De senaste fem åren har det normalt exportdrivna Sverige haft den starkaste tillväxten i Norden, drivet av intensivt byggande och starka inhemsk konsumtion. Det har gynnat banker med stor exponering mot Sverige och i synnerhet stor och växande utlåning till bostäder. Snabb tillväxt och hög lönsamhet inom bostadslån är en stor del av förklaringen till att Swedbank och Handelsbanken inte bara är de mest lönsamma bankerna i Norden, utan i hela Europa. 

2017 tog den globala synkroniserade tillväxten äntligen fart, vilket väckt hopp om ett ökat kreditbehov hos de svenska exportbolagen. Men vi fick också uppleva fallande bostadspriser i Sverige. 

Kepler Cheuvreuxs bedömning är att den starkare internationella konjunkturen kanske inte blir så stark som många hoppas på och att kredittillväxten och aktiviteten bland stora företag inte blir lika hög som förväntas. Lägre bostadspriser i Sverige leder dessutom till att bolånetillväxten mattas av. Slutsatsen blir att det finns skäl att tro att tillväxtutsikterna för banker med stor Sverigeexponering inte längre är lika ljusa som de har varit. Det gör dem mindre intressanta ur ett tillväxtperspektiv samtidigt som utvecklingen på bostadsmarknaden påverkar bankernas riskprofil negativt. 

SEB, Handelsbanken och Swedbank är stora utlånare på bostadsmarknaden medan Danske Bank och Nordea har relativt låg exponering mot denna marknad. Kepler Cheuvreux föredrar därför Nordea och Danske Bank som har en mindre koncentrerad verksamhet och vars aktier är lägre värderade Swedbanks och Handelsbankens. 


Lägre tillväxt och hårdare konkurrens
Kepler Cheuvreuxs bedömning är att bostadspriserna i Sverige stabiliseras under 2018 på en nivå kring 15 procent under toppnivån. Högre bostadspriser har tidigare drivit bolånemarknaden och därmed vinsttillväxten hos svenska banker. Stabiliserade priser innebär inte att bostadslånetillväxten försvinner helt, men den väntas bli betydligt lägre de närmaste åren. Konsekvensen av lägre volymtillväxt vänts bli hårdare konkurrens om bolånen, mellan bankerna och så småningom eventuellt också från nya internetbaserade aktörer som vill in på den lukrativa bolånemarknaden. 

Lägre marginaler på bolånemarknaden uppvägs dock sannolikt i viss mån av högre marginal på inlåningen. 

Största risken för bankerna är om bolånemarknaden inte stabiliseras, utan fortsätter ned och påverkar den reala ekonomin negativt. Det skulle i sin tur kunna leda till att internationella långivare, som i hög grad finansierar de svenska bankernas utlåning, skulle dra öronen åt sig och kräva bättre betalt. Om detta sker eroderar bankernas räntemarginal och lönsamheten går ned. Även om detta inte är Kepler Cheuvreuxs huvudscenario så försämrar det riskprofilen hos de svenska bankerna ur ett aktieägarperspektiv. 


Inget hot från Basel IV
Nordiska banker är redan välkapitaliserade och Kepler Cheuvreuxs bedömning är att de mycket omskrivna nya Basel IV-reglerna inte kommer att påverka bankernas goda utdelningsförmåga även om de nya reglerna på pappret leder till dramatiskt lägre kärnprimärkapitalrelationer (CET1). Denna förändring neutraliseras nämligen i hög grad av att Finansinspektionen redan har satt mycket höga kapitalkrav på de svenska bankerna. Det totala kapitalkravet väntas därmed inte förändras särskilt mycket. Men banker med större exponering mot företag kan påverkas i högre grad av reglerna. De nya reglerna väntas dessutom inte vara fullt genomförda förrän 2027, vilket ger bankerna lång tid på sig att anpassa sig. 

 

Kepler Cheuvreuxs syn på nordiska banker
Sammantaget kan sägas att de stabila och lönsamma bankerna väntas fortsätta ge god direktavkastning de kommande tre åren. Vinsttillväxten väntas dock avta och det finns orosmoln, främst över bankerna med hög bolåneexponering. Framöver kan banker med exponering mot Sverige bli mindre attraktiva av denna anledning.

Kepler Cheuvreux inleder därför bevakningen av de nordiska bankerna med följande rekommendationer och riktkurser:

  • Danske Bank: Köp, riktkurs 282 danska kronor
  • Nordea: Köp, riktkurs 113 svenska kronor
  • SEB: Minska, riktkurs 95 svenska kronor
  • Handelsbanken: Minska, riktkurs 107 svenska kronor.
  • Swedbank: Ingen rekommendation.