Höga krav kommer sannolikt infrias
Vinstutvecklingen är ett av de tydligaste argumenten till att vi är positiva till aktiemarknaden, både globalt och i Sverige. Vi ser ingen anledning till att detta skulle ändras i samband med den kommande rapportsäsongen.

Under det andra kvartalet överraskade siffrorna klart positivt och det var tydligast i USA där ungefär 80 procent av bolagen slog förväntningarna. De starka rapporterna vände aktiemarknadernas fokus till att ta fasta på den starka vinstgenereringen, från att tidigare ha styrts av handelsspänningarna.

Sedan halvårsskiftet har analytikerkåren justerat upp vinstförväntningarna för 2018 och 2019 för ungefär två av tre av de större bolagen i Sverige. Det går inte att se något direkt sektormönster bland de bolag där förväntningarna kommit ned, men på totalen tynger fortsatta nedrevideringar av H&M. Däremot ser vi en övervikt av cykliska bolag bland dem där förväntningarna stigit mest, tillsammans med Ericsson.

Aktiekurserna har sedan halvårsskiftet stigit mer än vinstförväntningarna har justerats, vilket innebär att vi går in i den kommande rapportsäsongen med en högre värdering än vi hade i somras. Detta kan tolkas som att risken är högre denna gång. På övergripande basis känner vi oss komfortabla med att bolagen kommer att leverera starka siffror och att kommentarerna om framtiden kommer att vara optimistiska.

Vi konstaterade dock redan i samband med sommarens rapporter att vissa kursrörelser, åt båda håll, kändes orimligt stora. Vi ser detta som ett tecken på att uppgången på aktiemarknaden pågått länge och att nervositeten för när det vänder gör sig alltmer påmind. Sannolikt kommer vi att få uppleva ett liknande mönster denna gång.

De bolagsspecifika rörelserna kan komma att bli stora på många håll och de framåtblickande kommentarerna blir, som alltid, avgörande för hur marknaden reagerar. I många fall kommer sannolikt även valutan att spela in, den svaga kronan får på många håll en lite eftersläpande effekt på vinstutvecklingen. Här hittar vi primärt vinnarna inom verkstad och basindustri.


Mycket god förväntad amerikansk utveckling
Den amerikanska rapportsäsongen drar igång under veckan som kommer, som vanligt med flera av de stora bankerna. Säsongen kulminerar under veckorna därefter. Relativt andra regioner har Strategi & Allokering fortsatt den förväntat starka vinstutvecklingen som ett huvudargument till en speciellt positiv syn på amerikanska aktier.

Vi förväntar oss en mycket god amerikansk försäljnings- och vinstutveckling jämfört med motsvarande period ifjol. Effekten från skattereformen kvarstår, men underliggande efterfrågan och lönsamhet övertygar också mycket. Analytikernas prognoser för tredje kvartalets vinsttillväxt (S&P500) ligger kring 19 procent, vilket skulle innebära det tredje starkaste kvartalet sedan 2011.

För helåret 2018 betyder det en vinsttillväxt på drygt 20 procent jämfört med 2017. Samtliga 11 sektorer förväntas visa positiv vinsttillväxt på årsbasis. Energisektorn sticker ut med förväntat dubblade vinster, följt av Finans och Basindustri. Sedan det andra kvartalets slut har vinstförväntningarna för marknaden sammantaget kommit ned marginellt för det tredje kvartalet, och mindre än vad som är vanligt.

Efter ett mycket starkt andra kvartal, har däremot vinstförväntningarna för helåret 2018 ökat något. Försäljningen under det tredje kvartalet förväntas samtidigt öka med drygt 7 procent och samtliga 11 sektorer förväntas visa positiv försäljningstillväxt.


Högre framåtblickande värderingar
Efter stark amerikansk marknadsutveckling under sommaren har framåtblickande värderingar ökat något. En del sektorer i USA, framförallt tillväxtorienterade sådana inom IT och konsumentsegmentet sällanköpsvaror, prisar in högre framtida tillväxttakt än andra efter en lång period av stark prisutveckling.

Vinstmultiplarna för de här sektorerna är de högsta på den amerikanska marknaden. Sektorerna är också väl ägda och har en hög andel köprekommendationer från analytikerna. De är därför känsliga för besvikelser vad gäller rapporterade siffror och/eller framåtblickande kommentarer.

Vi såg detta efter det andra kvartalet, då reaktionerna på tillväxtbolagens rapporter varierade ordentligt, men kurserna för bolag som Facebook och Netflix föll kraftigt på siffror eller framåtblickande kommentarer som inte infriade högt ställda förväntningar. Den amerikanska IT-sektorn är ändå den enda där förväntad vinsttillväxt för det tredje kvartalet har ökat sedan kvartalets början. Högre prognoser för bland annat Apple, Intel och Microsoft har bidragit till detta.

Liksom under de senaste kvartalen tror vi att förutsättningarna för positiva överraskningar är goda. Marginalutvecklingen blir av stort intresse liksom vad bolagen kommunicerar vad gäller påverkan från löner, räntor och andra kostnader, bland annat sådana relaterade till högre importtullar. Intressant också att se hur väl bolagen hanterar en stark dollar. Under andra kvartalet saknades tecken på att valutan var en betydande negativ bidragsgivare. Vinstmarginalerna i USA låg på historiskt höga drygt 11 procent under det andra kvartalet.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan