Övervägande positivt i vågskålen
Alltmedan dollarn fortsatt att stärkas har amerikanska aktier överavkastat under sommarmånaderna, både i absoluta tal och relativt andra ledande aktiemarknader. Avkastningen i svenska kronor under sommaren är därför klart positiv.

Volatiliteten, som under början av året var hög, har åter kommit ner på låga nivåer, i linje med vad man vants vid de senaste åren. Efter att Swedbank i december uppgraderade portföljvikten för USA och utökade den i juni, väljer man nu att behålla en övervikt.

– Vi bedömer fortsatt att amerikansk ekonomi uppvisar en mer stabil utveckling och amerikanska bolag en bättre kombination av vinsttillväxt och lönsamhet än vad vi hittar på annat håll. Vi behåller därför hela vår rekommenderade aktieövervikt i USA, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg Swedbank Analys.

Tillväxtorienterade aktier generellt, och IT- relaterade aktier specifikt, har fortsatt att överavkasta under sommaren, på samma sätt som de har gjort under hela den rådande aktiemarknadscykeln. Sedan den amerikanska aktiemarknaden bottnade i mars 2009 är uppgången för IT-sektorn (sett till indexet MSCI USA IT) cirka 550 procent.

Amerikansk makroekonomi har under sommaren fortsatt att utvecklas positivt, pådriven av kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanser, men den överraskar nu lite mindre positivt än under våren i förhållande till höga förväntningar. Att aktivitetsnivån planar ut och till viss del mattas av är varken förvånande eller oroväckande. Arbetsmarknaden och den privatekonomiska situationen i USA är bättre än på mycket länge, med låg skuldsättning för både konsumtion och bostadsfinansiering.

Tillförsikten från amerikanska konsumenter är historiskt sett mycket hög. Även om räntekurvan är flackare än på länge och inte så långt ifrån en invertering – den punkt där långa räntor är lägre än korta räntor – är en situation där ekonomin kan tänkas närma sig en recession för tillfället avlägsen.

En del faktorer, däribland arbetsmarknadsstatistik, indikerar ett lite högre inflationstryck. Swedbank anser att detta ännu är i en omfattning som ska tolkas positivt för amerikanska aktier.


Bred vinsttillväxt uppväger lite högre värderingar
Den amerikanska rapportperioden för det andra kvartalet är lagd till handlingarna, och lämnar en positiv bild av efterfråge- och lönsamhetsutvecklingen i de flesta sektorer. Analytikernas förväntansbild för kvartalet har i likhet med för 2018 som helhet varit optimistisk men ändå försiktig.

En stor andel rapporter har infriat eller överträffat förväntansbilden, både vad gäller vinst och försäljning. Den övervägande ljusa bilden omfattar en stor majoritet av sektorer och företag. Samtliga elva sektorer uppvisar positiv vinsttillväxt från motsvarande period i fjol.

Flera, mer konjunkturkänsliga, sektorer som IT och verkstad överträffade mer än andra. Den starka dollarn har inte haft avgörande negativ inverkan på intjäningen, då de bolag med högst andel internationell försäljning har överträffat förväntningarna mer än sådana med huvudsakligen inhemsk intjäning.


Stabila vinstutsikter
Rapportsäsongen är i många avseenden den starkaste under den här konjunkturcykeln. Den är också mycket konkurrenskraftig jämfört med andra regioner. Effekten från skattereformen kommer att klinga av framöver och detta tillsammans med en stark valuta och stigande upplånings- och lönekostnader gör att lönsamheten framöver rimligtvis bör utvecklas lite långsammare än tidigare.

– Vi bedömer att vinsttillväxten på den amerikanska marknaden blir fortsatt god och bättre än på andra ledande marknader, även om jämförelsen med ett sannolikt extremt starkt 2018 som helhet blir mer utmanande framöver, säger Mats Waldemarsson.

Mot bakgrund av stark vinstutveckling anser Swedbank att värderingarna på den amerikanska marknaden är konkurrenskraftiga. Stora delar av det amerikanska bolagsuniversumet växer med kvalitet och genererar höga kassaflöden. Skattepaketet kommer, som Swedbank ser det, att ge avtryck i fler och mer omfattande återköpsprogram. Swedbank bedömer att marknaden är beredd att fortsätta betala lite högre värderingsmultiplar för detta.


På väg mot halvtidsval
Novembers halvtidsval till kongressen för den innevarande mandatperioden närmar sig. Utgången kan naturligtvis påverka aktiemarknaden betydande. Historiskt sett har oppositionen hävdat sig väl i mellanperiodsval och opinionsmätningar utesluter inte en stark prestation från demokraterna i både valet till senaten och det till representanthuset.

En eventuell delad kongress, alternativt en demokratisk dubbelseger, skulle naturligtvis ändra förutsättningarna ordentligt för den sittande administrationen och därmed spelreglerna på aktiemarknaden.

Amerikansk politik har länge varit riktad mot externa frågor och handel har blivit allt viktigare både som utrikespolitiskt mål och medel. En riktningsförändring av utrikespolitiken och bättre förmåga att kommunicera den skulle säkert tolkas positivt, samtidigt som ett mer komplicerat parlamentariskt läge kortsiktigt inte skulle bidra till ökad säkerhet på marknaden.

För Swedbanks och sparbankernas aktiva kunder vad gäller aktier, finns ett antal produktförslag i septemberuppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi:

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan