Ökat köpintresse vid nyckelstödnivåer

I spåren av höjt tonläge inom det handelspolitiska området och på grund av turbulensen kring Facebook, har börsen haft en svag utveckling allt sedan mitten av mars. Efter att ha nått det tekniska nyckelstödet i OMXS30 i häradet kring 1500 tilltog dock åter köpintresset och under föregående förtkortade handelsvecka rådde balans i marknaden, med en sidledes börsutveckling som resultat.  

Det härad svenska börsen nu handlas kring är i den tekniska analysen ett strukturellt viktigt stödområde, där ett brott skulle indikera på ett försämrat marknadssentiment och avsevärt öka risken för att nedgången skulle kunna komma att fortsätt ner mot häradet kring 1400-1410. Att köparna kom in i marknaden och därmed skapade den balans som gjorde att nedgången stannade av vid detta härad, validerar också nivån som ett signifikant stöd, så som det också visade sig vara vid sättningen i början av februari.

Den senaste nedgången innebär nu att en ny naturlig och förhöjd utbudszon kan komma att materialisera sig kring 1550-1560. För ökad konfidens om att nedgångsfasen skulle vara färdigställd och att börsen åter skulle stå på stabilare grund, krävs dock fortsatt att den ökade utbudsnivå som finns i marknaden kring 1585-1610 absorberas. En etablering över 1610 skulle därmed indikera en fortsatt återhämtning mot i första hand 1636-1648, och i andra hand till 1682.

Läs mer. OMXS30 - Viktigt nyckelstöd utmanas - 28 mars

Missa inte: Prenumerera på aktuell börsvy över OMXS30 via mejl

 


Förändringar i Swedbank Trading

I veckan stängdes affärsidén i Holmen inom ramen för Swedbank Trading. Affärsidén genererade 6,5% absolut avkastning och 13,75% relativ avkastning, då börsen under samma period som affärsidén var öppen föll med 7,2%.

Vår fundamentalt positiva vy till Holmen kvarstår och aktien är med i såväl Fokusportöljen som i Sektorfavoriter. Vad gäller affärsidén i Swedbank Trading togs aktien in i samband med den kraftiga nedgång som föranleddes av rapporten för det fjärde kvartalet. Vi såg då att nedgången var överdriven, då resultatavvikelsen berodde på ett underhållsstopp och inte på dess underliggande verksamhet. Vårt mål för den affärsidé som lanserades var därför att aktien inom snar framtid torde kunna återhämta den nedgång som förorsakades vid rapporten. Detta har nu skett och målet för affärsidén var därmed nådd. Aktien har på fundamentala grunder alla möjligheter att fortsätta stiga, givet ett allmänt gynnsamt marknadsklimat. Inom ramen för Swedbank Trading söker vi nu dock efter ett nytt tillfälle där vi kan komma in i en aktie med en attraktiv potential kontra den risk som tas.

I samband med att utdelningen avskildes från SKF justerades vidare under veckan nivån för stop loss i den affärsidé som är öppen i aktien.

Förutom affärsidén i SKF finns det även en öppen affärsidé i Swedbank Trading i Loomis.

Missa inte: Prenumerera på Swedbank Trading via mejl


Mest handlade aktier vecka 13

Under den förkortade handelsveckan rådde inte bara kursmässig balans i marknaden utan även aktieexponeringen hölls på aggregerad basis konstant. Den nedgång som skett och den oro som nu finns för ett handelskrig mellan USA och Kina har således balanserats mot de höjde tillväxtprognoser som nu stöttar marknaden.

De aktier som främst köptes under veckan var Henns&Mauritz och Swedbank. Övrig bolag som köptes var Telia, Lundin Mining, och Investor.  

Den överlägset mest sålda aktien under veckan var SCA. Övriga aktier som investerarkollektivet valde att minska sin exponering mot under veckan var AstraZeneca, SOBI, Essity, och Gränges 


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 13

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan