Många som pensionssparar har lång tid kvar till sin pension och därmed en lång placeringshorisont. Vid en första anblick kan det verka attraktivt att pensionsspara med låg risk, men vad är egentligen risken? Risken att förlora pengar kortsiktigt, eller risken att få för lite avkastning och därmed en lägre pension?

- Svaret är nog båda två och placeringshorisonten bör ligga till grund för vilken av riskerna du lägger mest vikt vid. En gammal tumregel som än en gång är värd att lyfta upp gäller även här: ”Ju längre placeringshorisont, desto högre risk”. För en pensionssparare betyder det enkelt att hen ska ha större andel aktier ju fler år kvar till pension och mer räntor eller annat mindre riskfyllt sparande ju närmare hen är pensionsåldern, säger Mikael Wik, ansvarig placering och kapitalförvaltning på Swedbank Försäkring


Lång tid kvar till pension – satsa på aktier
Om du har lång tid kvar till pension är det klokt att satsa på aktier. Aktier förväntas nämligen ha högre avkastning än räntor och eftersom placeringstiden är lång kan du dra nytta av både ränta-på-ränta-effekten och lägre risk för negativt utfall.

Låt oss göra ett enkelt exempel där vi har två tillgångar:

  • Aktier (i detta fall USA och Världsindex)
  • Räntor (i detta fall amerikanska 10-åriga statsobligationer)

Vi gör exemplet enkelt och utgår ifrån att vi sätter in alla pengar på en gång och sparar i 30 år. Normalt sker löpande inbetalningar till pension och vi kanske investerar i fler tillgångar, men för att göra exemplet enklare utgår vi endast från två tillgångar med lång historik och insättning av alla pengar på en gång. Grafen ovan visar den genomsnittliga avkastningen om du placerat i aktier och räntor de föregående 30 åren. Om du pensionssparat i 30 år och tagit ut pengarna 1950 (dvs. sparat sedan 1920) hade du fått runt 8 % i genomsnittlig avkastning per år i aktier och runt 4 % vid placering i räntor. 

Genomsnittlig avkastning för aktier över denna tid var 10,8% och räntor 5,0%. Över 30 år betyder det en avkastning för aktier på över 2000 % jämfört med räntor vars avkastning varit drygt 300 %.

Vi kan även se att risken att förlora pengar är mycket låg vid så lång placeringstid. Sämsta utfallet för aktier över denna tid är en årsavkastning på 7 procent. 

- Placera dina pensionspengar som en långsiktig placering och välj rätt risk. Om du ska spara i 20-30 år har jag svårt att se något annat tillgångsslag slå aktiesparande, säger Mikael Wik. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan