Företagen omvandlar risker till affärsmöjligheter
Global uppvärmning, klimatförändringar, koldioxidutsläpp, vattenbrist och flyttmönster på gigantisk skala från landsbygd till städer. Det är några av dagens miljöutmaningar som kan leda till skrämmande konsekvenser, men för företag innebär dessa i dagsläget nya affärsmöjligheter.

Utvecklingen av förnybar energi och smart teknologi fullständigt exploderar i världen, inte minst i Kina. I en amerikansk forskningsrapport från 2015 görs bedömningen att den mest lukrativa framtida affärsmöjligheten ligger inom tjänster som tidigt kan förutse och varna effekterna av extrema väderförändringar.

Inte långt därefter kommer lösningar som bidrar till bättre vattenförvaltning. De enorma riskerna i miljöförstörelsen innebär med andra ord nya affärsmöjligheter. Flertalet undersökningar under det senaste decenniet har även pekat mot att hållbarhetsfokus ökar lönsamheten. Universitetet i Oxford gjorde en undersökning 2015 där de, med utgångspunkt från över 200 studier, undersökte relationen mellan den finansiella utvecklingen och företagens hållbarhetstänk.

Slutsatsen var att 80–90 procent av de företag som hade en stark hållbarhetsprofil visade på ökad lönsamhet, lägre kapitalkostnader och ökad effektivitet. Lönsamhet i form av ökad vinstmarginal har till exempel estimerats att vara cirka fyra procent högre för företag som satsar på hållbarhet enligt en erkänd studie gjord av Boston Consulting Group.


Hur blir då hållbarhet lönsamt?
Ett oansvarigt hållbarhetsarbete, till exempel miljöarbete, kan kosta ett företag både i form av rykte och pengar. Detta drabbar företagets finansiella ställning. Bolaget kan få svårare att låna pengar, då kreditbetyget påverkas negativt, samt dyrare upplåning då företagets kreditspread vidgas.

– En tydlig trend är att kreditbolagen numera successivt ökat vikten av hållbarhet i sin bedömning av företagens kreditvärdighet. Generellt kan man säga att det positiva lönsamhetsmässiga bidraget från ett starkt hållbarhetsfokus kommer delvis från att företagets ryktesrisk minskar. Med detta minskar också den så kallade företagsspecifika risken i ett bolag, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Enligt studier har det uppskattats att företag med starkt socialt ansvar i genomsnitt betalar cirka 20 procent lägre kapitalkostnader. Hållbarhetstänk innebär oftast även bättre arbetsförhållanden för medarbetarna, så ju högre ambitionsnivå som ledningen och styrelsen har avseende hållbarhet desto bättre rykte har bolaget. Därtill bidrar ett bättre utnyttjande av naturresurser till ökad effektivitet. Hållbarhetsfokus bidrar därmed till lönsamhet via minskade risker och kostnader.


Mer än ett filter i en investeringsprocess
Vad begreppet hållbara investeringar innebär på de finansiella marknaderna har förändrats över tid. Socialt ansvarsfulla investeringar har traditionellt inneburit att sektorer och bolag som motstrider kriterierna för socialt ansvarsfulla investeringar har exkluderats från portföljer enligt så kallad SRI, eller Social Responsible Investing, alltså socialt ansvarsfull investering.

Som exempel kan nämnas tobak. Enligt modern portföljteori kan en exkludering av investeringar som inte baseras på ekonomiska faktorer ha en negativ effekt på portföljens diversifiering och därmed portföljens riskjusterade avkastning, jämfört med en portfölj som väljs utifrån en bredare horisont.

Detta har varit anledningen till att investeringar med socialt ansvarsfullt fokus tidigare befarats utvecklas sämre än de traditionella. Hållbarhetsinriktning har dock numera övergått mer till att djupare analysera respektive bolags hållbarhetsstrategi, vilket lett till att förvaltarna numera inkluderar företag som integrerar hållbarhetsstrategier i sin affärsverksamhet eller helt enkelt använder hållbarhet som en affärsstrategi i sina portföljer enligt de så kallade ESG-kriterierna, som står för Environmental, Social and Governance, alltså miljömässig, social och styrningsmässig hållbarhet.

– Numera använder majoriteten av förvaltarna, förenklat sagt, någon slags kombination av både exkludering av icke-hållbara respektive inkludering av hållbara bolag i sin investeringsprocess. Avkastningspotentialen har därmed ökat bland hållbara investeringar när man numera aktivt arbetar med hållbarhet ur ett investeringsperspektiv snarare än som ett filter vid sidan om, säger Johanna Högfeldt.


Historisk avkastning bevisar även det positiva
Aktiemarknaden har gynnat bolag med hållbarhetsprofil. Det finns ett flertal akademiska studier, de första redan från tidigt 70-tal, som pekar mot att skillnaden mellan hållbara investeringar historiskt sett inte varit så stor jämfört med traditionella investeringar. Över en längre tid skiljer sig naturligtvis utvecklingen.

Vissa hållbara portföljer tenderar att utvecklas sämre när marknadssentimentet är extremt starkt. Nyare studier visar dock att hållbara investeringar som inriktar sig mer mot inkludering av bolag med hållbarhetsinriktning, snarare än bara exkludering av icke-hållbara bolag, tenderat att prestera bättre än de traditionella investeringarna. 

Dessa portföljers genomsnittliga och maximala avkastning har estimerats att överstiga traditionella investeringar i 75 procent av fallen. Vissa studier visar även att den riskjusterade avkastningen har varit positiv för bolag med starkt hållbarhetsfokus och överträffat avkastningen för bolag med bristande hållbarhetsarbete.

Ett konkret sätt att mäta avkastning mellan hållbara investeringar och de traditionella är att jämföra avkastning på aktieindex mellan med dessa två (se graf nedan). Den visar att hållbara investeringar har överavkastat aktieindexet S&P500 majoriteten av perioden.

– Generellt kan man säga att den eventuellt negativa effekten av att enbart exkludera bolag från en portfölj kompenseras med det positiva bidraget från ett aktivt investeringsbeslut inom hållbarhet. Detta betyder att de aktieportföljer som inriktar sig mot att integrera hållbarhet i sin investeringsfilosofi har de bästa förutsättningarna att överprestera mer traditionella portföljer, säger Johanna Högfeldt.

Även räntebärande instrument, exempelvis gröna obligationer, kan ge potential till bättre kreditvärdering i framtiden. Hållbarhet inom räntemarknaden förknippas med så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer är ett räntebärande värdepapper likt alla andra obligationer, men där kapitalet är öronmärkt för att finansiera en ”grön” investering. 

Gröna obligationer har till sin nackdel ansetts vara dyrare än traditionella obligationer på grund av den administrativa belastningen som emittenten får till följd av uppföljning och uppsättning av de hållbara kriterierna för obligationen.

– Avkastning på gröna obligationer styrs av exakt samma faktorer som för de traditionella obligationerna där kreditrisk, ränterisk, likviditet och efterfrågan avgör priset. Gröna obligationer prissätts ofta därmed i linje med de traditionella. Den starka efterfrågan har dock lett till att många gröna obligationer övertecknas vid emissionen, och räntan ligger därmed under traditionella obligationers ränta, säger Johanna Högfeldt.

Detta har lett till en uppfattning om att det finns en premie för gröna obligationer. Studier har dock visat att hållbara obligationer prissätts på andrahandsmarknaden i linje med de traditionella och har i vissa fall till och med överavkastat gentemot index. Därutöver innebär en hållbarhetsinriktning en möjlighet till ett bättre kreditbetyg för emittenten och lägre kapitalkostnader i framtiden. För en investerare kan detta leda till större sannolikhet för ökad avkastningspotential i framtiden.


Hur ska du som investerare tänka?
De flesta fonder uppfyller i dag kriterierna för hållbara investeringar, åtminstone när det gäller fondutbudet på Swedbank. Det är tydligt att hållbarhet inte heller är någon belastning på avkastningen. De studier som gjorts visar entydigt på att ett starkt hållbarhetsfokus genererar en bättre riskprofil och kostnadsstruktur för ett företag. Detta gynnar så klart även aktiekursen. Men om hållbara investeringar ska vara mer lönsamma än de traditionella investeringarna beror till stor del på hur fonden använder hållbarhet i sin investeringsstrategi.

– Investeringar i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar, affärsetik är mer attraktiva än de traditionella bolagen. Det gäller även de bolag som kan göra hållbarheten till en affärsidé, genom att till exempel att utveckla och driva hållbarhetsutveckling. Fonderna som utnyttjar detta i sin investeringsstrategi har därmed potential att generera en bättre avkastning än övriga marknaden, avslutar Johanna Högfeldt.

För Swedbanks och sparbankernas aktiva kunder vad gäller aktier, finns ett antal produktförslag i septemberuppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi. Inom området hållbarhet rekommenderas Swedbank Robur Global Impact, om vilken du kan läsa mer här.

Läs Swedbank Analys Investeringsstrategi här.

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan