Det har varit turbulent på världens råvarumarknader senaste tiden. I det fall att nuvarande oroligheter är början på en nedgång, hur står bolagen förberedda?
– Historiskt sett har inte råvarusektorerna några bra meriter vad gäller kapitaldisciplin. Under perioder av höga råvarupriser strömmar kassaflödet in, bolagen gör dyra förvärv i högkonjunktur och startar långvariga investeringsprojekt. När sedan lågkonjunkturen kommer måste investeringarna fortsätta i projekten, kassaflödet minskar kraftigt och skuldsättningen ökar. Plötsligt är bolagen i en situation med dålig intjäning och en överansträngd balansräkning.

– Situationen just nu är dock en helt annan. Bolagen kommer från en period med låga råvarupriser. Kostnadsjakt har varit i fokus under ett par år. Gamla projekt avslutas och få nya projekt dras igång vilket gör att investeringsnivån kommit ner dramatiskt.

– Råvarupriserna är för närvarande på en gynnsam nivå, vilket gör att kassaflödena är väldigt positiva och balansräkningarna förstärks snabbt. Bolagen visar en stor kapitaldisciplin vilket gör att utdelningar och aktieåterköp har ökat i omfattning. Den senaste tidens makroekonomiska turbulens har resulterat i betydande negativa kursrörelser. Beaktat att världsekonomin fortfarande är stark trots turbulensen på aktiemarknaderna är bolagens värderingar i många fall på en attraktiv nivå.


Om man kollar bortom det kortsiktiga, vad kollar du på och vad ser du när det kommer till utvecklingen för oljeindustrin samt för metaller?
– För energisektorn finns ett antal saker att fokusera på. Konsumtionen av olja i världen fortsätter stadigt att öka. Oljepriset ligger på en hög nivå vilket gör att bolagens kassaflöden ligger på en mycket gynnsam nivå. Sanktionerna mot Iran som får full effekt i början av november ger ett starkt stöd för oljepriset. På lite längre sikt inverkar det nya IMO 2020-regelverket positivt på oljekonsumtionen, då svavelhalten i fartygsbränsle ska sänkas.

– För metaller är situationen lite mer komplicerad. Efter en utdragen period av låga metallpriser har projektaktiviteten avtagit betydligt. Konsumtionen fortsätter att öka stadigt. Detta har fått till följd att lagren för flera metaller har minskat till låga nivåer. Oron för handelskrig har gjort att metallpriserna kommit ner av känslomässiga snarare än fundamentala orsaker. Förutsatt att ett globalt handelskrig kan undvikas finns dock en underliggande styrka hos flera av metallerna.

Läs mer om IMO 2020-regelverket här.


Hur avspeglar sig marknadsbilderna i fondens verksamhet?
– Eftersom världen inte är i en recession så betraktar jag det som sker som en korrektion från höga nivåer orsakad av den makroekonomiska oron som råder för närvarande. Det har därför inte gjorts några fundamentala förändringar i fonden. Kortsiktigt har det inte gynnat fondens utveckling, men positioneringen är fortfarande sådan att den skall gynnas i ett längre perspektiv.


Vill du veta mer om fonden, klicka här. För att köpa andelar i fonden klickar du här.

Viktig information
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se