Eskalerande protektionism
Tonläget på det handelspolitiska området höjdes under veckan, då USA:s president Donald Trump annonserade tullar på kinesisk import omfattande 50-60 miljarder amerikanska dollar. Trump gav även i uppdrag till USA:s handelsrepresentant att inom två veckor bestämma vilka produkter som ska omfattas.

I nuläget ser USA ut att rikta in sig på Kina och det primära argumentet är Kinas intrång i och stöld av immateriella rättigheter. Trots att förhandlingar har pågått under en längre tid har ingen för amerikansk del godtagbar lösning nåtts och därför vidtar USA nu åtgärder.

De kinesiska motåtgärderna är än så länge begränsade och omfattar import av vissa livsmedel och stålrör, till ett värde av tre miljarder amerikanska dollar. Väl medvetna om att en mer omfattande konflikt enbart skulle ha förlorare, anser vi att responsen från kinesiskt håll så här långt är nyanserad och återhållsam. Detta kan naturligtvis komma att ändras. Det har bland annat spekulerats kring mer selektiva åtgärder för att komma åt republikanernas väljarbas som en möjlig kinesisk strategi.


Undantag för EU
USA annonserade i veckan även ett flertal undantag, däribland EU-länderna och Brasilien, från stål- och aluminiumtullarna. Den direkta realekonomiska effekten av de hittills meddelade restriktionerna ser vi som begränsad.

Däremot kan utvecklingen av den ökade protektionismen bli avgörande för om den globala ekonomin kan fortsätta att överraska positivt eller inte. I nuläget bedömer vi att konfliktåtgärderna inte kommer att framkalla ett fullskaligt handelskrig och ser därför inte att de hotar den mycket starka amerikanska ekonomin.


Höjda tillväxtprognoser stödjer positiv aktiesyn
Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde som väntat räntan förra veckan. Däremot ändrade de inte ränteprognosen för i år trots tydliga förväntningar från marknaden. Den nye Fed-chefen Jerome Powell signalerade tydligt att det ännu saknas ett tydligt trendbrott mot lönedriven inflation, och sa även att tillväxten kan överraska positivt som ett resultat av de nyligen genomförda skattesänkningarna.

Retoriken kan tolkas som att Fed i dagsläget är berett att låta inflationen överskjuta målet på två procent och hellre agerar retroaktivt än proaktivt. Tillväxtutsikterna skruvades upp samtidigt som handelstullarna ansågs utgöra en risk. Marknadsreaktionen blev marginellt lägre räntor, framför allt i de kortare löptiderna, samt en något svagare dollar.

Vi förväntar oss fortsatt gradvis stigande räntor men att det låga inflationstrycket inte ger centralbankerna någon anledning att skynda framåt. Så länge räntehöjningar föranleds av ökad tillväxt och vinstökningar hos företagen, är detta positivt för aktiemarknaden.

Historiskt har sambandet mellan räntor och aktier varierat. Sedan slutet av 90-talet har dock sambandet varit positivt, till skillnad från perioden innan. En förklaring till skiftet är bland annat inflationstakten. Räntehöjningar som sker med nuvarande låga inflation i kombination med stark tillväxt är som vi ser det inget alarmerande för aktievärderingen.


Ökad protektionism och volatilitet
Utöver en tillväxtoptimistisk amerikansk centralbank har ett par bolag med hög bäring på amerikansk och global konjunktur lämnat positiv guidning för 2018 den senaste veckan. Detta bekräftar vår bild av en fortsatt robust efterfrågan, inte minst inom verkstadssegmentet.

Kullagertillverkaren Timken höjde sin försäljnings- och vinstprognos för innevarande år, vilket får positiva implikationer inte bara för konkurrenten SKF, utan också för stora delar av de svenska verkstads-, fordons- och byggbolagen. Timkens kunder finns inom fordons- och processindustrin, framförallt på hemmamarknaden i Nordamerika, men också i betydande omfattning i Europa och Asien.

Vår slutsats är alltså att den ökande protektionismen i nuläget inte kommer att slå undan benen vare sig för den globala konjunkturen eller för aktiemarknaden. I vår senaste Investeringsstrategi, som kom för två veckor sedan, skrev vi att vi förväntar oss en högre volatilitet under 2018 jämfört med 2017.

Det vi upplever på marknaden just nu anser vi är ett exempel på detta snarare än att börsuppgången har kommit till sitt slut. Vi behåller vår övervikt i aktier med anledning av de solida vinstutsikterna i kombination med att räntorna, även om de är på väg uppåt, fortsatt är för låga för att utgöra ett intressant alternativ. Vi behåller även vår regionala övervikt i amerikanska aktier.

Läs mer om Swedbanks senaste investeringsstrategi.