Från och med första januari år 2020 träder IMO:s, internationella sjöfartsorganisationens, nya utsläppsregler i kraft. För världens befintliga och planerade fraktfartyg, oaktat storlek, sänks gränsen för hur mycket svavel som får ingå i fartygens primära drivmedel, bunkeroljan.

Sänkningen av gränsen från dagens 3,5 procent till 0,5 procent ger rederierna två val: 1) Installera utsläppsreningssystem (så kallade ”scrubbers”) för att kunna fortsätta nyttja högsvavelhaltig bunkerolja (HSFO, dock max 3,5 procent), eller 2) byt till drivmedel med mindre än 0,5 procent svavel i sig.

Alternativ två inkluderar exempelvis naturgas (LNG) och möjligen metanol och gasol (LPG), men är ett dyrare alternativ än att installera scrubbers och köra med HSFO som renats.

En något yrvaken bransch försöker därför få tag på leverantörer av scrubbers. Exempelvis annonserade den globala giganten Golden Ocean i slutet av augusti att man slutit kontrakt på installationer på 16 fartyg med optioner på ytterligare nio installationer. Bakom beslutet står ägaren och redaren John Fredriksen, som av många betraktas som branschens galjonsfigur. Beslutet kan således ses som en indikation på kursen för branschens omställning inför 2020, om vilken det går att läsa mer här.


Rusning på begränsad scrubbermarknad
Golden Ocean är inte ensam i sina ambitioner. Rusningen har inneburit att orderböckerna hos scrubberleverantörer såsom Alfa Laval, Wärtsilä och Munters översvämmats då leverans- och installationskapaciteten långtifrån motsvarar efterfrågan.

I dag beräknas cirka 45 000 fartyg beröras av de nya utsläppsreglerna. En sober bedömning är att branschen inte kommer komma i närheten av att efterhandsinstallera scrubbers på tillräckligt många av sina fartyg för att hålla uppe fraktkapaciteten. En enkät bland scrubberleverantörer i augusti visar på en olevererad orderstock om cirka 800 efterhandsinstallationer, ovanpå de ungefär 400 som redan installerats.

Under 2019 förväntas installationskapaciteten vara 575 stycken scrubbers. Även om den skulle fyrdubblas till 2020 kommer det ta mellan sju och åtta år innan 30 000 fartyg fått efterhandsinstallationer. Detta betyder att de flesta fartyg de kommande åren behöver använda dyrare lågsvavelhaltiga bränslealternativ.


Bränslepris och hastighet påverkar kalkyler
När rederierna ska ta ställning till kostnaden för att installera scrubbers, blir den ekonomiska beräkningen en funktion av fartygens storlek samt skillnaden i pris mellan bränslen med en svavelhalt på 3,5 procent och bränslen med en svavelhalt på 0,5 procent, den så kallade bränslespreaden.

Återbetalningstiden för installationskostnaderna varierar, från 2-3 år för de normalstora fartygen (Capesize-modeller) till mellan 1-2 år för större fartyg (VLCC-modeller). De allra största, exempelvis Maersks bjässe Emma Maersk, kan kostnaderna täckas på under ett år. Maersk har de senaste kvartalen fått jobba hårt med lönsamheten i spåren av stigande bränslepriser.

Eftersom förhållandet mellan bränsleåtgång och hastighet inte är linjärt, kan rederierna hantera dyrare bränslen genom att fartygen sänker hastigheten. Om farten sänks med 10 procent minskar bränsleåtgången med 30 procent. Dagens drivmedel, högsvavelhaltig bunkerolja, kostar 400 dollar per ton. Det ger en optimal hastighet på 15 knop. Om dagens pris för lågsvavelhaltiga drivmedel på 700 dollar per ton står sig, vore den optimala hastigheten 12 knop.

Detta är intressant av två skäl. Dels för att bränsleåtgång i sig påverkas av om fartygen installerat en scrubber eller inte. Dels för att lägre hastigheter minskar den effektiva tillgängliga transportkapaciteten och tvingar upp beläggningsgraden per fartyg, vilket oundvikligen driver upp fraktpriser och därmed ägarnas vinster.

De nya bränslereglerna kan alltså vara en katalysator för branschen som helhet. Även om en scrubberinstallation är dyr kan de nya och mer bränsleeffektiva fartygen operera med högre hastigheter och lägre bränslekostnader än de utan scrubbers. Exempelvis uppskattas ett modernt scrubberutrustat fartyg i storleksklass Capesize spara 8 000 USD per fraktdag.


Ändrad marknadsdynamik
De rederier som är ute tidigt kan lyckas förvandla denna affärsmöjlighet till konkreta ökningar av marknadsandelar, intäkter och vinster. De senfärdiga kan däremot få se marginaler och kundstock utmanas. Samtidigt är det så att om samtliga aktörer går på scrubberspåret och installerar reningssystem, förändras inte särskilt mycket vad gäller fraktpriser utöver engångskostnaden för installationen.

Men frågan är vad de nya reglerna och marknadsdynamiken betyder för leverantörer av reningssystem. Exempelvis har Munters aviserat att man ställer om sin droppavskiljningsverksamhet för kraftverk för att möta ökad efterfrågan inom utsläppsrening för fartyg. Läs mer: Munters ställer om verksamheten

Wärtsilä förväntas kunna nå tillväxtmålet om fem procent inom servicesegmentet, efter det att ökad efterfrågan på miljöinriktad marinteknologi fått Kepler Cheuvreux att höja estimaten fram till 2020. Även Alfa Laval har till följd av ökad efterfrågan inom miljöinriktad marin teknologi fått se sina estimat uppreviderade av Kepler Cheuvreux under sommaren. Men som översikten av scrubberleverantörernas nuvarande kapacitet visar, är det hart när omöjligt att att möta den totala efterfrågan för världens fartyg.


Hur ser Kepler Cheuvreux på scrubberleverantörerna?

Alfa Laval
Efterfrågan på scrubbers fortsätter att öka. För perioden maj-juni 2018 beställdes lika många scrubbers – cirka 400 – som det totala antalet beställningar för perioden 2012-2017. Det är positivt för Alfa Laval, som tillsammans med Wärtsilä (se nedan) har mer än halva marknaden mellan sig. Denna tillväxt blev synlig i orderingången under Alfa Lavals andra kvartal, något som bekräftades i bolagets senaste kvartalsrapport.

Fram till den tredje september i år uppskattades antalet scrubberbeställningar för perioden juli-augusti ha uppgått till 500 stycken, vilket lär avspeglas i Alfa Lavals tredje kvartalsrapport (25/10-18).

  • Stark orderingång i andra kvartalet, driven av scrubbersförsäljning
  • Marinteknik och scrubbers kan addera 15-20 procent till koncernorder för helåret
  • Per 17 juli höjd riktkurs till 252 kronor (235), rekommendation Köp upprepas.


Munters
Har inte uppvisat lika tydliga siffror vad gäller orderingångar, men Kepler Cheuvreux förväntar att bolaget i de kommande kvartalen kan visa hur den växande marknaden påverkar Munters.

  • Något svag orderingång rapporterad i andra kvartalsrapporten
  • Företaget ställer om från luftbehandling i affärer till avfuktning för batterifabriker samt från droppavskiljning inom kraftverk till reningssystem för fartyg
  • Sänkta estimat efter kvartalsrapporten föranleder per 19 juli sänkt riktkurs till 50 kronor (56) men rekommendation Köp upprepas.


Wärtsilä
Är billigare än Alfa Laval, vilket får Kepler Cheuvreux att föredra denna aktie något. Orderingångar i andra kvartalet var starka vilket ytterligare stärker marknadspositionen. De stora ordersiffrorna på scrubbermarknaden för juli-augusti 2018 kommer stärka tredje kvartalets ordersiffror ytterligare, enligt Kepler Cheuvreux. För 2018-2019 uppskattas den växande marknaden lägga till 15-20 procent i orderingångar på koncernnivå. Kepler Cheuvreux ligger något över konsensus vad gäller antaganden om bolagets marginaler, på grund av de positiva effekter som segmentet scrubber innebär för affären som helhet.

  • Stark global marknadsledande position inom medelsnabba fartygsmotorer
  • Överraskande tidig ökning av efterfrågan på miljöinriktad marinteknologi höjer estimat
  • Kan äntligen nå tillväxtmålet på 5 procent inom servicesegmentet med hjälp av scrubber
  • Per 3 juli höjd riktkurs till 19,50 euro (19,33), uppgraderad rekommendation från Behåll till Köp.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan