För en månad sedan ökade Swedbank övervikten i aktier på bekostnad av en större undervikt i räntor. Anledningen var en fortsatt stark vinstutveckling i kombination med återhållsamma räntehöjningar.

Utöver detta uppvisade aktiemarknaden en starkare motståndskraft mot den pågående handelsdispyten. Swedbank anser att detta scenario fortfarande är det mest sannolika och gör inga förändringar i tillgångsallokeringen i nuläget. Handelsdispyten har snarare gått in i en mer intensiv fas men marknaden klarar att hantera det samtidigt som en, sannolikt, stark rapportsäsong väntar runt hörnet.


Tillväxtmarknader upp till övervikt
Swedbank har hela tiden argumenterat för att man inte tror på ett fullskaligt handelskrig som resulterar i en märkbar påverkan på global tillväxt. Det finns fortfarande flera osäkerhetsfaktorer, både geopolitiska och handelsrelaterade, som kan få negativ påverkan på flera tillväxtmarknader.

Givet hur marknaden har gått på slutet anser Swedbank dock att potentiell avkastning i förhållande till risk är attraktiv. Dagens värdering prisar in en hel del osäkerhet och det finns ett antal andra faktorer som kan komma att stödja aktiemarknaden.

Regionens aktiemarknad påverkas tydligt av utvecklingen på valuta- och råvarumarknaderna. Tillväxtmarknadsvalutorna och många råvaror har under en längre period utvecklats svagt. Trots intensifierad handelsdispyt de senaste veckorna har flera industriella metaller, tillväxtmarknadsvalutor, samt också en del aktiemarknader i tillväxtmarknadsländer, visat stabilitet.

Volatiliteten på världens aktiemarknader har fallit tillbaka. Det lite mer långsiktiga utfallet från handelsdispyten är oklart men inte nödvändigtvis är det generellt negativt för tillväxtmarknaderna. Swedbank bedömer att den fundamentala miljön är robust, och att till exempel potentialen för god efterfrågan på många metaller är god.

Analytikernas förväntade vinstutveckling har justerats upp något under året och ligger kring 16 procent för 2018. Även för de två kommande åren ligger prognoserna på tvåsiffriga nivåer, vilket innebär att värderingen hamnar på historiskt och relativt andra regioner attraktiva nivåer. Stabila finanser i stora delar av regionen bidrar dessutom till att vi förväntar oss begränsad spridningsrisk från en del problemländer i Latinamerika samt exempelvis Turkiet.


Skiftar del av USA-övervikt till Tillväxtmarknader
Swedbank ser att marknaderna kan fortsätta stiga med stöd av vinsttillväxt och låga, men stigande, räntor och behåller därför den tioprocentiga övervikten i aktier. Sommarens rapportsäsong blev stark, inte minst i den ledande regionen USA, och sannolikt väntar ännu en stark period i samband med kommande rapportperiod.

Den globala konjunkturutvecklingen är stabil och de amerikanska tioåriga räntorna har åter klättrat över den psykologiskt viktiga nivån tre procent utan att marknaden drabbats av skrämselhicka. Detta medför att Swedbanks slutsats består: Aktiemarknaden kommer sannolikt fortsätta uppåt.

I ovan scenario är det svårt att se att räntor eller krediter kommer attrahera kapital från investerare. Swedbank har under en tid haft hela övervikten i USA och finansierat denna med motsvarande undervikt i Europa. USA har utvecklats väldigt väl, och som svensk investerare har man dessutom fått en extra positiv valutaeffekt av den svaga kronan. USA förblir den favoriserade marknaden men Swedbank väljer att minska övervikten från sex till fyra procentenheter.

– Vi tar alltså lite vinst samtidigt som vi ser goda argument för att Tillväxtmarknader kan börja återhämta sig. Det som fortfarande ger stöd till övervikten av USA är den starka vinstutvecklingen och de goda ekonomiska utsikterna. För bolagens del kommer det under 2019 bli tuffare jämförelser men i den kommande rapportperioden ser vi fortsatt god potential för starka siffror och ett bra mottagande hos investerare, säger Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank Analys, och fortsätter:

– Europa förblir vår finansieringskälla då den ekonomiska osäkerheten är större samtidigt som risker kring bland annat Brexit, Italien och ECB:s agerande hämmar utvecklingen. Sverige och Japan får stå kvar på neutrala vikter.


Ökade kreditspreadar, uppåt för globala marknadsräntor
De internationella marknadsräntorna har stigit sedan septemberstrategin. Ränteuppgången har varit relativt lik i USA som i Sverige och i Europa med uppgångar kring 10-15 punkter, främst i löptiderna mellan 5 och 10 år. En viss optimism inom riskmiljön i kombination med något mer positiva signaler från centralbankerna har legat bakom den senaste ränteuppgången. Swedbank ser även fortsättningsvis att räntorna, om än långsamt, kommer stiga.

För kreditmarknaden har utvecklingen varit blandad sedan septemberstrategin. Ett positivt riskklimat gynnar kreditspreadarna, alltså ränteskillnaden mellan krediter och statsobligationer, men samtidigt har riskerna ökat.

Krediter med sämre kreditvärdighet (High Yield) har fått stöd från ett positivt riskklimat där risktillgångar generellt gått bra. Under perioden har de högre marknadsräntorna påverkat den totala avkastningen negativt med störst negativt bidrag för krediter med bättre kreditvärdighet (Investment Grade).

– Vi vidhåller en försiktig linje inom kreditbenet där vi föredrar krediter med bättre kreditvärdighet. Dessa tenderar att klara en miljö med marknadsturbulens och oro bättre, vilket även ger ett bättre diversifieringsinslag i portföljen, säger Mattias Isakson.

Läs hela Investeringsstrategin här 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan