Övervägande positiva signaler
Den amerikanska aktiemarknaden har startat året med stora rörelser och börsutvecklingen i lokal valuta ligger i linje med världsindex. Men dollarkursen har stärkts sedan årsskiftet, vilket innebär att avkastningen i svenska kronor är positiv. 

- Vi får sannolikt vänja oss vid större marknadsrörelser också på den amerikanska marknaden efter en lång period av låg volatilitet, konstaterar Mats Waldemarsson investeringsstrateg, Swedbank Analys. 

Sedan den amerikanska aktiemarknaden bottnade i mars 2009 är uppgången närmare 300 procent. Cykliska och tillväxtorienterade segment som IT, sällanköpsvaror,  verkstad samt bank har lett uppgången.

- Vi bedömer att en omgivning där marknadsräntorna stiger mot bakgrund av god tillväxt och ett högre men kontrollerat inflationstryck, fortsatt gynnar sektorsammansättningen i USA, där cykliska tillväxtbolag väger tungt, mer än i andra regioner. Vinsttillväxten kommer sannolikt att vara högre i USA än på andra marknader. Våra mestadels positiva argument motvägs dock av värderingen som fortsatt är relativt hög, säger Mats Waldemarsson.

Amerikansk makroekonomi har fortsatt utvecklas positivt under våren, uppbackad av kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanser. Att aktivitetsnivån planar ut och till viss del mattas av till mer uthålliga nivåer, varken förvånar eller oroar Swedbank. 

- Statistiken överraskar lite mindre positivt än tidigare, men det ser fortfarande bättre ut än på många andra marknader. Det beslutade skattepaketet kommer, som vi ser det, att ge avtryck i ökade investeringar och fler och mer omfattande aktieägarvänliga åtgärder, säger Mats Waldemarsson.

Arbetsmarknaden och den privatekonomiska situationen i USA är bättre än på mycket länge, med låg skuldsättning för både allmän konsumtion och bostadsfinansiering.

Baksidan är stora statliga underskott och låga styrräntor som försvårar ytterligare stimulans om det skulle behövas. Samtidigt är vi långt ifrån en situation där ekonomin kan tänkas närma sig recession. En del siffror, däribland arbetsmarknadsstatistiken, indikerar ett lite högre inflationstryck. Swedbank anser dock att detta ännu är i en omfattning som ska tolkas positivt för amerikanska aktier.

Bred vinsttillväxt uppväger lite högre värderingar
Den amerikanska rapportperioden har kulminerat och vi har en ganska bra bild av efterfråge- och lönsamhetsutveckling i de flesta sektorer. Analytikernas förväntansbild för kvartalet har liksom för 2018 som helhet varit optimistisk, men realistisk har det visat sig. 

Den övergripande bilden är så här långt positiv. En stor andel rapporter infriar eller överträffar förväntansbilden, både vad gäller vinster och försäljning. Däremot har marknadens reaktion varit lite sval. Reviderade prognoser för helåret indikerar fortsatt positiv vinstutveckling. I jämförelse med andra ledande marknader är den högre i USA, positiva skatteeffekter bidrar en hel del.

- Den övervägande ljusa bilden omfattar en stor majoritet av företag och sektorer,  inte minst fortsätter de konjunkturkänsliga sektorerna att  överavkasta; konsument, verkstad, råvaror, och  IT där en stor andel av de viktigare bolagen fortsatt trenden från tidigare och levererat mycket starka rapporter för det senaste kvartalet, säger Mats Waldemarsson.

Det här gäller också snabbväxande bolag i det så kallade FAANG-segmentet (Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google), som är centrala för den övergripande utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden.

Samtliga FAANG-bolag har rapporterat för årets första kvartal

och alla har överträffat förväntningarna. Det har också andra IT-tungviktare som Intel, Microsoft och Qualcomm gjort.

- Kursreaktionen har generellt varit positiv för IT-bolagen. Mot bakgrund av ovanstående positiva vinstutveckling bedömer vi att värderingarna på den amerikanska marknaden är konkurrenskraftiga. Stora delar av det amerikanska bolagsuniverset växer med kvalitet och genererar höga kassaflöden. Marknaden kommer som vi ser det att fortsatt vara beredd att betala lite högre multiplar för detta, säger Mats Waldemarsson. 

Politiska orosmoln 
Höstens halvtidsval till kongressen för den här mandatperioden närmar sig.

Flera frågor kan potentiellt påverka synen på den amerikanska aktiemarknaden. Debatten har ändå alltmer riktats mot extern politik, inklusive handel, som riskerar att utvecklas i negativ riktning efter Trumps olika utspel på området. 

- Utfallet från en mer omfattande handelspolitisk konflikt skulle ha få vinnare och utgöra ett hot mot global, inklusive amerikansk ekonomisk aktivitet. En långsiktig effekt är prisökningar i kombination med lägre tillväxt, det vill säga stagflation, säger Mats Waldemarsson. 


Placeringsförslag fonder:

  • Swedbank Robur Amerikafond
  • Parvest Equity USA Growth


Placeringsförslag indexnära fond: 

  • Swedbank Robur Access USA

Till Investeringsstrategin med fler placeringsförslag

Läs även nedan för viktig information om Aktiellt