Ingen fara men avmattning i konjunkturen
Den globala konjunkturen visar tecken på att toppa ur vilket är något som definitivt gäller även för europeisk konjunktur. Efter att under de senaste 1–2 åren haft en tydligt positiv utveckling, väcks nu snarare frågetecken kring hur mycket förbättringen mattas av. Inte minst under sommaren har statistiken haft svårt att övertyga, något som fått ekonomer att skruva ner sina förväntningar, vilket resulterat i ett förbättrat överraskningsindex för Europa. Ett resultat som med andra ord skall ses som att ekonomernas förväntningar ”kommit ner” snarare än att den europeiska konjunkturen förstärkts.

BNP-tillväxten under det andra kvartalet blev till exempel endast 0,3 procent, vilket var den lägsta tillväxttakten sedan sommaren 2016. Detta kan jämföras med att BNP-tillväxten, motsvarande kvartal föregående år, landade på 2,1 procent. Däremot fanns det en del engångseffekter under det andra kvartalet i år som påverkade siffran, så som extremväder och strejker.


Inte jämna steg med andra mogna marknader
Om man tittar förbi förväntansbilden har även övrig statistik visat tecken på att mattas av. För hushållens del har konsumentförtroendet sjunkit sedan toppnoteringen i januari. Undersökningar gällande näringslivet visar samma tecken och en svagare trend vare sig man tittar på IFO, ZEW, PMI eller övriga indikatorer. 

– Detta ska i sig dock inte ses som att ekonomin står inför en recession, då vi ser en fortsatt god tillväxt kommande år, men det visar, med all tydlighet, att den starkaste förbättringstakten ligger bakom oss för den europeiska ekonomin, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank Analys.

Trots den svalnande konjunkturen har dock den europeiska aktiemarknaden klarat sig relativt väl sedan den föregående strategin med en svag negativ utveckling. Marknaden fick dock se sig slagen av såväl den svenska, men framförallt den amerikanska, aktiemarknaden. Även de europeiska börserna kom att få stöd av rapporterna för det andra kvartalet. Vinsterna var sammantaget nästan 4 procent högre än väntat och lite drygt 40 procent av bolagen kom att slå förväntningarna, vilket dock är något lägre än normalt. Samtidigt justerade analytikerna upp vinstprognoserna något för 2018/19.


Europeisk sektorsammansättning förlänger undervikten
Swedbank har tidigare argumenterat för att en stor anledning till sin undervikt av den europeiska börsen är att indexsammansättningen sammantaget har en mer defensiv karaktär. Något som inte lär premieras om Swedbank får rätt i att det nu råder en sista positiv börsutvecklingsfas under denna långa bullmarknad. Detta då börscykeln har pågått en längre tid vilket brukar gynna cykliska och tillväxtorienterade aktier. 

– Dessutom har banksektorn, som väger tungt i index, haft det motigt på börsen och en mer positiv syn på bankerna är en faktor som behövs för att börserna i Europa ska kunna utvecklas starkare än i andra regioner. Detta verkar dock inte bli fallet i närtid då orosmomenten snarare tilltagit än minskat, bland annat mot bakgrund av utvecklingen i Turkiet, säger Johannes Bjerner.


Marknaden avvaktande till bankaktier
Detta har avspeglats i aktiekurserna för bankerna i Europa som haft en fortsatt svag utveckling, sedan den senaste strategin i inledningen av maj, men i detta sammanhang sticker de svenska bankerna ut med en positiv börsutveckling under sommaren. Värderingen för europeiska banker ser i flera fall attraktiv ut, men Swedbank bedömer inte att marknaden kommer att fokusera på det i närtid, varför banksektorn fortsatt får ses som ett orosmoment.

Den svalnande konjunkturen resulterar även i att vinsttillväxten i Europa väntas avta något – från innevarande års förväntade tillväxt på lite drygt 10 procent ner till strax över 8 procent för 2019–20. Indexet MSCI Europa handlas till ett P/E-tal om 14 sett till framåtblickande vinster vilket är något högre än det historiska snittet på 12.5.

För Swedbanks och sparbankernas aktiva kunder vad gäller aktier, finns ett antal produktförslag i septemberuppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi: 

Läs Swedbank Analys Investeringsstrategi här.

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan