Elbilen driver metallerna
Priserna på basmetaller kommer fortsätta utvecklas starkt under 2018, tror Göran Villner Han härleder detta ur den synkroniserade högkonjunktur som råder i världen. Efterfrågan på metaller är ”på en väldigt hög nivå” förklarar han.

Bolag som utvinner koppar, nickel och zink går bra. Samtidigt ökar konsumtionen av dessa metaller mer än produktionen gör. Högst i priskedjan ligger zink, men även för koppar och nickel ser det bra ut framöver.

Koppar kan bli en bristvara i spåren av den elbilsrevolution som ofta lovordas, tror Göran Villner. Elmotorer och bilarna de sitter i kräver en större mängd koppar än förbränningsmotorer, och utbyggnaden av laddinfrastruktur kräver än mer koppar till ledningar och anslutningar.

Metallefterfrågan kommer även vara hög för batteriexponerade metaller så som litium och kobolt, utöver nickel. Marknaden för dessa metaller är inte lika stor vilket gör det svårare för råvarufonden att hitta renodlad exponering, men likväl ser efterfrågan väldigt stark ut vilket borde resultera i fortsatt höga prisnivåer. Göran Villner är dock noga med att tillägga att metallmarknaderna är extremt konjunkturkänsliga.

Läs Aktiellts tidigare artikel om batteriboomens vinnare.


Kina dikterar pris på stål och malm
Annat är det med priset på järnmalm, där Göran Villner kan tänka sig att priserna kan komma ner en bit från nuvarande nivå på runt 75 dollar per ton. Hela marknaden styrs av hur stålproduktionen i Kina utvecklas, vilket gör den svårprognostiserad då landet snabbt och kraftigt förändrar produktionen.

– Kina har skurit avsevärt i stålproduktionen. Under vintermånaderna har nedskärningarna varit extra stora för att hålla luftföroreningarna på rimliga nivåer, beskriver Göran Villner.

Enkelt sammanfattat har nedskärningarna som sådana varit bra för stålmarknaden, där priserna tickat uppåt globalt sett när stora mängder kinesiskt stål inte längre produceras och exporteras till omvärlden. Många andra länder har då sett mer lönsamhet i sin produktion, men USA är ett land som släpat efter då övriga länder sålt sitt stål i USA.

Det är även därför USA nu valt att införa olika handelsrestriktioner i form av tullar på stål och aluminium. Det skulle kunna gynna en producent som SSAB vars verksamhet i USA haft dålig lönsamhet, som nu borde kunna förbättras.

Järnmalmsmarknaden har hållit sig i god form trots minskad kinesisk produktion. För att möta de utsläppskrav som ställs på landet har Kina valt att köpa höghaltigt järnmalmskoncentrat för att på så sätt kunna producera mer stål för samma mängd föroreningar än vad de kan med det inhemska koncentratet som har lägre järnmalmshalter. Beroende på hur mycket Kina håller igen sin produktion kan stora exportörer av malm som Australien och Brasilien se priserna sjunka något framöver.

Läs Aktiellts senaste analys av ståltullarna.


Avvägningar framöver
De flesta råvaror handlas i dollar vilket gör att valutans utveckling får effekt på råvarufonden som inte är valutasäkrad. En svagare dollar brukar generellt ge stigande metallpriser och därigenom fungera som en naturlig hedge, säger Göran Villner. Eftersom flertalet av fondens innehav är i utländsk valuta, får detta påverkan på fondens utveckling.

En intressant aspekt som Göran Villner tar upp är hur marknadens värderingar av både metall- och oljebolagen baseras på långsiktiga prisantaganden – prisnivåer som för flera av råvarorna ligger lägre än dagens spotpriser. Detta är framförallt tydligt för oljemarknaden som är i så kallad backwardation.

Det här leder till att marknaden kan underskatta bolagens lönsamhet då man räknar med lägre framtida intäkter för deras produkter, och bolagsvärderingar som bygger på färska spotkurser betyder att bolagen kan verka billiga i dag och än billigare längre fram beroende på hur länge priserna håller sig på dessa nivåer.

Det finns alltså en inneboende konflikt mellan lönsamhetspessimismen som rått inom råvarusektorn och marknadens antaganden om stigande metallpriser.

– Kortsiktigt ser det ju bra ut, men marknaden är skeptisk till om värderingarna är långsiktigt hållbara, så just nu förhåller man sig avvaktande, avslutar Göran Villner.

Läs första delen av intervjun med råvarufondens förvaltare: Oljemarknadens dubbla frågetecken.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan