Rörelseresultatet (EBITDA) för koncernen uppgick till 252 miljoner kronor under kvartalet, motsvarande 18 procent tillväxt och en stabil marginal på 10,4 procent, trots ökade kostnader i samband med etableringen i Österrike. Koncernens Rörelseresultat (EBITDA) justerat för uppstart i Österrike uppgick till 268 miljoner kronor, vilket motsvarade en marginal på 11,1 procent. Tillväxten drevs av nyöppnade butiker och cirka 6 procents ökad försäljningen i befintliga butiker (lika för lika). 


Rivstart i Österrike
XXL slog upp portarna i sin första österrikiska butik den 29 augusti. På öppningsdagen besökte 13 000 personer butiken, som ligger i Shopping City Süd utanför Wien. Tillsammans spenderade besökarna motsvarande cirka 8 miljoner norska kronor. Den första månadens försäljning i butiken landade på motsvarande 29 miljoner norska kronor och bruttomarginalen på 25,2 procent. Det var bättre än Kepler Cheuvreux räknat med. Till det kommer försäljning online under två veckor på cirka 5 miljoner norska kronor. Rörelseförlusten (EBITDA) i Österrike var något högre än väntat på grund av öppningskostnader i butik nummer två, som öppnades den 9 oktober. Ytterligare en ny butik ska öppnas under första halvåret nästa år, nära Linz. Kepler Cheuvreux tror dessutom att XXL förhandlar om en butik i Graz, Salzburg.

Den positiva starten i Österrike bekräftar att XXL:s affärsmodell fungerar väl även i detta land, vilket inte är förvånande med tanke på att marknaden liknar de nordiska. Det finns fyra olika årstider, varumärkes- och serviceintresserade konsumenter och en konkurrenssituation som påminner om den på de nordiska marknaderna.


Starkt i Sverige och Finland
Den svenska och finska verksamheten visade de starkaste förbättringarna jämfört med förra året. I Sverige där konkurrenstrycket lättat avsevärt ökade rörelsemarginalen 

(EBITDA) till12,5 procent mot väntade 8-10 procent. 

Trots den kärva detaljhandelsmarknaden i Finland lyckades XXL få upp rörelsemarginalen (EBITDA) till 9,4 procent, vilket är mer än dubbelt upp mot de 4,3 procent som marknaden räknat med och även betydligt bättre än Kepler Cheuvreuxs prognos på 6 procent. 

Att bruttomarginalen ökat drastiskt till 36 procent från 29,1 procent för ett år sedan är ett bevis på att XXL-konceptet fått betydande fotfäste i Finland.

Rörelsemarginalen (EBITDA) i Norge var 19 procent, vilket var 2 procentenheter svagare än väntat. Kepler Cheuvreuxs bedömning är att förklaringen främst är tillfällig press på bruttomarginalen från rabatter som XXL gett för att få ned de något höga lagernivåerna och även att XXL drivit kampanjer mycket hårt för att försvaga vissa konkurrenter. 

Den positiva utvecklingen i Österrike, Sverige och Finland kompenserade dock mer än väl för marginaltappet i Norge. Kepler Cheuvreuxs bedömning är att rapporten kommer att övertyga investerare om att XXL:s koncept fungerar väl även på marknaderna utanför Norge, vilket stärker scenariot med tvåsiffrig tillväxt under flera år framåt. XXL kommer som väntat att öppna fem butiker i fjärde kvartalet och siktar på 7-10 under 2018, vilket är färre än förväntade 10-12. 

Kepler Cheuvreuxs gör bara små estimatförändringar för 2017-2018 och upprepar Köp och riktkursen 110 norska kronor.


Kepler Cheuvreuxs syn på XXL

  • Rapporten för tredje kvartalet bekräftar tillväxtscenariot 
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 110 norska kronor
  • Innebär en valutarisk 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan