- I vår juliuppdatering skrev vi att den avgörande striden, för utvecklingen på aktiemarknaderna under sommaren, sannolikt skulle bli den mellan handelsspänningar och en stark rapportsäsong. Den senare har hittills visat sig vara den starkaste, konstaterar Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Under juni styrdes däremot stämningen på de finansiella marknaderna tydligt av nyheter kring handelstullar. Swedbank har under hela våren argumenterat för att det ter sig osannolikt att ett fullskaligt handelskrig ska blomma ut. 

- Vi står kvar vi den ståndpunkten även om vi anser att det är för tidigt att blåsa faran över, säger Mattias Isakson. 

Fortsatt nyhetsflöde kring dessa frågor, inte minst gällande relationen mellan USA och Kina, kommer med största sannolikhet att påverka stämningen på de finansiella marknaderna en tid framåt. 

- Detta i kombination med geopolitiska, politiska och makroekonomiska risker gör att vi ser en uppenbar risk för att sommarhettan bedarrar även på aktiemarknaden. I perioder mellan rapportsäsongerna är det naturligt att denna typ av nyhetsflöde tar över förarsätet på finansmarknaderna och då ökar också sannolikheten för större svängningar, fortsätter Mattias Isakson.

Relativt många makrosiffror har fallit tillbaka en del, samtidigt som nivåerna generellt sett indikerar fortsatt bra tillväxt. I termer av överraskningar har siffror från Europa under en längre tid varit svagare än väntat. Så är fallet än idag. Samtidigt har USA på sista tiden också försvagats, vilket innebär lite svagare siffror än väntat under sommaren. 

- Säsongsmässigt brukar amerikanska siffror stärkas under hösten. Om det vanliga mönstret upprepas eller inte, kan bli avgörande för utvecklingen på de finansiella marknaderna. I det sammanhanget noterar vi att det hittills har varit begränsat med kommentarer från de amerikanska bolagen gällande handelskonflikten. Att den starkare dollarn i många fall påverkat vinstutvecklingen något negativt har föranlett fler kommentarer, säger Mattias Isakson.

Aktier – USA förblir en klass för sig
I juni koncentrerade Swedbank övervikten i aktier helt till USA. 

- Vi ligger kvar med denna position då vi ser ett relativt stöd från vinster och makroutveckling, samtidigt som amerikanska aktier sannolikt klarar sig bäst om handelsoron åter tar fart, säger Mattias Isakson. 

Bolagens kvartalsrapporter och deras kommentarer kring framtiden, bekräftade den generellt sett starka vinstgenereringen. Aktiemässigt blev det en livlig rapportsäsong, inte minst i Sverige, i termer av kursrörelser. 

- I vissa fall har det varit lätt att motivera större rörelser men i relativt många fall anser vi att kurssvängningarna varit obefogat stora. Även om majoriteten av bolagen överraskat positivt och aktiemarknaden stigit under rapportsäsongen, har en del aktier tagit mycket stryk som resultat av ganska små rapportbesvikelser. Detta i sig får ses som ett tecken på att vi är långt gångna i uppgångsfasen och att investerare är känsliga för sämre nyheter, säger Mattias Isakson.

Stark amerikansk rapportsäsong
I USA blev rapportsäsongen en av de bästa på många år. Ungefär 80 procent av bolagen överträffade vinstförväntningarna. Detta var den högsta andelen positiva överraskningar för ett enskilt kvartal sedan 2008. Nästan lika många bolag slog försäljningsförväntningarna. De två starkaste sektorerna var defensiva operatörer och läkemedel men för samtliga sektorer, förutom energi, var de positiva överraskningarna betydligt fler än de negativa. Samtliga elva sektorer uppvisar en positiv vinsttillväxt jämfört med samma period i fjol, varav tio uppvisar tvåsiffrig tillväxt. För kvartalet ser vinsttillväxten ut att landa på 24 procent med energi, basindustri och IT i topp. Skulle den tillväxten bli den slutgiltiga när alla bolag rapporterat blir kvartalet det bästa sedan det tredje kvartalet 2010. Försäljningstillväxten för kvartalet ser ut att landa på knappt 10 procent. För resten av 2018 ligger förväntningarna kring 20 procent på vinsttillväxten, för att sedan falla ner till 7-8 procent för de inledande två kvartalen av nästa år.

Räntor – förväntas stiga svagt
De internationella statsobligationsräntorna är nästintill oförändrade sedan föregående investeringsstrategi. Den fortsatt osäkra inflationsutvecklingen håller generellt tillbaka ränteuppgången. Den alltjämt starka konjunkturen, i synnerhet i USA, kombinerad med tecken på stigande inflation kommer att avgöra takten för kommande räntehöjningar. En eventuell uppgång i de amerikanska räntorna kan i sin tur även påverka marknadsräntorna i Sverige och Europa trots att ECB och Riksbanken i dagsläget signalerar en mer avvaktande linje. Flera centralbanker strävar samtidigt efter att dra ner på sina tillgångsköp. Den mogna globala konjunkturen och det stigande kapacitetsutnyttjandet förväntas till slut bidra till ett ökat underliggande inflationstryck i ekonomin. 

- Vi ser därför fortfarande större risk för stigande, om än svagt, än sjunkande räntor. De låga absoluta räntenivåerna på den svenska räntemarknaden utgör i dagsläget en dålig ’’kudde’’ mot kapitalförluster för svenska statsobligationsfonder och vi behåller därmed vår undervikt i svenska statsräntor, säger Mattias Isakson.


Krediter – vidare spreadar men värderingen fortsatt dyr
Kreditmarknaden utvecklades väl under juli där skillnaden mellan statsobligationsräntan och räntan på företagsobligationer minskade med lägre kreditspreadar som följd. Detta har gällt både europeiska och amerikanska krediter såväl som krediter med högre kreditbetyg (Investment Grade) och krediter med lägre kreditbetyg (High Yield). High Yield har gett en bättre totalavkastning än Investment Grade sedan föregå-ende månadsuppdatering. Den positiva utvecklingen i High Yield har mestadels drivits av minskade kreditpremier i form av sjunkande räntor på företagsobligationer. Ett positivt riskklimat har bidragit till utvecklingen där högre aktiekurser, starkare dollar, lägre volatilitet samt fortsatt positiv makrostatistik har understött krediter med högre risk. 

- Vi anser dock att värderingen på krediter är fortsatt väldigt hög. Den sena kreditcykeln samt den mogna konjunkturen ökar samtidigt riskerna för krediter, bland annat via ökad återfinansieringsrisk på grund av stigande korträntor. Vi förväntar oss att den starka ekonomiska utvecklingen kommer fortsätta att hålla konkursrisken låg men vi vidhåller vår neutrala allokering i krediter. Det är framförallt den relativa värderingen som gör oss avvaktande för detta tillgångsslag där vi framför allt är försiktigt inställda till High Yield-sektorn, säger Mattias Isakson.

Till Investeringsstrategin med placeringsförslag 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan