2016 var ett bottenår för sjöfarten med rekordlåga ordernivåer och de lägsta priserna som noterats både för nybyggda och begagnade fartyg. Även under 2017 beställdes mycket få fartyg. 

Det innebär att antalet nya fartyg blir mycket litet och att tillväxten i den globala fartygsflottan närmar sig noll under 2019. Om nybeställningarna inte tar fart i år kommer fartygsflottan sannolikt till och med att minska under 2020, när man tar hänsyn till skrotning av uttjänta fartyg. 

Det finns dock ett undantag, och det är oljetankers där nybyggen kommer att leda till att flottan växer kraftigt 2020. Inom detta segment väntas det därför vara fortsatt tufft för redarna de närmaste åren. 

Men för andra ser det desto bättre ut. Kepler Cheuvreux menar nämligen att flera faktorer talar för att vi står inför ett utdraget cykliskt uppsving för rederinäringen. 

Nytt uppsving för amerikansk skifferolja 
Den kraftiga produktionsökningen av amerikansk skifferolja gör att transportbehovet av oljeprodukter väntas öka rejält. Det gäller över hela spektrat; LPG (Liquefied Petroleum Gas), det vill säga främst flytande propan eller butan. LNG (Liquefied Natural Gas), det vill säga naturgas, oftast metan, som omvandlats till flytande form för transport, och vanlig råolja. 

Mest gynnas dock LPG-segmentet. En investering i rederier med denna inriktning bygger på en tro på fortsatt tillväxt inom amerikansk skifferolja. Anledningen är att USA stått för 75 procent av den globala tillväxten inom LPG de senaste fem åren. 

Det gör att det är rimligt att sätta ett likhetstecken mellan amerikansk export av LPG och den globala flottan av VLGC (Very Large Gas Carriers, fartyg med en lastkapacitet på mer än 65 000 kubikmeter), anser Kepler Cheuvreux. 

Så sent som i november förra året ökade amerikansk tillverkning av propangas med tvåsiffriga tal för första gången sedan 2013, och det är den enskilt viktigaste drivkraften för LPG-fraktmarknaden. Kepler Cheuvreuxs huvudscenario är att fraktefterfrågan inom LPG kommer att öka med 6 procent om året och att flottan växer med bara 4 procent om året, med stigande rater som följd. 

Främsta risken för LPG-transportörer är om OPEC överger sin nuvarande strategi att reducera produktionen för att hålla uppe oljepriserna, och låter priserna falla. Det skulle nämligen sannolikt leda till minskad gasproduktion i USA, och därmed minskade transporter till huvudmarknaderna i Asien. 


Kina städar bort miljöbovar
Kinesiska myndigheters fokus på att minska de svåra föroreningarna i landet tolkas ibland som att det kan leda till minskad efterfrågan på järnmalm och kol, två ytterst viktiga produktgrupper för torrlastrederier. Men i själva verket är det tvärtom. De minst effektiva, och tillika ytterst förorenande, kol- och järngruvorna finns i Kina. Att de stängs för att skydda miljön innebär att landet behöver importera mer kol och järnmalm för att kompensera för bortfallet. Det leder till ökad efterfrågan på sjöburna transporter. 2016 steg Kinas kolimport med 25 procent, följt av 8 procent året därpå. 


Nya krav på renare bränsle ändrar spelplanen
Till ovanstående ska läggas kraftigt skärpta globala miljökrav på den bunkerolja som används för att driva fartygsmotorer. Med undantag av LNG-tankers används idag tjockolja med upp till 3,5 procents svavelinnehåll för att driva fartygsmotorer. Från den första januari 2020 är det mycket dyrare bränsle med 0,5 procents svavelinnehåll som gäller i hela världen. Eftersom bränsleåtgången för att driva ett fartyg framåt inte är linjär med hastigheten kan rederierna sänka hastigheterna för att kompensera för det dyrare bränslet. 10 procent lägre hastighet sänker till exempel bränsleåtgången med hela 30 procent. Sänkta hastigheter väntas därför i ett slag minska tillgången på fartygstransporter med 10 procent. 

Tvärtemot vad man intuitivt tänker är högre bränslekostnader därför inte negativt för sjöfarten, utan ökar sannolikheten för stigande fraktrater. 

År 2020 ser det därmed ut som att sjöfarten får uppleva den första synkroniserade uppgången i raterna (transportpriserna) för nästan alla typer av fartyg sedan 2007. 

