De tilltagande handelsspänningarna lägger enligt Swedbank en blöt filt över finansmarknaderna samtidigt som optimismen kring den globala tillväxten dämpas. Detta sker i ett läge då centralbankerna håller fast vid sina åtstramningsplaner. 

– Sammantaget har risken för att vi är i startgropen på en nedgång i konjunkturen, och därmed även på aktiemarknaden, ökat, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Analys. 

Ett sådant scenario får ställas mot en i dagsläget fortsatt hygglig global tillväxt, ljusa utsikter för bolagens vinster och låga räntenivåer även om en åtstramning ligger i korten. 

I maj minskade Swedbank sin övervikt i aktier samtidigt som banken i motsvarande utsträckning minskade undervikten i räntor. Swedbank såg ett något svagare makrostöd framför sig samtidigt som den ansåg att riskerna för volatilitet, relaterad till politik och geopolitik, hade ökat. 

– Vi konstaterade sedan i vår juniuppdatering att osäkerheten hade ökat, vilket föranledde att vi tydliggjorde vår regionala aktiepositionering ytterligare. Nu står den normalt sett mindre aktiva semesterperioden för dörren och risken för att det kan komma att svänga relativt mycket på finansmarknaderna i närtid är stor, säger Mattias Isakson. 

Handelskrig bör kunna undvikas
Swedbank är av uppfattningen att handelsspänningarna inte kommer föranleda ett fullskaligt handelskrig med alla de negativa effekterna på tillväxt och stämningsläget det skulle kunna få. Med det sagt kan dock den spända situationen mycket väl tynga finansmarknaderna ett tag till. 

Ur ett konjunkturperspektiv ser Swedbank att risken för att Fed, den amerikanska centralbanken, höjer räntan för mycket som ett större hot mot konjunkturen än risken för att handelstullar driver ekonomin in i recession. Kortsiktigt kommer sannolikt inte denna tänkbara ränterisk prisas in i marknaden. Det kokar ned till att den avgörande striden för sommaren sannolikt blir den mellan handelsspänningar och en stark rapportsäsong. 

– Handelssituationen dämpar investerarklimatet i dagsläget, men vi förväntar oss att det kommer att vända och att aktiemarknaden då sannolikt stärks igen. I tillägg till detta räknar vi som sagt med en stark rapportsäsong som isolerat borde ge stöd till aktiemarknaden, säger Mattias Isakson. 

Swedbanks slutsats blir att den marginella övervikten i aktier behålls, men att investerare råds att agera med försiktighet i närtid. 

Amerikanska aktier bäst i en turbulent marknad
Den globala aktiemarknaden har under den senaste tiden fallit tillbaka något och sedan Swedbanks majstrategi är USA den enda av de fem analyserade regionerna som ligger på plus. Europa, Sverige och Japan har alla tappat ungefärligen lika mycket och det sämre investerarklimatet har slagit klart mest mot Tillväxtmarknader. 

– Så länge handelsspänningarna fortsätter att tillta kommer aktiemarknaden ha det tufft men i ett relativt perspektiv förväntar vi oss att USA kommer att klara sig bäst. Vi ligger således kvar med vår tydliga regionsövervikt, säger Mattias Isakson. 

På samma sätt ser Swedbank det som sannolikt att Tillväxtmarknader fortsatt kommer gå sämst då de dels är kraftigt beroende av handeln samtidigt som den primära handelsdispyten är mellan USA och Kina. 

Skulle sentimentet förbättras så anser emellertid Swedbank att fundamenta för aktiemarknaden är starkast i USA och potentialen för en återhämtning i Tillväxtmarknader påtaglig. Sammantaget innebär detta att banken förblir överviktad i USA och neutral i Tillväxtmarknader. 

Europa tyngs dessutom av politisk osäkerhet och fler frågetecken kring den ekonomiska utvecklingen än vad som är fallet för USA. Detta gör att Swedbank finansierar sin amerikanska övervikt med undervikt i Europa. 

– Vi anser att denna position även får stöd av vinstutsikterna. I vårt grundscenario ser vi en situation där vindarna med upptrappade handelsspänningarna till slut kommer att vända, även om det är svårt att säga när, och vid den tidpunkten så är stödet från vinsterna tydligare i USA än i Europa, säger Mattias Isakson. 

Swedbank anser vidare att den europeiska aktiemarknaden dessutom tyngs av den fortsatt fördröjda räntecykeln som håller tillbaka utvecklingen för bankerna. Sverige och Japan förblir neutralt viktade. 

Räntemarknaden styrd av global riskvilja
Globala långräntor har fallit något sedan Swedbanks föregående månadsuppdatering. Förutom stigande riskaversion till följd av sjunkande aktiekurser har även signalerna från centralbankerna varit relativt försiktiga. 

– ECB aviserade att behålla räntan oförändrad på den låga nivån minst ett år till och Fed, trots en signal om två till höjningar i år, uttryckte en större tolerans för att överskjuta inflationsmålet på 2 procent, säger Mattias Isakson. 

Den amerikanska 10-åringen har handlats som mest cirka 30 punkter under den högsta nivån sedan i maj, samtidigt som avkastningskurvan i USA flackat till lägsta nivåer sedan krisen 2008. 

För Sveriges del har ett ökat budgetöverskott minskat upplåningsbehovet för staten, vilket bidragit till lägre likviditet på den svenska räntemarknaden. Samtidigt ses inflationstrycket troligtvis inte tillräckligt för att Riksbanken ämnar föregå ECB med alltför stram penningpolitik. Swedbank tror dock att den starka konjunkturen och minskade centralbanksköp successivt kommer att justera upp löptidspremierna med stigande räntor som följ. 

– För en långsiktig investerare är de låga absoluta räntenivåerna i Sverige besvärliga och det krävs en stor ränterisk för en någorlunda positiv ränteavkastning. Vi vidhåller därmed vår undervikt i räntor, samt kort duration, i allokeringen, sammanfattar Mattias Isakson. 

Krediter dyra trots viss isärspreadning
Kreditmarknaden fortsätter att visa något vidare kreditspreadar där skillnaden mellan statsobligationsräntan och räntan på företagskrediter har ökat. Swedbank bedömer att detta i huvudsak har drivits av sjunkande statsobligationsräntor snarare än ökade riskpremier på krediter. Den senaste tidens oro över protektionistisk handelspolitik har dock försvagat riskviljan något. 

– De krediter som har klarat sig bäst är de amerikanska, där HY-segmentet bland annat fått stöd av stigande oljepriser, säger Mattias Isakson.

I juni kom ECB med ett beslut om att de kommer att avsluta med sina tillgångsköp i december. Detta tror Swedbank kommer innebära mindre stöd och sannolikt mer volatil marknad för de europeiska krediterna. ECB fortsätter att återinvestera sina förfall och kuponger men en betydande del av den tidiga efterfrågan på europeiska IG-krediter tros komma avta.

– Generellt får kreditmarknaden fortsatt stöd av de relativt låga konkursriskerna och företagens solida balansräkningar. Trots en viss isärspreadning anser vi fortfarande att krediter, och i synnerhet EUR-krediter, är högt värderade, både i absoluta och relativa termer, säger Mattias Isakson. 

Detta tros begränsa avkastningspotentialen i form av kapitalvinster för krediter framöver. Swedbank behåller därmed en neutral vy för tillgångsslaget som helhet och föredrar kort duration. 

Läs hela investeringsstrategin för juli 2018 här