Den 29 maj 2018 är en stor dag för Swedbank Robur och bolagets hållbarhetsarbete. Denna dag lanseras en ny och för Sverige helt unik fond: Global Impact. Utöver Roburs redan stora utbud av hållbarhetsinriktade fonder blir Global Impact landets första fond som uteslutande fokuserar på att investera i bolag vars affärsidéer, produkter och tjänster bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål till år 2030.

Det kan vara bolag som med sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom genom vattenrening och utsläppsbegränsning. Det kan också vara företag som erbjuder teknologier för klimatomställning, exempelvis förnybar energi och energieffektivitet. Ytterligare exempel är företag som är verksamma inom hållbar matindustri, lågkostnadsbostäder samt sanitetsteknik.

– Som det största svenska fondbolaget ska vi agera ansvarsfullt och bidra till hållbarhet inom de bolag vi äger. De kommande tio åren kommer världsförbättrare vara ett stort investeringstema, säger David Stenlund som är en av två förvaltare av Swedbank Robur Global Impact.

David Stenlund har arbetat i ungefär 15 år med kvantitativ fondförvaltning. Tillsammans med förvaltarkollegan Johan Eriksson, med 20 års erfarenhet, leder han arbetet med att vaska fram cirka 80–150 bolag som bidrar till ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Tusentals bolag och fyra kategorier

Urvalet är till en början stort. Global Impact har konstruerat en databas med ungefär 9000 bolag. Förutom fondförvaltningsteamets analys ligger analys från Swedbanks egna hållbarhetsteam och totalt flera hundra externa hållbarhetsanalytiker till grund för databasen som används. Världsförbättrare delas in i någon av de fyra kategorierna:

  • Naturresurser: företag som bidrar till att bevara havets och landets miljö och artrikedom.
  • Klimatpåverkan: företag som erbjuder teknologier för klimatomställning, exempelvis förnybara energislag, energieffektivitet och gröna byggnader.
  • Grundläggande behov och hälsa: företag verksamma inom exempelvis hälsa, hållbar matindustri eller sanitetsteknik.
  • Möjliggörare: företag som möjliggör finansiering av investeringar i exempelvis utbildning.

Det är breda kategorier och sektorer som spänner över hela världen. Exempelvis har fonden inom kategorin grundläggande behov och hälsa utgått från världens största och mest allvarliga sjukdomar, de mest bortglömda sjukdomarna och de sjukdomar som flest barn världen över drabbas av. Därefter har de sökt efter bolag vars verksamhet syftar till att bota eller lindra någon eller flera av dessa sjukdomar.

En grundlig process

Investeringsprocessen är lång och gedigen. Den börjar med att bolag med verksamhet inom tobak, alkohol, spel, vapen, pornografi och merparten av företagen inom fossila bränslen utesluts. Därefter rensar förvaltarna bort bolag som bryter mot internationella konventioner och normer, exempelvis om de använder sig av barnarbete eller förstör miljön.

Därifrån identifieras bolag som anses bidra särskilt mycket till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Av dessa investerar fonden slutligen i cirka 100 stycken där fondförvaltarna premierar bra värdering, god vinsttillväxt samt stabila kassaflöden och balansräkningar. Bolagen finns över hela världen, ofta på tillväxtmarknader som till exempel Kina och Indien. Investeringshorisonten är mellan fem och tio år.

 – För att FN:s mål ska uppnås krävs det fram till år 2030 årliga investeringar på motsvarande 7000 miljarder dollar. Bolagen som fonden investerar i kommer vara med och bidra direkt till de globala hållbarhetsmålen, och därmed vara framtidens vinnare, säger David Stenlund och avslutar:

– Mig veterligen är Swedbank först med en fond som helt dedikerat investerar i bolag som bidrar till FN:s globala mål. Vi tror att en investering i framtidens vinnare är bra både för planeten och plånboken. Det är vi mycket stolta över.

Läs mer om den nya fonden Global Impact här.

Se mer om Global Impact på Youtube

Klicka här för att teckna dig för fonden (kräver inloggning).

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan