I januari månads uppdatering av Investeringsstrategin görs inga förändringar i allokeringen. Det nya året har inletts med positiva tongångar och den senaste tidens statistik har fortsatt att bekräfta den starka synkroniserade globala ekonomin. Som exempel kan nämnas att samtliga länder, som IMF följer, visar tillväxt. 

- Det finns därmed stor potential för positiva vinstöverraskningar i bolagen. I rådande marknadsläge vill vi därför ha en exponering mot den positivt synkroniserade konjunkturcykeln, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg. 

Scenariot är dock inte utan risker. 

- Hög värdering gör att marknaden är känslig för dåliga nyheter, och det finns en del osäkerhetsmoment. Centralbankernas agerande kommer att vara avgörande. Vi förväntar oss att försiktiga åtstramningar av penningpolitiken påbörjas under året. Om inflationen skjuter fart skulle det tvinga centralbankerna till snabbare och mer kraftfulla åtstramningar än väntat, vilket skulle ha stor påverkan på vår syn på finansiella tillgångar, konstaterar Johanna Högfeldt. 


Övervikt i USA och Sverige 
Swedbank väljer att fortsatt övervikta USA och Sverige på grund av exponeringen mot cykliska sektorer och goda tillväxt. Neutral vikt behålls för i Europa då regionens börser har en lägre andel cykliska bolag. Även Japan behåller neutral vikt och Tillväxtmarknader förblir underviktade.


Den långa perioden av stigande börser går in i sista fasen
Efter en lång period av stigande börser menar Swedbank nu att börserna går in i den sista fasen av stigande kurser. I detta skede ställs hög värdering mot stark konjunktur som ger god vinstutveckling i bolagen. 

- Vi anser att brist på attraktiva alternativ samt att en hög värdering i sig sällan knäcker en positiv börsutveckling, men den riskerar att göra den bräckligare. Det gör att det finns värden kvar på börsen för den riskvillige och vi ser ännu inga tydliga tecken på avmattning, vare sig i ekonomin eller i aktiekursutvecklingen, säger Johanna Högfeldt

När Swedbank blickar vidare in i 2018 finner banken stöd till aktiemarknaden från konjunkturen, vinstutvecklingen samt till viss del från värderingen, även om det är komplicerat att hävda vad som är en rimlig värderingsnivå givet den rådande lågräntemiljön. 

- Men så länge vinsttillväxten består kan börserna stiga utan att värderingen för den skull gör det, säger Johanna Högfeldt.

Efter att ha höjt rekommendationen för den amerikanska aktiemarknaden, i decemberstrategin, väljer Swedbank att behålla övervikten. Börsutvecklingen i USA har, under december och inledningen av det nya året, varit fortsatt stark. Liksom för 2017 som helhet är det framförallt aktier inom de cykliska delarna av marknaden så som IT, verkstad, och råvaror som lett uppgången.

Solid global efterfrågan och en svag dollar har bidragit. Makroutvecklingen för de producerande segmenten av den amerikanska ekonomin har utmärkt sig särskilt positivt, bland annat PMI för tillverkningsindustrin som på månadsbasis ökat från höga nivåer, det gäller såväl produktion som ordervolymer. Trumps skattereform är signerad och klar att iscensättas och Swedbanks bedömning är att det fortfarande finns utrymme för berörda aktier att utvecklas positivt mot bakgrund av detta.


Centralbankerna tar små steg framåt
De internationella och svenska marknadsräntorna har stigit något sedan i början av december. ECB:s och Feds signaler under den senaste tiden har varit fortsatt försiktiga, där den tidigare fastlagda inriktningen mer eller mindre upprepats. Riksbanken beslutade enligt förväntan att avsluta sina tillgångsköp vid årsskiftet, men behöll sin reporänteprognos oförändrad. 

- Centralbankernas successivt minskade tillgångsköp och återinvesteringar, i kombination med det starka konjunkturella läget, talar för större risk för högre snarare än lägre internationella marknadsräntor. Dessutom kommer den amerikanska skattereformen sannolikt till stora delar att finansieras med ökad statsskuld och därmed öka utbudet av statsobligationer, vilket riskerar att dra upp de amerikanska statsräntorna. Vi vidhåller vår undervikt i räntor och rekommenderar kort duration i allokeringen, säger Johanna Högfeldt.


Krediter lutar sig mot den starka konjunkturen
Krediter har avslutat året relativt starkt där framför allt de amerikanska marknaderna för både High Yield och Investment Grade noterat en viss minskning av kreditspreaden. 

Det konjunkturella läget med stark tillväxt, lågt antal konkurser samt låga marknadsräntor håller upp riskviljan på kreditmarknaden, som mest möter motstånd i den höga värderingen. 

ECB har förlängt, dock med halverad volym, sina månatliga tillgångsköp där, med största sannolikhet, andelen företagskrediter inte kommer att minskas lika mycket som andelen statsobligationer. Detta fortsätter stödja den europeiska kreditmarknaden, i synnerhet inom Investment Grade. Den amerikanska kreditmarknaden förväntas påverkas positivt av den nya skattereformen. Företagens lönsamhet och kreditvärdighet förbättras via lägre skatter samtidigt som lånefinansiering på kapitalmarknaden förväntas bli mindre attraktivt för bolagen på grund av bättre möjligheter till vinsthemtagningar samt reducerade möjligheter till ränteavdrag på skuldfinansieringen. 

Lägre intresse för obligationsfinansiering kan påverka utbudet på företagskrediter i USA negativt, vilket isolerat borde vara positivt för kreditspreadarna. 

- Sammanfattningsvis ser vi i dag ett flertal faktorer som stödjer den internationella kreditmarknaden men den höga absoluta, samt relativa värderingen, håller oss kvar i en neutral vy för kreditmarknaden som helhet. Som med alla ränteplaceringar förordar vi kort duration även inom krediter, säger Johanna Högfeldt.

Till Investeringsstrategin