Sommarstiltje men fortsatt konkurrenskraftiga värderingar
Efter större rörelser under årets början har den japanska börsen, traditionellt en av de mer volatila, återfått ett stabilare rörelsemönster. Avkastningen har ändå varit svag under sommaren, både i absoluta tal och relativt ett globalt index.

Den japanska valutan har under perioden utvecklats sidledes mot den svenska kronan, vilket har inneburit en negativ aktieavkastning för en svensk placerare sedan Swedbanks majstrategi. Under året som helhet är avkastningen räknat i svenska kronor på Tokyobörsen bland de bättre, jämfört med andra större regioner.

– Vi väljer att behålla en neutral portföljvikt i Japan, då vi förväntar oss en stabil intern och extern makroekonomisk miljö och fin vinstutveckling för de japanska företagen framgent. Vi bedömer samtidigt att vinstutvecklingen inte når upp till den på en del andra större marknader, framförallt USA, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg Swedbank Analys.

Sektorsammansättningen på den japanska börsen gynnas relativt mycket av global tillväxt, åtföljt av lite högre inflation och räntor, vilket gör Tokyobörsen omvärldsberoende. Värderingarna är fortsatt attraktiva i Japan: Efter ett urstarkt 2017 har vinstprognoserna successivt justerats upp och ligger runt åtta procent för det japanska finansiella året till och med mars 2019.


Balanserad makro- och mikroekonomisk miljö
Efter ett negativt första kvartal, utvecklades Japans BNP positivt under det andra och steg med tre procent på årsbasis, och fortsatte därmed den tidigare trenden (åtta kvartal av obruten positiv ekonomisk tillväxt, den längsta sedan slutet av 80-talet). Konsumtion och investeringar bidrog positivt, medan exporten påverkade negativt.

– Tillväxten är stabil men inget som i sig driver prisutvecklingen i Japan eller ger centralbanken Bank of Japan anledning att ändra sin aggressiva stimulanspolitik. Inflationen når inte upp till häften av det officiella målet på två procent och under de senaste mötena har centralbanken signalerat oförminskad stimulans, med avsikt att åstadkomma en brantare räntekurva, säger Mats Waldemarsson.


Global efterfrågan driver japanska vinster
Utfallet från den japanska rapportsäsongen för junikvartalet (det första under det japanska finansiella året) är positivt, trots en utmanande jämförelse med ett mycket starkt 2017. En fortsatt god global efterfrågan driver de japanska bolagens intjäning. En del snabbväxande segment inom bland annat IT, har samtidigt haft svårt att infria förväntningarna.

– Avkastningen för IT-sektorn i Japan tillhör de sämre i år, i motsats till stora delar av övriga världen. Enligt förväntan är de japanska bolagens prognoser konservativa i det här skedet av det finansiella året, och det finns skäl att räkna med löpande upprevideringar. Vi bedömer att Tokyobörsen är attraktivt värderad, historiskt och jämfört med andra marknader, säger Mats Waldemarsson.

Swedbank grundar detta på flera parametrar som exempelvis traditionella PE-tal, sådana som är justerade för konjunkturfas och inflation eller i förhållande till substansvärde. Det gäller speciellt om man beaktar bolagens stora kassapositioner och förutsättningar att öka utdelningar och återköp.


Politiskt ledarskap testas
Som Swedbank ser det utgörs riskbilden av omvärldsfaktorer, geo-, och handelspolitik, men också av ökad inrikespolitisk oklarhet. USA och Kina är de två största destinationerna för japansk export och beroende på hur den pågående handelsdispyten utvecklas, kan japansk handel påverkas betydande. De strukturella utmaningarna i Japan – så väl statsfinansiella som demografiska, samt oförmågan att få fart på en svag prisutveckling trots kraftigt expansiv ekonomisk politik – är väl kända.

Det regeringsbärande partiet LDP måste utse ledare för en ny treårs period senast den 20 september. Efter att regelverket nu medger fler än två mandatperioder, blir partiets sittande premiärminister Shinzo Abe favorit till posten.

Blir han vald, skulle det innebära en politisk kontinuitet i Japan som saknats på mycket länge. Efter flera skandaler där LDP varit inblandat är väljarförtroendet inte högt, men mycket tyder ändå på att Abe internt lyckas få tillräckligt stöd och fortsatt förtroende fram till september 2021 – och blir i sådant fall den längst sittande japanska premiärministern under efterkrigstiden.

– Marknaden har sedan Abes tillträde för över fem år sedan investerat förtroendekapital i japansk ekonomisk reformpolitik, men förväntningarna har hamnat lite i skymundan på sistone. Riktningen i den ekonomiska politiken borde förbli relativt intakt oavsett valresultat, då huvudkandidaterna som ledare för LDP företräder en ekonomisk syn som inte avviker dramatiskt från Abes. Skulle däremot tilltron till fortsatta reformer vackla, kan det påverka flödena till Tokyobörsen negativt, avslutar Mats Waldemarsson.

För Swedbanks och sparbankernas aktiva kunder vad gäller aktier, finns ett antal produktförslag i septemberuppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi:

  • Swedbank Robur Japanfond, om vilken du kan läsa mer här
  • Den externa fonden Schroder ISF Japanese Opportunities
  • Den indexnära fonden Access Japan.

Läs Swedbank Analys Investeringsstrategi här.

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan