har visat på god utveckling. Aktien har tömt ut en del av den tidigare innestående uppsidan, varför den nedgraderas från Köp till Behåll med oförändrad riktkurs på 75 SEK. Kursen bygger på en summan-av-delarna-värdering (SOP), med 15 procents rabatt som tar höjd för att investerare inte får ut hela värdet av varje del.

 • Ny massafabrik når full kapacitet i mitten av 2018
 • Hög efterfrågan på skogsindustriprodukter
 • Sänkta finansieringskostnader
 • Väldigt låg risk för skogsdelen

Rekommendation: Behåll (Köp)
Riktkurs: 75 SEK (75)

Stora Enso

Stora Enso håller på att förändra sitt erbjudande. Bolaget avslutar för tillfället en investeringstung period, så en förbättring av kassaflöde och balansräkning finns att vänta kommande år. Bolaget skiftar fokus från pappersproduktion för Europa till att bygga billigare massafabriker i Latinamerika och en kartongfabrik i Kina. På lång sikt kommer det leda till ökad lönsamhet, men på kort sikt hålls lönsamheten nere på grund av investeringskostnader. 

 • Börjar skörda frukter från tidigare investeringar
 • Avkastning förväntas dubbleras inom fyra år
 • Långsiktigt gynnsamt lönsamhetsläge
 • Årlig nettoförsäljning av massa på 2,1 miljoner ton

Rekommendation: Köp (Behåll)
Riktkurs: 14,0 EUR (12,5)

UPM

UPM-aktien ser ut att kunna stiga ytterligare. Arbetet med att förändra produktportföljen ger fler områden med höjda marginaler, samtidigt som bolaget sänker sin finansiella risk genom att beta av skulder.

På kort sikt har ledningen signalerat att man prioriterar lönsamhetstillväxt före högre försäljning. På lång sikt kommer en eventuell investering i en massafabrik i Uruguay, preliminärt planerad till 2021, dock att främja försäljningstillväxt först och främst. Därför siktar bolaget på att dirigera investeringar i anläggningstillgångar mot lönsamhetsförbättrande investeringar och prioritera rörelseresultatet. 

 • Stark balansräkning
 • Låg finansiell risk
 • Tydliga och trovärdiga finansiella mål
 • Ny sektorfavorit och höjd riktkurs

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 27,50 EUR

Viktig information