Mellan hopp och förtvivlan
I samband med att den nya Investeringsstrategin presenterades under inledningen på förra veckan togs aktievikten ner till neutral efter en tidigare övervikt. Argumenten var att det i närtid är svårt att se några katalysatorer som kan förmå marknaden att överge det rådande negativa tolkningsläget.

Uppehållet på 90 dagar i handelskonflikten innebär i mångt och mycket 90 dagar av osäkerhet. Aktiemarknaderna står sannolikt inför en betydande mängd nedgraderingar av prognoser och riktkurser inför rapporterna för det fjärde kvartalet.

Analytikerna lär om inte annat ta det säkra före det osäkra och justera ner för att inte ligga med riktkurser som är alldeles för långt ifrån rådande kurser – något som är obehagligt inte minst i osäkra tider.

Utöver det finns osäkerhet om hur centralbankerna kommer att agera och vilken påverkan det kommer att få. Något som sammantaget talar för en fortsatt ganska stökig börs kommande period. Så frågan är kanske varför inte aktier underviktas.


Positiva överraskningar
Utöver ovanstående finns det en stor konjunkturell oro. Marknaden ifrågasätter om prognoserna om en relativt god förväntad vinsttillväxt nästa år kommer att besannas.

Rådande kurser talar sitt tydliga språk, nämligen att överlag kommer det inte bli någon vinsttillväxt nästa år utan istället fallande vinster. Men finns det i den faktiska statistiken några tydliga tecken på att konjunkturen faktiskt kommer vika ner så tydligt?

Så här långt är det svårt att hitta några sådana signaler. Tillväxttakten liksom vinsttillväxttakten kommer att bli lägre 2019 än 2018 men det är inte samma sak som att ekonomin ska in i en lågkonjunktur.

Det är snarare så att statistiken på sistone faktiskt överraskat positivt. Ser man till förra veckans inköpschefsindex för tillverkningsindustrin överraskade de positivt för i stort sett alla regioner och bekräftar en fortsatt god utveckling. Det är här som anledningen till vår neutrala position återfinns.

Vi ser potential för ett helt okej 2019 sett till vinsttillväxt och endast en avmattning av konjunkturen. Problemet är att låg värdering inte är något som får marknader att vända utan det behövs någon form av katalysator och under de närmaste månaderna har vi svårt att se att en sådan kommer realiseras.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan