Vid senaste årsskiftet var den totala installerade vindkraftskapaciteten i världen 539 GW. Av dessa kommer hela 92 GW, eller 17 procent, från Vestas, världens största vindkraftsbolag, och det enda företag i sektorn som har global täckning. Vestas vindkraftverk finns i 79 länder och serviceverksamheten i 63. Ungefär hälften av försäljningen går till Europa och Afrika, en dryg tredjedel till Nord- och Sydamerika och 15 procent till Asien/Stillahavsområdet. Lika stor andel av försäljningen står den högklassiga serviceverksamheten för. Men här är lönsamheten betydligt bättre - service svarar för cirka 25 procent av rörelseresultatet, och de långa kontraktstiderna, ofta på 20 år eller till och med mer gör intäkterna jämnare över tid. 

539 GW är 5 procent av den totala elproduktionen i världen. För att minska koldioxidutsläppen krävs att andelen vindkraft i den totala energimixen ökar avsevärt, och snabbt. Vestas menar att den globala elproduktionen från vindkraft kan dubbleras redan till år 2020. Förra året ökade dock den globala vindkraftskapaciteten bara med 10,8 procent, den lägsta ökningstakten i vindkraftens historia, och branschorganisationen GWEC, Global Wind Energy Council, är lite försiktigare i sin prognos än vad Vestas är. GWEC räknar med att 840 GW vindkraft installerats år 2022.

I kraft av sin starka marknadsposition, och i enlighet med bolagets mål, växer dock Vestas betydligt snabbare än marknaden. Även om resultatet i andra kvartalet 2018 inte riktigt nådde upp till marknadens förväntningar så steg orderingången på nya turbiner med imponerande 38 procent på årsbasis. Trots Trumps avoga inställning till förnybar energi ökade USA:s relativa betydelse. 36 procent av offentliggjorda order i andra kvartalet kom från USA, jämfört med 32 procent i samma kvartal 2017. Positivt är också att orderingången från för Vestas nya tillväxtmarknader ökade i andra kvartalet, vilket visar att Vestas har möjlighet att växa på nya marknader.


Bransch i omvandling 
En viktig förklaring till förra årets, med vindkraftmått mätt, svaga tillväxt är att branschen är mitt uppe i en ganska turbulent omvandlings. Kraftig prispress de senaste åren gör att vindkraft – och även solenergi – numera kan konkurrera på egna meriter på alltfler marknader. Det gör att vindkraftsindustrin i många länder får stå på egna ben, utan subventioner. Denna övergång leder till en starkt konkurrensutsatt marknad och väntas leda till ytterligare konsolidering i branschen. Vestas bedömning är att företaget har goda möjligheter att befästa sin ledande position på vindkraftsmarknaden när den mognat och Vestas mål är att behålla sin marknadsledande position också i framtiden. 

Ett sätt att försäkra sig om detta är att leva upp till visionen: att vara ledande inte bara inom vindkraft utan inom hållbara energilösningar. Vindkraft fortsätter att vara företagets kärnverksamhet, men Vestas menar att ett breddat fokus på hållbara energilösningar kommer att få vindkraftmarknaden att växa ytterligare, möjliggöra nya intäkter och bredda Vestas marknadsnärvaro. 

År 2017 visade Vestas hur sådana framtida hållbara energilösningar skulle kunna se ut genom att sälja det första stora kommersiella elnätanslutna kombinerade vind-, sol- och batterilagringsenergisystemet i världen. 

Den största potentialen anser Kepler Cheuvreux dock finns i ökade marknadsandelar i Asien och Latinamerika, där efterfrågan på vindkraftverk väntas stiga kraftigt under kommande år och Vestas fortfarande är förhållandevis litet. 

Vestas kvartalsrapport för andra kvartalet publiceras den 17 augusti 


Kepler Cheuvreux syn på Vestas Wind Systems

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 495 danska kronor


Visste du att? 
Tyskland installerade nästan lika mycket ny vinkraftskapacitet (6581 MW) förra året som Sveriges totala installerade kapacitet (6619 MW).

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan