Cykliska tillväxtaktier bidrar till fortsatt amerikansk fördel 

Fundamenta, flöden och sentiment talar fortsatt för aktier. Våra argument är i högre grad giltiga i USA än på andra marknader och vi valde därför att i vår senaste månadsuppdatering utöka den amerikanska övervikten - som vi initierade i december - på bekostnad av europeiska- och tillväxtmarknadsaktier. Vinstutvecklingen i Europa och på många tillväxtmarknader är också mycket god och vår större positionering i USA ska ses framförallt som ett relativt ställningstagande och en ambition att tydliggöra våra regionala preferenser. Vi tycker fortsatt att aktier erbjuder det bästa tillgångsslaget i relativa termer, det gäller generellt över regionerna. 

Förutom vinst–, försäljnings– och marginalutveckling, har vi betonat en mer attraktiv amerikansk sektorsammansättning än vi hittar på annat håll, som argument för vår övervikt. Cyklisk tillväxt generellt och IT specifikt, är fortsatt draglok för globala aktier och i USA finner vi relativt mycket av sådana segment, inte minst jämfört med Europa. Läs hela den senaste strategin här

Flera amerikanska indikatorer de senaste veckorna underbygger vårt resonemang, samtidigt noterar vi att det institutionella ägandet i USA, som under många år varit blygsamt, nu utvecklas positivt, bland annat via ETF:er, där nettoemissionerna i maj ökade kraftigt. 

Lokala oroshärdar med begränsad räckvidd 

Den globala riskbilden har ökat under våren, bland annat selektivt på vissa tillväxt- marknader. Flera parametrar är gemensamma och centrala för många av tillväxtmarknadsländerna, bland annat globala valutarörelser. 

En stark dollar brukar generellt tolkas negativt för tillväxtländer. Flera har hög utländsk upplåning, deras betalningsåtaganden ökar samtidigt som den egna valutan blir relativt svagare. Utvecklingsländernas finansiella ställning har generellt förbättrats markant jämfört med tidigare kriser, inklusive Asien-turbulensen i slutet av 90-talet, men det inverterade sambandet med dollarn kvarstår, bland annat i Argentina och i Turkiet som nu är aktuella. Som ofta när sentiment får överhanden, finns risk för ”smittoeffekter”, i det här fallet till andra mindre utvecklade marknader. 

Vi tycker fortsatt att gruppen tillväxtmarknader strategiskt erbjuder väldigt god avkastningspotential. Vår senaste positionsförändring speglar en taktiskt lite mer komplicerad global riskbild, i kombination med större preferens för USA i en global portfölj. Vi noterar också att, samtidigt som riskmedvetandet mätt som volatilitet har ökat globalt, har det gått upp mer i Europa än i USA de senaste månaderna. 

Vi finner fortsatt stöd för en amerikansk övervikt också i aktuell makrodata. Arbets- marknadsstatistiken för maj, inklusive nya arbetstillfällen, arbetslöshet och timlö- neökningar, är bättre än väntad men kontrollerad och inger ingen överdriven oro för inflation eller för en löneutveckling som riskerar att pressa bolagens marginaler. Siffrorna från Europa övertygar inte på samma sätt, det gäller bland annat export- statistik samt tyska ordersiffror, båda svagare än på flera år. Penningpolitiskt får vi se hur Fed respektive ECB väljer att formulera sig i samband med veckans möten. 

Vi följer inkommande data, däribland arbetsmarknad, med stort intresse, och även om sommarperioden säsongsmässigt brukar bli lite avvaktande, tycker vi att en samlad bild, inte minst företagens övervägande starka signaler, underbygger en positiv syn på aktier, där amerikansk övervikt ställd mot europeisk undervikt är vår viktigaste position.