Det nybildade verkstadsföretaget Epiroc kommer att börja handlas på Stockholmbörsen den 18 juni i år, och är ett bolag som det definitivt är värt att hålla ett öga på. Epiroc är sprunget ur den 150 år gamla industrikoncernen Atlas Copco, som kort sagt kan sägas syssla med tillverkning av utrustning för de flesta sorters industriella ändamål. Allt ifrån fabriksrobotar och gruvmaskiner till verktyg för skeppsvarv, vägbyggen, och mycket mer. 

Ledningen för Atlas Copco bedömer emellertid att koncernens verksamhet idag är alltför spretig för att inrymmas under ett och samma tak, varför Atlas Copco fortsättningsvis kommer fokusera på industrikunderna medan Epiroc kommer få ta över områdena gruvutrustning, infrastruktur, och råvaruutvinning. 

Med 13 000 anställda och en omsättning på 31 miljarder svenska kronor kommer Epiroc att ha en ansenlig storlek, samt mycket stora globala marknadsandelar inom gruvutrustning. I flera segment är svenska Sandvik den enda konkurrenten värd att notera, då det företaget tillsammans med Epiroc kommer att ha marknadsandelar på över 80 procent.  

Kepler Cheuvreux ser positivt på det nybildade bolagets framtidsutsikter, framförallt på grund av en rad trender inom gruvbranschen som helhet samt Epirocs gynnsamma positionering för att dra nytta av dessa. 

Huvuddelen av Epirocs försäljning kommer att kretsa kring produktion och service av gruvutrustning och maskiner, där koppar- och guldgruvor kommer att stå för 60 procent av kunderna. Speciellt kopparsegmentet tros bli väldigt lukrativt under kommande år, drivet av ökad efterfrågan till följd av den globala övergången till elbilar (som består av mycket mer koppar än vanliga bilar) samt en längre tids underinvesteringar i utrustning av koppargruvor runtom i världen.  Det senare måste snart åtgärdas för att förhindra gruvorna från att förfalla, varför Kepler Cheuvreux tror att Epirocs orderböcker snart kommer fyllas av nya beställningar. 

Vidare ses Epiroc som starkt positionerat för att dra nytta av teknologiska trender inom gruvnäringen. Elektrifierade maskiner tros exempelvis bli hett efterfrågade i framtiden, då dessa skulle låta gruvorna göra avsevärda kostnadsbesparingar på ventilation och luftrening. Bara ventilationen kan idag stå för hälften av energikostnaderna i en underjordisk gruva, och då Epiroc har flera projekt i pipelinen för eldrivna maskiner har de goda förutsättningar för att möta den kommande efterfrågan på dessa.  

Robotisering ses också som en viktig trend inom gruvnäringen. I takt med att gruvdrift i allt större utsträckning flyttar under jord och de redan underjordiska gruvorna blir djupare och djupare kommer otrevliga arbetsförhållanden och möjliga produktivitetsvinster trycka på för att i största möjliga utsträckning ersätta människor med maskiner. Även här är Epiroc väl positionerat, som ett högteknologiskt företag med omfattande kompetens inom robotik och digitalisering. 

Finansiellt sett står företaget starkt då det likt Atlas Copco kännetecknas av hög kostnadseffektivitet och bättre operativa rörelsemarginaler än de flesta andra industrikoncerner. Företaget har även en stark balansräkning och goda kassaflöden som skulle kunna finansiera framtida företagsförvärv. 

Branschen som Epiroc verkar inom är emellertid till sin natur ganska svängig då den är knuten till gruvdrift, så investerare som är intresserade av bolaget bör vara beredda på att acceptera viss volatilitet och osäkerhet. 

Som helhet ser dock Kepler Cheuvreux positivt på Epirocs framtidsutsikter och bedömer det som ett utmärkt val för sparare som är intresserade av både gruvor och metaller. I dagsläget har emellertid Kepler Cheuvreux ännu ingen uttalad rekommendation, utan enbart en riktkurs. 


Kepler Cheuvreux syn på Epiroc

  • Riktkurs: 108 SEK. 


Viktig information