Bäst ser det, enligt Kepler Cheuvreux, ut för rederier specialiserade på transport av LPG. Anledningen är att efterfrågetillväxten av allt att döma översteg tillväxten i antalet fartyg redan i slutet av förra året. Det gör att Kepler Cheuvreux räknar med fortsatt stigande spotrater för VLGC från nuvarande 18 800 dollar per dag redan i år och att raterna i genomsnitt kommer att vara 46 000 dollar per dag under 2019-2020. (I augusti 2017 var kostnaden bara 7 000 dollar per dag).

Även för torrlaster ser det bra ut. Prisbotten är sedan länge passerad, men Kepler Cheuvreux tror att både rater och fartygsvärderingar kommer att fortsätta upp. 

För LNG-transporter räknar Kepler Cheuvreux med rekordhög tillväxt i efterfrågan och med rater på strax över 100 000 dollar om dagen under 2020. 


Kepler Cheuvreuxs sjöfartsfavoriter 

Avance Gas 

 • Ny bevakning 
 • Verkar enbart inom LPG (Liquefied Petroleum Gas), som är det sjöfartssegment som väntas utvecklas bäst. 
 • Äger 14 VLGC-fartyg (Very Large Gas Carriers) som alla är tillgängliga på spotmarknaden. 
 • Aktien handlas med 30 procents rabatt mot de nuvarande fartygsvärdena (NAV) och fraktraterna väntas stiga markant. 
 • Rekommendation: köp
 • Riktkurs: 35 norska kronor 
 • Innebär en valutarisk


BW LPG 

 • Ny bevakning 
 • Verkar enbart inom LPG (Liquefied Petroleum Gas), som är det sjöfartssegment som väntas utvecklas bäst. 
 • Är världens största ägare av VLGC-fartyg (Very Large Gas Carriers) och ägde 41 fartyg vid utgången av 2017. Dessutom hade BW LPG 10 tio fartyg inhyrda. 
 • Aktien handlas med rabatt mot de nuvarande fartygsvärdena och fraktraterna väntas stiga markant. 
 • Rekommendation: köp
 • Riktkurs: 58 norska kronor 
 • Innebär en valutarisk


Golden Ocean Group

 • Ny bevakning 
 • Verkar enbart inom torrlast 
 • Är ett av världens största torrlastrederier med 78 fartyg, varav 68 helägda 
 • De nuvarande fartygsvärdena är historiskt låga och marknaden för torrlast ser mycket bra ut. 
 • Rekommendation: köp
 • Riktkurs: 100 norska kronor 
 • Innebär en valutarisk


Fördjupning 

Risken i Kepler Cheuvreuxs investeringcase är att rederierna installerar avgasreningsanläggningar, så kallade skrubbers på sina fartyg

Den nya gränsen på 0,5 procent svavelhalt i marin bränsleolja, som gäller för alla fartyg, befintliga och nybyggda, lämnar fartygsägare med väsentligen två alternativ: 1) installera ett system för avgasrening (EGCS, populärt kallad skrubber) och fortsätta att använda billig bränsleolja med högst 3,5 procent svavelhalt eller 2) använd ett bränsle som uppfyller kraven med mindre än 0,5 procent svavel. Det senare alternativet inkluderar LNG. Väldigt få fartyg har installerat en skrubber.

I Clarkson's fartygsregister (World Fleet Register) är bara 268 fartyg av världens totala flotta på 94 284 fartyg utrustade med en skrubber. Förhållandet är bättre i orderboken, där 144 fartyg ska utrustats med skrubber av totalt 3,543.

Enligt Kepler Cheuvreuxs beräkningar är scrubberalternativet högst relevant. Beroende på fartygsstorlek är återbetalningstiden för en investering bara mellan knappt ett och tre år. Trots det har intresset bland redare hittills varit litet. Anledningen är bland annat att det finns en utbredd skepsis både vad gäller om lagstiftningen verkligen träder i kraft och vad gäller de tekniska lösningar som finns tillgängliga. 

Men sammanfattningsvis är risken för Kepler Cheuvreuxs investeringscase, som bygger på lägre fartygshastigheter som en följd av den högre kostnaden för bränsle med den nya svavelgränsen, att många fartyg kan installera en skrubber före 2020. Om medianfartyget utrustas med en skrubber kommer det troligen också att vara representativt för prisbildningen på fraktmarknaden, vilket skulle innebära en mycket liten förändring från status quo, förutom investeringen i skrubberkostnaden. Och betydligt renare luft.


Visste du att? 
I mitten av december 2007 kostade det i genomsnitt 229 484 dollar per dag att chartra ett VLCC-fartyg. Det är 74 gånger mer än de 3 109 dollar per dag det kostade att chartra samma fartyg i februari 2013. 


Viktig information