Swedbanks underliggande positiva makro- och vinstscenario för aktiemarknaden är i stort sett intakt. Detta innebär fortsatt makrostöd i termer av solid tillväxt och att detta filtrerar ner hela vägen till bolagens lönsamhet och ledningarnas syn på framtiden. 

Trots detta har årets börsinledning varit mer turbulent än under föregående år.

- Förra året var dock väldigt lugnt så rådande situation bör snarare ses som någon form av återgång till ett mer normalt läge för aktiemarknaden. Vi ser detta som ett resultat av att uppgången varit utdragen och att marknaden då blir extra känslig för tecken som skulle kunna sätta stopp för uppgången, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Att den positiva konjunkturutveckling så småningom kommer att ta slut, är marknaden väl medveten om och då är det lätt att snabbt växla ner när orostecken dyker upp. Utöver det har vi en geopolitisk situation som från tid till annan tar över drivkraften på de finansiella marknaderna. Det faktum att marknaden har blivit lite mer nervös spär i sin tur på nervositeten ytterligare och skapar större marknadssvängningar (volatilitet). Den något högre volatiliteten kommer sannolikt bestå oavsett vilken riktning aktiemarknaden tar.

Överträffar högt ställda förväntningar
Aktiemarknaden drivs av investerares syn på framtiden. I det närliggande tidsperspektivet anser Swedbank att det ser ljust ut. Den amerikanska ekonomin, världens ledande ekonomi, går på högvarv och bolagens vinsttillväxt överträffar mycket högt ställda förväntningar. Även om det inte är lika tydligt på andra marknader håller den övergripande slutsatsen även på global basis. 

- Den avgörande frågan blir då om detta är hållbart eller om marknadens nervositet får rätt i termer av att den ekonomiska utvecklingen och/eller bolagens vinstgenerering, inom en relativt snar framtid, kommer att göra marknaden besviken, konstaterar Mattias Isakson.

Solid grund för fortsatt stark vinsttillväxt
Vad säger då de ekonomiska indikatorerna oss? Jo, att det fortfarande finns en god efterfrågan i ekonomin och att det finns rimliga skäl till att förvänta sig att tillväxten håller i sig ytterligare en tid. 

- Många indikatorer har dock visat eller visar tecken på att ha nått sin topp och detta är en anledning till att utvecklingen på aktiemarknaden sannolikt förblir volatil. Så länge indikatorerna stabiliserar sig på hyfsade nivåer, vilket vi i dagsläget anser är det mest rimliga, finns det dock ett grundstöd för tillväxt och högre efterfrågan, säger Mattias Isakson. 

Generellt sett har bolagen levererat starka och i många fall överraskande starka, vinster. I vissa fall har olika typer av flaskhalsar dock föranlett besvikelser med kursnedgångar som resultat. Kan bolagen få ordning på dessa finns där uppenbarligen en stark efterfrågan som inte ser ut att ebba ut i närtid. 

- Vår slutsats är att det i grund och botten finns en fortsatt solid grund för aktiemarknaden att förlita sig på. Även om det finns anledning att förvänta sig hög volatilitet är det ur det här perspektivet mer rimligt att aktiekurser stiger än sjunker den närmaste tiden, säger Mattias Isakson. 

En positiv utveckling för aktier understödjs vidare av fortsatt relativt värderingsstöd gentemot andra tillgångsslag samt modesta inflationsutsikter. 2017 var första året på länge som världsindex uppvisade någon vinsttillväxt att tala om. De senaste åren har drivkraften av aktiemarknadsuppgången primärt varit den expansiva penningpolitiken. 

- Detta innebar att marknadens värdering blev allt dyrare ju längre uppgången pågick. Ur det hänseendet innebar 2017 ett viktigt och avgörande trendbrott. Med den vinsttillväxt som i dag väntas, och som vi anser rimlig, innebär detta att marknaden kan gå upp utan att värderingen går upp, säger Mattias Isakson.

Aktiemarknaden har kommit till ett läge då den kan uppvisa bra avkastning genom att gradvis växa in i vinsterna. För att detta ska vara möjligt på global basis är det viktigt att förutsättningarna är på plats i USA (som utgör runt hälften av världens börsvärde), vilket Swedbank anser att de är.

Det som primärt håller tillbaka aktiemarknaden är det faktum att makro- och vinstutvecklingen sannolikt vänder relativt snart. Det är just detta ”relativt snart” som framkallar volatiliteten. 

- Skulle makroindikatorer fortsätta falla, inflationsförväntningarna ta fart eller sommarens rapportsäsong göra marknaden besviken kommer sannolikt ”relativt snart” att bytas mot ”här och nu”, säger Mattias Isakson. 

Det skulle också kunna bli fallet om centralbankerna blir mer åtstramande än väntat. 

- Att räntorna är på väg upp är i sig inget vi oroar oss för, men det får inte gå för fort. Då aktiemarknaden för stunden känns lite mätt och med en historiskt sett svag sommarperiod runt hörnet minskar vi vår övervikt i aktier, säger Mattias Isakson. 


Stigande marknadsräntor 
Swedbank räknar med att marknadsräntorna fortsätter att stiga samtidigt som centralbankspolitiken är på väg mot en tydligt mindre stimulativ fas. Mot bakgrund av detta är ränteplaceringar exponerade mot eventuella kapitalförluster i form av stigande räntor. Volatilitet på aktiemarknaden kan dock ge tillfälliga räntenedgångar. Sammantaget minskar Swedbank dock undervikten i räntor. Kort ränterisk (duration), är att föredra. 

Låg sannolikhet för ökade konkurser stödjer krediter som tillgångsslag. Den höga värderingen lämnar dock begränsat utrymme för ytterligare kapitalvinster och Swedbank behåller neutralvikten.

- Regionmässigt behålls övervikten i USA och på tillväxtmarknaderna då makro- och vinstutsikterna ser ljusast ut där. Europa kvarstår som undervikt, summerar Mattias Isakson. 

Läs hela Investeringsstrategin här 

Läs även nedan för viktig information om Aktiellt.

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin