Varför är den amerikanska 10-åringen så viktig?
Anledning till att just den 10-åriga statsräntan i USA är en så viktig indikator för de finansiella marknaderna är att den används som benchmark för lånekostnader i USA. Den påverkar kostnader för såväl små som stora företag, och traditionell upplåning från bank såväl som via kapitalmarknaden. Den 10-åriga statsräntan påverkar också privatpersoner via räntan på konsumtions- och bostadslån. Förändringen i 10-årsräntan påverkar därför direkt den amerikanska realekonomin.

Är högre ränta negativt för aktier?
Både ja och nej. En högre ränta ökar företagens upplåningskostnader och försvårar därmed bolagens intjäningsmöjligheter. En högre ränta innebär också att ränteplaceringar blir ett intressant alternativ till aktier, om direktavkastningen till exempel understiger ränteintäkten. En högre ränta påverkar även aktievärderingen negativt då diskonteringsräntan (nämnaren i ekvationen) ökar, vilket innebär lägre nuvärdevärden för de framtida aktievinsterna. Det blir helt enkelt ”dyrare” för bolagen att leverera vinster.

Avgörande för aktieutvecklingen är dock huruvida vinstutvecklingen (täljaren i ekvationen) hos företagen kan kompensera för detta. Svaret på denna avvägning kan indikeras av orsaken till att räntan stiger. I USA är det tydligt att den nya skattereformen höjt tillväxtförväntningarna, vilket gjort att räntorna likväl som vinstestimaten stigit.


Var går smärtgränsen?
Sedan finanskrisen har avkastningen på aktiemarknaden korrelerat negativt med avkastningen på räntemarknaden. Detta betyder att en stigande ränta (lägre avkastning på obligationer) inneburit högre avkastning på aktier. I den låginflationsmiljö som vi levt i har, till skillnad från 90-talet, en stigande ränta associerats med positiva tillväxtutsikter snarare än inflationshot. När blir räntenivån då smärtsamt hög för aktier? Det är svårt i dagsläget sia om. Det handlar snarare om ökningstakten än nivån. Enligt historiska uppskattningar har en räntenivå högre än 5 procent korrelerat positivt med en negativ avkastning på aktier. Även om uppskattningar baserade på historiska data bör tas med en nypa salt vågar vi dock påstå att de fundamentala förutsättningarna för aktiemarknaden, och bolagens finansieringsmöjligheter, inte skiljer sig markant åt om 10-åringen ligger på 2,50, 3,00 eller 3,50 procent. Den genomsnittliga nivån har nämligen historiskt legat på cirka 6 procent.

Läs mer om räntor och aktier i nya Investeringsstrategin

Läs även nedan för viktig information om Aktiellt