Möjligheter i strid med rädsla
Det första kvartalet bjöd på stora svängningar och investerare slets mellan hopp och förtvivlan. En stark konjunktur och solida bolagsrapporter ställs nu mot rädslan för en vändning i makroindikatorer och en upptrappad risk för ett omfattande handelskrig.

– Både konjunkturcykeln och börsuppgången är långt gångna och tecken på att vi skulle kunna närma oss slutet skapar, helt naturligt, stora och snabba kast på de finansiella marknaderna, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Analys.

Efter den senaste tidens turbulens har frågan om nedgången i sig själv kan vara det som sätter punkt för den positiva utvecklingen för aktier aktualiserats. Räntorna ligger fortfarande på nivåer som endast gör dem intressanta i ett rent kapitalbevarande perspektiv. I ett läge då aktier faller, kan dock även den typen av investering se intressant ut. Med detta i åtanke är det naturligt att räntorna har fallit tillbaka en del på senare tid.

Inom kort drar rapportsäsongen igång och då förväntas att investerares fokus återigen riktas mot bolagens vinstutveckling. 2017 tog vinsttillväxten fart på allvar, vilket också bekräftades i den senaste rapportsäsongen. Swedbank räknar med att styrkan kommer att fortsätta och att det syns tydligast i USA. 

– Med lägre aktiekurser innebär detta att potentialen för att marknaden tar emot rapporterna positivt har ökat. Samtidigt krävs det att vinsterna kommer in starkt för att vårt scenario ska hållas intakt, säger Mattias Isakson.

Swedbank anser fortfarande att den största avkastningspotentialen finns i aktier och behåller övervikten. Med stark vinstutveckling och den senaste tidens något nedpressade aktiekurser förväntar Swedbank sig en bra utveckling i närtid, även om volatiliteten sannolikt kommer att bestå.

– Vi ser störst potential i USA och Tillväxtmarknader och de förblir därför överviktade. Vi finansierar detta genom undervikt Europa. I vårt scenario kommer räntor åter att börja stiga och då kupongerna inte kompenserar för prisfallet förblir vi underviktade. Med hög värdering förväntar vi oss låg avkastning för krediter även om den ekonomiska utvecklingen är positiv för tillgångsslaget. Vi behåller vår neutrala vikt för krediter, säger Mattias Isakson.


Fortsatt positiv syn på aktier trots högre volatilitet
Ledande indikatorer visar tecken på att toppa på höga nivåer, men Swedbank ser detta som mindre uttalat i USA än på andra marknader. Swedbank bedömer att sammansättningen av bolag och sektorer i den här delen av konjunkturfasen samt den samlade vinstutvecklingen på den amerikanska börsen i närtid, är attraktiva.

– Den amerikanska ekonomin och aktiemarknaden är centrala för Swedbanks syn på aktier som tillgångsslag. Vi befinner oss i en sen fas av en långt utdragen konjunktur- och aktiemarknadscykel, men vi förväntar oss att USA fortsätter att utmärka sig positivt i många avseenden, säger Mattias Isakson.

Värderingen av amerikanska aktier är fortsatt lite högre än på andra marknader, men efter den senaste tidens uppjusterade vinstprognoser är Swedbanks bedömning att USA ändå framstår som den mest attraktiva regionen. Swedbank inväntar den kommande rapportsäsongen med tillförsikt och förväntar sig positiva signaler från bolagen, delvis uppbackat av skatteeffekter.

– Expansiv finans- och penningpolitik tillsammans med en svag dollar bidrar till en stabil amerikansk konjunktur. Mot bakgrund av förbättrad amerikansk efterfrågan är det inte oväntat att pris- och ränteutvecklingen följer med, men vi ser ändå inget hot mot bolagens lönsamhet. Vi har också intrycket att den amerikanska centralbanken är väl i fas med den underliggande ekonomiska utvecklingen, säger Mattias Isakson.

Geopolitik, inte minst handelspolitik, är en betydande riskfaktor. USA:s införande av importtullar och Kinas motåtgärder riskerar att växa i omfång med risk för betydande konsekvenser för globala tillväxtförväntningar och för synen på risktillgångar.

Hittills är omfattningen av restriktionerna måttlig och diskussioner förs för att begränsa konflikten. Väl medveten om att osäkerheten bidrar till en fortsatt högre volatilitet ser Swedbank i nuläget inte konflikten som ett skäl att ändra synen på aktier som tillgångsslag.


För tidigt för räntor
Marknadsräntorna har fallit den senaste månaden, både i Sverige och internationellt. Räntenedgången är som störst på längre löptider och lutningen på räntekurvan (skillnaden mellan långa och korta räntor) har minskat. Lägre internationella långräntor förklaras av något lägre förväntningar på stigande inflation jämfört med en månad sedan.

Samtidigt har osäkerheten på de globala finansmarknaderna ökat och volatiliteten är högre nu än under 2017. En högre riskaversion samt omallokering från riskfyllda tillgångar till ränteplaceringar har delvis också skapat ett tryck nedåt för marknadsräntor.

De starka globala konjunkturutsikterna, mindre expansiv penningpolitik och fortsatt låga räntenivåer talar fortsatt för stigande räntor. Även om internationella långräntor sedan årsskiftet stigit, är nivåerna fortsatt på historiskt låga nivåer. Detta gäller framför allt i Europa där den eftersläpande konjunkturutvecklingen, relativt USA, resulterat i stora ränteskillnader regionerna emellan.

– Vårt underliggande scenario är fortsatt bra konjunkturutveckling och stigande räntor. Vi behåller vår undervikt för tillgångsslaget och föredrar fortsatt kort duration, säger Mattias Isakson.


Begränsad potential motiverar neutral vikt för krediter
Kreditplaceringar har utvecklats svagt de senaste månaderna i spåren av ökad volatilitet på marknaden och högre kreditspreadar. Både placeringar i obligationer med högre kreditbetyg, Investment Grade, och obligationer med lägre kreditbetyg, High Yield, har sett stigande spreadar. Europeiska krediter har klarat sig bättre än amerikanska.

Den underliggande konjunkturen ger fortsatt stöd för krediter. Ett lågt antal konkurser tillsammans med god lönsamhet gynnar kreditmarknaden. Samtidigt är värderingen hög och stigande räntor kan påverka avkastningen och utvecklingen negativt.

Högre räntor innebär både stigande finansieringskostnader för bolagen och sjunkande priser på obligationer. Fortsatta tillgångsköp av ECB och den eftersläpande konjunkturutvecklingen relativt USA bör gynna europeiska krediter framför amerikanska. En riskfaktor för krediters framtida avkastning är ökad volatilitet som främst påverkar High Yield-placeringar negativt.

– Fortsatt stark konjunkturutveckling ger stöd till krediter samtidigt som höga värderingar och stigande räntor begränsar framtida utveckling. Vi väljer därför att behålla vår neutrala syn på krediter både inom Investment Grade och High Yield, säger Mattias Isakson.

Swedbanks investeringsstrategi i tre punkter

  • Aktier: stöd från kommande kvartalsrapporter.
  • Räntor: endast i kapitalbevarande syfte.
  • Krediter: begränsad potential.

Läs april månads uppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi.