För första gången på länge upplever världens alla stora ekonomiska regioner en synkroniserad tillväxt. USA, Europa, Kina och Japan har samtliga lagt in en högre växel. Till skillnad från tidigare då tillväxten i hög grad bars upp av finansiella stimulanser så är tillväxten nu också alltmer förankrad i den reala ekonomin. Såväl konsumtion som investeringar och handel utvecklas i rätt riktning. 

Och för första gången på länge märktes den högre tillväxten i ekonomin under 2017 också tydligt i form av vinsttillväxt för börsbolagen. 

Såväl bakåt- som framåtblickande indikatorer har under inledningen på det nya året bekräftar den starka konjunkturbilden. 

- Den underliggande makrosituationen förblir tydligt stödjande, konstaterar Swedbanks aktiestrateg Mattias Isakson.  

Det gör att Swedbank fortsätter att ha en positiv syn på börsen för 2018 och håller fast vid att aktier är det tillgångsslag som gynnas bäst. Grundscenariot är att den starka konjunkturen leder till fortsatt vinsttillväxt, vilket gör att även om värderingen är hög så är den inte avskräckande. Dessutom menar Mattias Isakson att det är ganska ointressant att titta på värderingen i absoluta termer för närvarande. Anledningen är att det knappast finns några alternativ till aktier och att den väntade vinsttillväxten gör att börsen kan stiga utan att multiplarna drar iväg. (Mer om detta finns även att läsa i Investeringsstrategierna från januari 2018 och december 2017) 

Nu är Swedbank inte ensam om att ha en positiv inställning till börsen, och när så gott som alla är positiva och förväntningarna skruvas upp för mycket så är börsen farligt territorium om något som förändrar bilden inträffar. 

Närmast i tiden ligger förstås den annalkande rapportsäsongen för fjärde kvartalet.

- Bolagen har redan bra vinster, men förväntningarna är hyfsat modesta, så det finns potential för positiva överraskningar. Med nuvarande värdering är vinsttillväxten dock något som man bör hålla ögonen på under hela 2018, säger Mattias Isakson.

För helåret räknar marknaden med att Stockholmsbörsens stora bolag (OMXS30) levererar 14,0 procent högre vinster 2018 än 2017. Det är en hög siffra, men nästan hälften av denna tillväxt väntas komma från att Ericsson vänder fjolårets stora förlust till en ungefär hälften så stor vinst. 

- Rensat för detta ligger förväntningarna på betydligt rimligare 7,5 procent i vinsttillväxt. Det kan jämföras med 7,1 procents vinstuppgång under 2017, säger Mattias Isakson. 


Den sista fasen
2017 var ett gott börsår och Mattias Isakson räknar med att den starka trenden håller i sig även om han ser att den långa uppgången gått in i den sista fasen. Så länge vinsttillväxten håller i sig är det svårt att sätta ett slutdatum för denna fas. Sannolikt kan dock börsutvecklingen 2018 bli relativt volatil. 

För ökad volatilitet talar det faktum att vi kommer att befinna oss på oprövad mark när centralbankerna börjar dra tillbaka sina stimulanser (QE). Även om de går varsamt fram kan till exempel oväntade likviditetseffekter utlösa snabba marknadsreaktioner. 

- Med stor sannolikhet får vi uppleva korrigeringar under året, men huruvida de blir snabbt överspelade eller inte är omöjligt att säga, menar Mattias Isakson.

Geopolitiska spänningar saknas verkligen inte heller. Men marknaden tenderar att inte ta särskilt stor hänsyn till dessa. För att det ska ske krävs sannolikt en betydande händelse. Närmast till hands ligger en eskalerad konflikt på Koreahalvön eller i Mellanöstern.

Något som kan ändra den positiva bilden på börsen under 2018 är om inflationen stiger mer än vad centralbanker och marknaden väntar sig i dagsläget. En sådan utveckling skulle få centralbankerna att agera snabbare och kraftfullare än vad som i dag ligger i korten, vilket skulle få en betydande påverkan på både aktie- och obligationsmarknaderna. 


Globalt riktmärke
I Europa och Sverige är räntorna fortfarande extremt låga. Men amerikanska tioåriga statsobligationer, som är det globala riktmärket vad gäller räntor, har gått upp ungefär en halv procentenhet de senaste fyra månaderna och ligger nu kring 2,5 procent. 

- Man brukar säga att när den amerikanska tioåringen ger någonstans mellan 3,25 och 3,5 procent i ränta så börjar den bli ett alternativt till aktier. Vi befinner oss emellertid fortfarande långt ifrån dessa nivåer och det var väldigt länge sedan vi senast var där. Men högre inflation skulle definitivt kunna rita om spelplanen under 2018, säger Mattias Isakson. 


Viktig information