Höga men realistiska förväntningar inför rapportsäsongen 
Vi ser fram emot den kommande rapportsäsongen med en hel del tillförsikt, och de framåtblickande kommentarerna från bolagen kommer att bli viktigare än någonsin. Ett av huvudargumenten till att vi har en fortsatt liten övervikt i aktier är de ljusa vinstutsikterna. Vi räknar generellt med att rapportsäsongen kommer att bekräfta styrkan och att siffrorna kommer att leva upp till, eller överträffa, de högt ställda förväntningarna. 

Om det är tillräckligt för att marknadsklimatet ska bli lite mer positivt är sannolikt dock avhängigt vad bolagen kommunicerar för syn på framtiden, samtidigt som tongångarna kring den pågående handelsdispyten blir avgörande. I det hänseendet blir det intressant att se hur bolagen väljer att kommentera sin syn på hur handelsspänningarna kan komma att påverka dem. 

Under förra rapportsäsongen fanns det tecken på vissa flaskhalsar och produktionsstörningar i kölvattnet av den höga efterfrågan. Givet makroutvecklingen sedan dess är det troligt att vi får se liknande kommentarer den här rapportsäsongen.

Vår generella slutsats är att rapportsäsongen sannolikt kommer att vara stödjande för aktiemarknaden men om det är tillräckligt för att lyfta den beror till stor del på drivkrafter vid sidan av bolagsrapporterna, samtidigt som det är upplagt för stora aktiespecifika rörelser. Större svängningar ligger med andra ord i korten. 

Rapportsäsongen för de stora bolagen i Sverige är extremt koncentrerad i år, 85- 90 procent av marknadsvärdet rapporterar tisdag till fredag nästa vecka. Sett till samtliga bolag så rapporterar merparten också nästa vecka, men en hel del redan denna vecka. I USA och Europa är det lite mer utspritt och kulmen kommer veckan efter Sverige. Japan kulminerar ytterligare en vecka senare medan Tillväxtmarknader är mest utspritt. 

I Sverige smygstartade rapportsäsongen lite i förra veckan med rapport från bland annat Fabege. Det var en stark rapport som fick aktien att stiga. Sämre gick det för Assa Abloy som levererade en vinstvarning i fredags. Orsaken var engångskostnader på 6 miljarder SEK relaterat till den kinesiska verksamheten. Aktien föll kraftigt men detta är definitivt av bolagsspecifik karaktär och det går inte att dra några paralleller till andra bolag. 


Höga förväntningar på USA och tillväxtaktier 
Vi argumenterar för att vinstutsikterna motiverar en mer positiv syn på den amerikanska marknaden, framför allt på bekostnad av den europeiska. Vi anser att vinst- förväntningarna i USA för innevarande år, drygt 20 procent, är trovärdiga, och vi tycker också att den amerikanska sektorsammansättningen är mer intressant än den vi finner i andra regioner. 

Framför allt har de cykliska tillväxtaktierna inom IT och konsument (sällanköpsvaror) fortsatt att dominera aktiemarknaden i år, liksom tidigare under den här konjunkturcykeln. Det här är sektorer med relativt högre vikt i USA, inte minst om man jämför med Europa. Även om vi sett en ökad rotation mot mer defensiva sektorer, såsom basvaror, läkemedel och telekomoperatörer, den senaste månaden, så har konsument och IT-aktier fortsatt klarat sig väl i USA. 

Det här är viktigt för de breda indexen, där tillväxtsektorerna länge har svarat för en stor del av uppgången. Den amerikanska marknaden identifieras alltmer med den här typen av aktier, som bland annat finns i ”FAANG-segmentet” (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google). 

Först ut att rapportera på den amerikanska marknaden, i slutet av den här veckan, är som vanligt flera av de största bankerna.