Den globala aktiemarknaden är relativt oförändrad sedan Swedbank släppte förra Investeringsstrategi för en månad sedan. - Vi minskade då vår övervikt i aktier eftersom vi såg ökade risker inför sommaren. Vi anser att både de geopolitiska och makroekonomiska riskerna har ökat sedan dess, samtidigt som bolagen fortsätter att uppvisa styrka. Vi är stärkta i vår vy angående den övergripande tillgångsallokeringen, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Den amerikanska aktiemarknaden har utvecklats bättre än den europeiska, vilket Swedbank finner logiskt. Makroutvecklingen i USA har varit bättre än i Europa, samtidigt som den politiska osäkerheten har skakat Europa. Nu har det etablerats en koalitionsregering i Italien vilket lugnar den akuta situationen, i alla fall kortsiktigt. Däremot återstår många frågetecken kring eurosamarbetet på lite längre sikt. Swedbank anser att den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen är mer osäker i Europa och oklarhet kring ECB:s fortsatta räntepolitik kvarstår. Allt sammantaget syns detta i den europeiska ränteutvecklingen och i bankernas utveckling på aktiemarknaden. 

- Vi har sedan tidigare en övervikt i USA finansierad av en undervikt i Europa och vi anser att argumenten för denna position har stärkts den senaste tiden. Av denna anledning väljer vi att öka vår undervikt i Europa och fokusera samt öka vår övervikt i USA, säger Mattias Isakson. 

Detta innebär även att övervikten i tillväxtmarknaderna neutraliseras. 

- Vi ser helt enkelt de bästa och stabilaste förutsättningarna för amerikansk aktiemarknad och då vill vi ha hela vår övervikt koncentrerad där. För tillväxtmarknader ser vinstutsikterna fortfarande bra ut men den amerikanska dollarn och turbulens på enskilda marknader är frågetecken som vi anser vara tillräckliga för att neutralisera vikten, fortsätter Mattias Isakson.

Exponering mot USA ger i dagsläget de bästa förutsättningarna att dra nytta av den starka vinstutvecklingen för bolagen, enligt Swedbank. Detta innebär att den amerikanska marknaden har en större potential att växa med vinsterna, vilket Swedbank ser som den primära drivkraften för aktiemarknaden framöver. Utöver detta så ser Swedbank även en mer stödjande makromiljö i kombination med att räntehöjningarna kommit en bit på vägen som relativa stöd för USA, jämfört med Europa.


Aktier – ökad osäkerhet bekräftad 
Swedbanks farhåga om en turbulent börssommar i förra Investeringsstrategin har än så länge visat sig stämma. 

Swedbank såg en ökad risk för att ett negativt nyhetsflöde kring den ekonomiska utvecklingen och geopolitiken skulle ta över förarsätet på aktiemarknaden, samtidigt som rapportsäsongen sannolikt skulle bekräfta den fortsatt goda vinstutvecklingen. 

Den senaste månaden har bilden av avtagande makromomentum bekräftats samtidigt som de geopolitiska riskerna ökat. Även om osäkerheten i Italien börjat klinga av så kvarstår riskerna i eurozonen. Införandet av importtullar har också ökat riskerna för turbulens i en bredare bemärkelse. 

- I dagsläget ser vi begränsade realekonomiska effekter av tullarna men investerarsentimentet riskerar definitivt att skadas kortsiktigt, säger Mattias Isakson. 

Detta har i sin tur skapat viss turbulens på marknaderna. I den positiva vågskålen finner vi vinstförväntningarna, som fortsätter upp, vilket in sin tur får värderingen att se mer attraktiv ut. Detta gäller dock bara om investerarna vågar förlita sig på att bolagen kommer leva upp till de relativt högt ställda förväntningarna. Återkommer denna tillit hos investerarna kan aktiemarknaden stiga med stöd av vinsterna, utan att för den delen bli dyrare. 

- I vårt grundscenario ser vi en stabilisering av makroindikatorer de kommande månaderna, vilket bör föranleda en stärkt tro att bolagen kommer leverera och att aktiemarknaden i ett sådant läge är det tillgångsslag som ger bäst riskjusterad avkastning, säger Mattias Isakson.

Räntor – fallit på grund av ökad riskaversion
Marknadsräntorna har fallit sedan föregående strategi där räntenedgången varit störst i euroområdet. Den politiska oron i kölvattnet av den italienska regeringskrisen har fått räntorna i Italien och övriga mer riskfyllda perifera länder att stiga, och tillgångar har flyttats till mer säkra räntor såsom tyska statsobligationer. Detta har i sin tur tryckt ned även de svenska och amerikanska statsobligationsräntorna. Räntefallet i Sverige har fått de svenska långa obligationsräntorna att avkasta cirka 0,9 procent under perioden. De långa räntorna fungerar fortfarande som säkra placeringar på marknaden och under turbulenta tider är det rimligt att ökad riskaversion leder till kortsiktiga räntenedgångar när investerarna allokerar från aktier till räntor. 

- På medellångsikt ser vi dock framför oss att risken för högre räntor är större än för lägre. För en långsiktig investerare blir ränterisken påtaglig i Sverige på grund av de låga absoluta räntenivåerna och det krävs en lång duration för en någorlunda positiv ränteavkastning. Vi vidhåller därmed vår undervikt i räntor, samt kort duration, i allokeringen, vilket finansierar vår övervikt i aktier, säger Mattias Isakson.


Krediter – High Yield sårbar för ökad volatilitet
Europeiska krediter har drabbats av den senaste tidens oro på den europeiska räntemarknaden och risknivån har skalats av. Kreditpremierna har stigit något och mest inom det europeiska High Yield-segmentet. Den amerikanska HY-sektorn är däremot mer eller mindre oförändrad sedan föregående Investeringsstra-tegi. De underliggande fundamentala förutsättningarna har inte förändrats avsevärt för krediter och konkursrisken fortsätter att vara på historiskt låga nivåer. Detta gör kraftiga prisfall orsakat av konjunkturavmattning i dagsläget mindre sannolika. Däremot innebär högre volatilitet med dagens höga värderingsni-våer att krediter är mer sårbara för ökad riskaversion och periodvisa ökningar i kreditpremier. Där är High Yield-obligationer mer känsliga än Investment Grade-obligationer. 

- Vi behåller vår neutrala syn på tillgångsslaget som helhet och föredrar kort duration inom alla segment, i synnerhet inom High Yield, säger Mattias Isakson.

Till InvesteringsstrateginViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan