Swedbank Robur Medica, +12,3 procent (juli - sept)

Medica är en global aktiefond som placerar i mindre och medelstora bolag i hälsovårdsektorn inom bland annat läkemedel, medicin- och bioteknik. 

Förvaltaren Mattias Häggblom kommenterar:

- Både i år och även sett ur ett längre perspektiv har sektorn Healthcare gått bättre än den generella marknaden. En av anledningarna är att vi har en allt äldre befolkning i västvärlden och att större behov av hälso- och sjukvård har ökat intresset för investeringar i sektorn. Under sommaren har marknaden oroat sig för vart konjunkturen ska ta vägen och volatiliteten på tillväxtmarknaderna har fortsatt. Det har gynnat hälsovårdsektorn som är mer ocyklisk. Delårsrapporterna från många delsegment inom sektorn som läkemedel och medicinsk teknik visade på generellt fortsatt stark efterfrågan vilket gynnade aktiekurserna.

Läs mer om Swedbank Robur Medica

Vill du investera i Swedbank Robur Medica? Klicka här

Swedbank Robur Ethica Global, +9,0 procent (juli - sept). 
Ethica Global är en aktiefond med hållbarhetsprofil. Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att den uppfyller en rad tuffa kriterier som visar att den står för transparens, ansvarsfullhet och hållbarhet när det gäller investeringar och placeringar. Ethica Global är en fokuserad långsiktig globalfond med runt 60 innehav. Fondens etiska profil gör att cirka hälften av bolagen i jämförelseindex MSCI World är investerbara.

Förvaltaren Jacob Gemmel kommenterar:

Ethica Global är en tematisk hållbarhetsfond med ett antal teman, som exempelvis klimat & miljö, demografi och innovation, med strukturell medvind. Fondens stora andel i IT-relaterade bolag har bidragit starkt under perioden juli till september. Bland bolag med stark kursutveckling som skapat meravkastning under perioden kan nämnas Mastercard, Sony, Cigna, Microsoft och Xylem. Med ett relativt begränsat antal innehav i fonden (58 i dagsläget) blir avkastningen beroende av antalet portföljbolag som går bättre än referensindex jämfört med antalet som går sämre.

Läs mer om Swedbank Robur Ethica Global

Vill du investera i Swedbank Robur Ethica Global? Klicka här


Swedbank Robur Amerikafond, +8,9 procent (juli - sept)
Amerikafond är en fokuserad, balanserad och långsiktig portfölj med cirka 50 innehav av små-, medelstora- och stora bolag. 

Förvaltaren Rikard Forssmed kommenterar:

Den amerikanska marknaden har fortsatt sin starka utveckling under det senaste kvartalet drivet av en stark konjunktur och effekterna från skattereformen. Uppgången har varit bred, och de flesta sektorerna har bidragit med positiv avkastning, även om de stora teknologibolagen såsom Apple, Amazon och Microsoft fortsätter att leda fonden och marknaden högre. 

Läs mer om Swedbank Robur Amerikafond

Vill du investera i Swedbank Robur Amerikafond? Klicka här 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan