- Vi ser därmed utrymme för en stark aktiemarknad utan att aktier blir dyrare, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank analys. 

Sättningen på aktiemarknaden i början av februari har skapat osäkerhet och frågetecken om aktiemarknadsuppgången, som startade för nio år sedan, har passerat toppen. 

Men hur länge uppgången pågått ger sällan en bra fingervisning om huruvida aktier ska viktas upp eller ned i portföljen. Swedbank anser att den underliggande styrkan i konjunkturutvecklingen samt bolagens vinstutsikter är bättre beslutsunderlag i rådande läge. 

Styrkan i den globala ekonomin ger fortsatt en solid grund för vinsttillväxt och börssättningen ändrar inte de fundamentala förutsättningarna där bolagsrapporterna bekräftar den underliggande styrkan. Bra bolagsrapporter har varit anledningen till att vi har fått se upprevideringar av marknadens vinstförväntningar.

- Swedbank väljer att öka exponeringen på tillväxtmarknaderna och öka undervikten i Europa. Samtidigt behåller vi övervikten i USA. Stark ekonomisk utveckling i kombination med goda framtidsutsikter för bolagens lönsamhet talar för USA och tillväxtmarknader före Europa.

Kraftiga rörelser på räntemarknaden
Räntemarknaden har visat relativt kraftiga rörelser sedan föregående strategi. De internationella marknadsräntorna har stigit avsevärt på de flesta håll med de största uppgångarna i USA. Ränteuppgången har varit tydligast i de långa marknadsräntorna, vilket innebär att skillnaden mellan långa och korta räntor stigit, framför allt i USA och Europa. I Sverige har långräntorna stigit mindre, delvis på grund av att Riksbanken fortsätter att återinvestera stora delar av stödköpen på marknaden samtidigt som Riksgälden, på grund av den robusta statskassan, minskar utbudet av statsobligationer.

- För svenska ränteplaceringar är marknadsutsikterna fortfarande inte så positiva, då vår bedömning är att räntorna kommer fortsätta att stiga, både vad gäller korta och långa löptider. Räntebotten är nådd och centralbanksförväntningarna kommer framöver successivt att leda till högre korträntor. För en ränteplacering innebär de stigande räntorna en förhöjd ränterisk, säger Mattias Isakson.

Dagens historiskt låga räntenivåer innebär också låg kupongavkastning. Därför krävs det en relativt stor ränterisk (lång duration) för en positiv ränteavkastning. Därutöver medför dagens låga kupongavkastningen att ränteinvesteringar är än mer känsliga för kapitalförluster. 

- Mot bakgrund av vår marknadsvy förespråkar vi därmed en kort ränterisk (kort duration) i ränteplaceringar, säger Mattias Isakson.

Kreditplaceringar har utvecklats svagt sedan föregående investeringsstrategi. Kreditpremierna har sammantaget stigit trots en viss återhämtning sedan börsoron i februari. Premierna på obligationer med högre kreditbetyg – Investment Grade (IG) – har klarat sig bättre än premier på High Yield (HY) - obligationer med sämre kreditbetyg. Den starka underliggande konjunkturen med ett lågt antal konkurser, ger fortsatt understöd till kreditmarknaden. Samtidigt talar den höga värderingen i form av nedtryckta kreditpremier för låg potential för fortsatta kapitalvinster, då kreditspreadarna går ihop ytterligare. Swedbank behåller därför en neutral syn på krediter.


USA visar vägen
Den amerikanska aktiemarknaden står för drygt hälften av världens börsvärde och utvecklingen för USA:s ekonomi är avgörande för den globala aktiemarknaden. 

Samtidigt har USA på sistone blivit billigare relativt andra marknader. Även om den amerikanska ekonomin befinner sig i en mogen del av konjunkturcykeln finns det fortsatt stöd till aktiemarknaden. Tack vare svagare dollar och expansiv finanspolitik är den amerikanska konjunkturen stabil. Fortsatt stark ekonomisk utveckling i kombination med skattelättnader kommer att ge stöd till aktiemarknaden.

- Ledande indikatorer, som historiskt varit tillförlitliga för att förutspå recession och sämre tider i USA, visar fortsatt styrka. Vi ser därför inte några svaghetstecken i närtid och vi väljer att fortsatt övervikta aktier, konstaterar Mattias Isakson. 

Swedbank vidhåller att stödet från konjunkturutvecklingen är fortsatt positivt för aktiemarknaden men att det förväntas avta något under 2018. 

- Så länge vi inte ser en inbromsning i den globala konjunkturutvecklingen, som påverkar aktiemarknaden och bolagens vinstutveckling negativt, behåller vi övervikten i aktier. Marknaden förväntar sig fortsatt bättre lönsamhet och vinstmarginaler som ger stöd till högre vinsttillväxt, säger Mattias Isakson.


Fortsatt uppgång, men inte utan risker
Stigande räntor och inflation (främst löneinflation) kan utgöra ett hot mot aktiemarknaden då ökade finansierings- och lönekostnader drar ned bolagens lönsamhet samtidigt som överraskande snabba ränteuppgångar kan slå mot sentimentet och värdering.

- Vi förväntar oss stigande räntor, både korta och långa, men så länge räntenivåerna håller sig fortsatt låga bör det inte utgöra ett direkt hot i närtid. Samtidigt har räntorna stigit av rätt anledning, det vill säga av bättre framtidsutsikter, vilket snarare stärker vårt scenario, säger Mattias Isakson.

Ökad risk för handelskrig
Politisk oro är en annan högaktuell riskfaktor. USA:s införande av importtullar ökar risken för ett handelskrig, vilket kan ändra spelplanen och försämra utsikterna för aktier och andra riskfyllda tillgångar. USA:s president Donald Trump har beslutat att införa importtullar för stål och aluminium, även om vi i dagsläget inte vet detaljerna hur de kommer att implementeras. Den här typen av agerande ökar risken för ett globalt handelskrig, vilket skulle vara negativt för global tillväxt och aktiemarknaden. Ett handelskrig skulle påverka bolagens lönsamhet negativt och viljan att äga riskfyllda tillgångar skulle troligtvis minska. 

- Så länge situationen inte eskalerar ser vi dock ingen anledning att ändra vårt scenario. Vi tror också att osäkerheten kommer att skapa något högre volatilitet på aktiemarknaden, säger Mattias Isakson.

USA och tillväxtmarknader har bättre förutsättningar än Europa
- Inom regionsallokeringen föredrar vi USA och tillväxtmarknader och vi är mest försiktiga mot Europa. Stark utveckling för den amerikanska ekonomin tillsammans med expansiv finanspolitik (framför allt skattesänkningar) ger avtryck på bolagens lönsamhet och vinsttillväxt, säger Mattias Isakson.

Bolagsrapporterna har varit bättre än väntat, vilket talar för fortsatt övervikt i USA. 

- Vi tror att tillväxtmarknader, som varit den klara vinnaren senaste året, kan fortsätta prestera bra. Förväntningar på god ekonomisk tillväxt och högre lönsamhet talar för att öka andelen tillväxtmarknadsaktier i portföljen. Relativt övriga regioner har utsikterna förbättrats och det finns därför stöd för bättre utveckling för tillväxtmarknader än resten av världen.

Europa är fortsatt underviktad. Swedbanks positiva syn på cykliska bolag talar emot Europa vars andel cyklisk exponering är lägre än för vissa andra börser. Samtidigt är utsikterna för lönsamhet och vinsttillväxt inte lika bra som i USA och på tillväxtmarknaderna.

Till Investeringsstrategin

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan