Utsikterna för oljepriset är i dag mer positiva än på ett bra tag, vilket givetvis inverkar på bolagens kommande resultat. Kepler Cheuvreux har tidigare använt nivån 65 dollar per fat i värderingar, men man räknar nu med att priset kommer ligga på 70 dollar per fat från och med 2021. Exakt vilka nivåer priserna når (eller inte når) återstår att se men de flesta räknar med en ny prisbild.

Detta kommer gynna norska Equinor (som tidigare hette Statoil) som vid slutet av 2020 förväntas generera 20 miljarder dollar i reda pengar efter utdelningar och investeringar i anläggningstillgångar, vilket motsvarar en femtedel av nuvarande marknadsvärde givet att dollarn står i 8,50 norska kronor.

Detta enorma överskott måste sättas till användning genom exempelvis organiska investeringar samt ökad förvärvstakt, vilket förbättrar utsikten för produktionstillväxten. Kepler Cheuvreux höjer därför riktkursen från 215 norska kronor till 275 norska kronor och uppgraderar rekommendationen, från Behåll till Köp.


Enorma möjligheter i Norge och Brasilien
Men det är inte bara monetära överskott som ligger bakom uppgraderingen. Equinor har två lovande och gigantiska projekt som lär bli den framtida ryggraden i bolagets produktion efter 2020: Johan Sverdrup-fältet i Norge och Carcara utanför Brasiliens kust i höjd med Rio de Janeiro är två jättar som gemensamt bidrar med 19 kronors tillskott i den nya värderingen. Vid 2025 räknar Kepler Cheuvreux med att de gemensamt står för en fjärdedel av bolagets globala produktion.

Johan Sverdrup väntas komma igång under oktober 2019, vilket är tre månader före tidigare angivelser. Fältet är det femte största som någonsin hittats på norska kontinentalhyllan och vid full kapacitet som väntas nås år 2023 kan Equinors produktion uppgå till 251 000 fat per dag. Projektet har utvecklats i en tid då kostnaderna för offshore-kostnader sjunkit kraftigt, och Equinor har hittills lyckats halvera kostnaden jämfört med de initiala siffror som presenterades 2015. Gradvisa förbättringar i kostnader och produktion förväntas de kommande tio åren vilka bidrar till bättre resultat för Equinor som helhet.

Brasilien tycks allt mer prioriterat för Equinor som nu har etablerat en brasiliansk underdivision med direktkanal för rapportering upp till ledningsnivå. Carcara beskrivs av bolagets ledning som ett brasilianskt Sverdrup. Ett slutligt investeringsbeslut väntas till 2019 vilket skulle betyda att produktionen kan vara uppe till 2023. Men som för andra operatörer och tidigare projekt är den politiska risken i landet det stora orosmomentet för godkännande av projekt.


Europeiska gasmarknaden går från klarhet till klarhet
Även gasmarknaden i Europa ger draghjälp åt Equinor. Den positiva utvecklingen har tre drivkrafter. Asiatiska länder har ersatt kolenergi med flytande naturgas (LNG) i större utsträckning än väntat och därmed har priset på europeisk gas hållits uppe. Högre priser på utsläpp av koldioxid i Europa har som syfte att driva omställning från kol till andra källor för energiproduktion, och LNG ligger bra till att axla en del av denna omställning som då blir en positiv utveckling på kort och medellång sikt. Slutligen har europeisk gasproduktion varit lägre än väntat och inga nya projekt syns på kontinenten varför efterfrågan från norsk och rysk gas lär kvarstå.

Givet detta höjer Kepler Cheuvreux även prognoserna på gaspriser, vilket ger ytterligare skjuts åt Equinor. Gas utgör nämligen ungefär 40 procent av Equinors produktion och utvecklingen i Europa ska därför inte underskattas.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan