Den senaste tidens makrostatistik har fortsatt att överraska positivt och bolagsrapporterna för fjärde kvartalet 2017 har överträffat förväntningarna. 

Swedbank anser att utsikterna för bolagens vinster är goda, inte minst i USA där en sänkning av bolagsskatten kommer att påverka vinsterna på ett märkbart sätt. 

- Den absoluta värderingen är ur ett historiskt perspektiv fortsatt relativt hög, men med stöd från expansiv finanspolitik – samtidigt som aktiemarknaden historiskt sett stigit när centralbanken höjer styrräntan – anser vi att det är för tidigt att vikta ned aktier. Så länge konjunkturen visar styrka och bolagens vinstutsikter är intakta motiverar det en fortsatt övervikt av riskfyllda tillgångar, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Swedbank anser att den pågående rapportperioden, som resulterat i uppreviderade prognoser för 2018-19, kompenserar väl för rådande värdering. Bolagens och analytikernas prognoser ger utrymme för företagens intjäning att komma i kapp. 

- Inför fortsättningen av året finner vi stöd för aktiemarknaden framför allt från konjunktur och vinstutveckling, säger Mattias Isakson. 


Större potential i USA än Europa
Swedbank gör ett antal förändringar i regionsallokeringen den här månaden.  Med en hög andel globala cykliska bolag gynnas den svenska börsen av den starka globala konjunkturen. Däremot ser Swedbank inte samma potential för vissa andra stora indextunga bolag, vilket påverkar vinst- och värderingsutsikterna. Därför neutraliseras den tidigare övervikten. Tillväxtmarknaderna väntas gynnas i den fortsatt starka ekonomiska miljön som förväntas ge avtryck i högre råvarupriser. Samtidigt ligger värderingen i linje med resten av världen. Swedbank tar därför upp tillväxtmarknader från undervikt till neutral. Efter att ha tagit ned den europeiska vikten till neutral i december sänks den nu till en undervikt. Undervikten i Europa motiveras av att regionen har relativt sett färre cykliska bolag samt låg lönsamhet i banksektorn. 

- Trots en positiv underliggande syn på europeisk ekonomi väljer vi ändå att undervikta, då vi förväntar oss att cykliska bolag kommer att premieras. Förändringarna är inte minst ett resultat av att vi fortsatt ser mer värde på den amerikanska marknaden, där vi behåller övervikten, säger Mattias Isakson. 


Börsutvecklingen i USA har under januari varit mycket stark; liksom under 2017 är det framför allt aktier inom de cykliska delarna av marknaden såsom konsument- och sällanköpsvaror, IT samt finans som lett uppgången. Rapportsäsongen i USA har samtidigt utvecklats mycket väl, också i förhållande till högt ställda förväntningar. Vinstprognoserna för innevarande år har justerats upp kraftigt, där den beslutade skattereformen är en starkt bidragande faktor. 

- Vi gör bedömningen att den mycket goda vinst- och makroekonomiska utvecklingen är tillräcklig för att försvara en relativt ansträngd värdering av den amerikanska marknaden, säger Mattias Isakson. 


Ränteuppgång förväntas fortsätta men från låga nivåer
De internationella långräntorna har stigit relativt kraftigt sedan uppdateringen i januari. Marknadens inflationsförväntningar, framför allt i USA, har ökat samtidigt som förväntansbilden på centralbankerna generellt skiftat något uppåt. Den fortsatt starka makrostatistiken har delvis legat bakom den justerade bilden samtidigt som nedskalningen av centralbankernas balansräkningar, på båda sidorna av Atlanten, är igång. 

Centralbankernas plan för den gradvisa normaliseringen grundar sig på att inflationsutvecklingen stabiliseras kring 2 procent, vilket i dagsläget ser ut att vara möjligt, i synnerhet i Sverige och i USA. Den europeiska inflationsutvecklingen släpar efter, men frågan som ställs nu är huruvida ECB kommer att bortse från detta och ändå fortsätta avveckla sina kvantitativa lättnader. 

Swedbank bedömer riskerna för fortsatt stigande räntor som större än för fallande. 

- Emellertid tror vi att centralbankerna håller fast vid den i dagsläget kommunicerade försiktiga linjen, trots att risken för flera höjningar från Fed än prognosticerat ökat något. De låga räntenivåerna i kombination med att vi förväntar oss högre räntor under 2018 gör ränteplaceringar mindre attraktiva. Vi vidhåller vår undervikt i räntor samt kort duration i allokeringen. Vi behåller även neutral vikt i krediter då den höga värderingen i dagsläget talar för aktier snarare än krediter, säger Mattias Isakson.


Till Investeringsstrategin