Priset på basmetaller som koppar och zink nådde låga nivåer i augusti, men har nu studsat tillbaka. Fortsatt hälsosam efterfrågan, minskande lagernivåer och produktionsbegränsningar har samtliga bidragit till återhämtningen av priserna.

Men detta har ägt rum samtidigt som aktiepriserna för de nordiska bolagen börjat avvika från metallpriserna, ett förhållande där de två faktorerna normalt historiskt följer varandra nära. Ytterligare en faktor att ta i beaktan är att bolagens balansräkningar är starka, har goda kassaflöden och värderas lägre än jämförbara konkurrenter.

Frågan är alltså om denna frikoppling mellan metallpriser och aktiepriser innebär ett köpläge, eller om det kan liknas vid en värdefälla?

– Ja, detta är ett bra tillfälle med en attraktiv riskjusterad avkastningsmöjlighet, kortsiktigt sett, säger Ola Södermark, aktieanalytiker på Kepler Cheuvreux, och fortsätter:

– Vi ser förvisso svårigheter kommande året för finansmarknaderna, med ökade risker och utmanande makroekonomiskt klimat. Men med det sagt är efterfrågan stark och priserna på exempelvis koppar och zink har varit stabila de senaste månaderna samtidigt som aktiepriser och värderingar fallit. Läget är tilltalande.


Tre bolag och tre viktiga metaller
Bolagen som detta köpläge gäller är Boliden, Lundin Mining och Norsk Hydro. Samtliga har underpresterat i förhållande till jämförbara aktörer inom den globala basmetallsektorn, sett till aktieprisernas utveckling.

Från tid till annan så tenderar aktiepriserna inom den nordiska basmetallsektorn att röra sig frikopplat från prisutvecklingen på själva basmetallerna. Detta kan härröra ur företagsspecifika faktorer som förvärv, rapportöverraskningar eller externa faktorer såsom valutasvängningar.

– Den senaste tidens frikoppling indikerar en omvärdering av bolagen, där Boliden har störst potential i förhållande till underliggande marknadsläge. Lundin har en stor kassa på händerna och har i förra veckan annonserat ett återköpsprogram som kan stödja aktien, och Norsk Hydro lär omvärderas nästan oberoende av marknadsutvecklingen när brasilianska Alunorte-anläggningen får upp farten igen, säger Ola Södermark.


Långsiktiga förutsättningar på plats
De basmetaller som framförallt berör dessa tre bolag är koppar, zink och aluminium. För samtliga tre metaller finns utmaningar på respektive marknader. Men Kepler Cheuvreux vidhåller sin långsiktigt positiva syn på basmetallmarknaderna, särskilt kopparsegmentet. Förutsättningarna är alltså på plats för att basmetallpriserna ska få fortsatt stöd.

Den snabba utvecklingen i förnybar energi, elektrifiering och urbanisering går alla lika stadigt framåt som förut och bidrar även de till fortsatt växande efterfrågan över tid. Ökade infrastrukturinvesteringar i Kina, exempelvis 160 mil ny tunnelbana i tre städer, driver efterfrågan på stål men även koppar och zink. Då Kina i dag står för hälften av all världens kopparkonsumtion är dessa projekt en viktig faktor för prisutvecklingen.

Zinkmarknaden förväntas vara hälsosam för överskådlig framtid. Marknaden är mer fragmenterad än för koppar, och många bolag ser det som en mindre attraktiv affär. Det leder till att flera stora gruvor har tömts eller stängts, vilket minskat produktionen och utbudet de senaste åren. Även lagernivåer har sjunkit till tioårslägsta. Detta har verkat som en katalysator för zinkpriser vilket höjt incitamenten att ge sig in i produktion igen, men ytterligare produktion förväntas inte rå på det strukturella underskott som råder.

Även aluminiummarknaden är under press trots goda fundamenta. Marknaden förväntas ha underskott under 2018, men samtidigt väntas tillväxt på cirka 3 procent de kommande tio åren drivet av globala trender inom transport, urbanisering och produktutveckling i lättare och mer hållbara material.

– Inbromsningar i den ekonomiska utvecklingen och handelskrig utmanar givetvis detta. Men vi ser trender med lägre halter i de stora gruvorna globalt, brist på bra nya projekt och ökad miljömedvetenhet som både ökar efterfrågan och dämpar produktionstakten av metaller vilket stödjer priserna, säger Ola Södermark.

Viktig information