Planeten badar i plastskräp. År 2050 kan världens hav innehålla mer plast än fisk, enligt vissa beräkningar. Det finns ett efterfrågetryck från allmänheten på nya lagar och regleringar för att städa upp detta. Pantsystem för dryckesbehållare är ett allt vanligare förslag för att göra världen renare och grönare.

Samtidigt är matsäkerhet och kvalitetssäkring inom matindustrin något som blir viktigare. Att automatisera förpackningsprocesser är avgörande för att säkerställa en säker värdekedja för matproducenter av alla slag.

Det norska plasthanteringsbolaget Tomra Systems – som med sina två affärssegment Uppsamlingslösningar och Sorteringslösningar är tekniskt överlägsna all konkurrens – står således väl positionerat för att hantera dessa två megatrender.


Dubbel marknadsledare
Tomra startade 1972 och är i dag en överlägsen marknadsledare vad gäller utveckling, produktion, försäljning, uthyrning och service av omvända varuautomater (så kallade reverse vending machines eller RVM). Tomra, vars marknadsandel är 75 procent, står för över 82 000 av dessa RVM som hanterar 35 miljarder tomma dryckesbehållare i mer än 60 länder. Men man är inte bara marknadsledande i segmentet uppsamlingslösningar, utan även i sorteringslösningar.

Tomra har sålt över 14 000 maskiner till mer än 80 länder som erbjuder sorteringslösningar, alltså sensorbaserade maskiner för att sortera material inom exempelvis mat-, återvinnings- och gruvindustrin.

Kombinationen av tekniskt kunnande och den marknadsledande positionen utgör Tomras styrkor. I flera länder börjar nu möjligheter att öppna upp, när exempelvis Australien, Skottland, Wales och England tar initiativ till att införa eller undersöka något slags pantsystem. 

Det är också ditåt många politiska vindar blåser i länder i Centraleuropa och några amerikanska delstater. Även EU-kommissionen har lagt ett förslag om att hantera plastskräp, bland annat genom att kräva 90 procent av alla engångsflaskor ska insamlas och återvinnas senast år 2025. Utan tekniska system är det svårt att se hur det genomförs. Och längre fram finns det i Kina, Indien och Japan gigantiska möjligheter att ta tillvara på.

Kepler Cheuvreux gör bedömningen att dessa marknader kan kräva cirka en halv miljon nya RVM vilket motsvarar intäkter på ungefär 125 miljarder norska kronor att jämföra med Tomras intäkter på 4 miljarder norska kronor för dagens 82 000 maskiner. Utöver detta finns stadiga intäktsströmmar att dyka ner i, så som service och byte av befintliga eller kommande installationer. Storleksmässigt rör det sig om ytterligare cirka 25 miljarder norska kronor årligen.


Enorm potential
Tomra har alltså samtidens vindar med sig, och har rent krasst sett möjligheter som knappt synts historiskt eller i relation till andra sektorer och bolag. De 35 miljarder dryckesbehållare som Tomras system i dag hanterar globalt motsvarar bara 2 procent av de 1800 miljarder dryckesbehållare som förbrukas varje år.

Jämför även med återvinningssystem för stål, där mellan 70 och 90 procent återvinns, och för papper, där siffran ligger mellan 50 och 60 procent. De värden som dessa system genererar ligger för stål mellan 70 och 150 miljarder dollar och för papper mellan 30 och 40 miljarder dollar. Återvinning av plastförpackningar ligger i dag bara kring 14 procent, vilket innebär att betydande värden återstår att extrahera, exempelvis ur de 8 miljoner ton plast som årligen dumpas i världens hav.

Kepler Cheuvreux menar att dessa möjligheter inte reflekteras av dagens aktiepris. På bolagets kapitalmarknadsdag i mitten av september meddelade man att man förbereder sig för en installationskapacitet på 25 000 maskiner vilket motsvarar en fördubbling gentemot dagens nivå. Några dagar efter det beskedet aviserade Tomra så att man siktar på att anställa mellan 1000 och 2000 personer de kommande fem åren.


Trebent värderingsmodell

Att värdera Tomra utifrån jämförbara konkurrenter eller utifrån historiska multiplar låter sig inte göras. Kepler Cheuvreux har istället utfört en tredelad och något okonventionell kassaflödesanalys. De tre delarna är: 

  • den befintliga RVM-affären, värderad till 104 norska kronor
  • tillväxten inom sorteringslösningar, värderad till 122 norska kronor, samt
  • nya marknader för pantsystem, värderad till 102 norska kronor

När delarna summeras landar man i ett värde om 318 norska kronor per aktie och ett totalt bolagsvärde om 47 miljarder norska kronor. Detta säger dock inte särskilt mycket om när de potentiella värdena kommer realiseras. Klart är att enbart RVM-delen och sorteringslösningar ger ett aktiepris på över 200 norska kronor, men Kepler Cheuvreux anser att åtminstone en del av de nya marknaderna bör vägas in.

Bevakning av Tomra inleds därför med rekommendationen Köp och ett riktpris på 250 norska kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan