Nordisk favorit
UPM är för närvarande favorit bland de nordiska skogsbolagen för Kepler Cheuvreux. När rapporten för andra kvartalet kom i slutet av juli, var resultaten i linje med förväntningarna. Därtill aviserade ledningen att intäkterna för andra halvåret kan blir betydligt bättre jämfört med första.

Bolaget har även goda tillväxtutsikter i flera lovande men än så länge icke beslutade projekt. Beslut om en expansion av massaproduktionen i Uruguay förväntas under nästa år, då bolaget nu för samtal med landets regering om nödvändiga kringinvesteringar i infrastruktur för att möjliggöra expansionen. Investeringen för UPM ligger i storleksordningen 2 miljarder euro och förväntas höja produktionskapaciteten med 2 miljoner ton pappersmassa. Givet produktionskostnader och historisk samt förväntad prisutveckling för pappersmassa ser kalkylen mycket attraktiv ut.

Utöver detta finns planer på expansionsinvesteringar inom biodieselproduktion i Finland med 500 000 ton samt en ny investering i ett biokemiskt raffinaderi i Frankfurt där eventuellt 150 000 ton glykol skulle kunna produceras. Dessa är ingenting som Kepler Cheuvreux tagit med i beräkningarna, men aktien bedöms ändå köpvärd.

 • Pris-till-bok-ration höjs från 1,77 till 1,95
 • Riktkursen höjs från 32 till 36 euro
 • Köprekommendationen behålls.


Skördetid för Stora Enso
Stora Enso förändrar just nu sin produktportfölj. Bolaget rör sig från positionen som en europeisk pappersproducent. Istället har de byggt pappersmassabruk i Latinamerika och är i full fart med att bygga upp liknande verksamhet i Kina för att producera kartong. Den långsiktiga lönsamheten förväntas öka.

När andra kvartalets resultat presenterades sjönk aktien med ungefär 15 procent. Högre vedkostnader och marginalpress i det viktiga vätskekartongsegmentet oroade marknaden. Men i det senare området sätts kontraktspriser på hel- eller flerårsbasis, vilka förfaller i slutet av året. Efterföljande omförhandling av priser förväntas ge skjuts åt den skördetid som strategiskiftet för med sig.

Produktomställningen har inneburit att avkastningen på eget kapital stigit från ungefär 6 till 13 procent. Om denna utveckling håller i sig skulle en motiverad värdering indikera en aktiekurs om 18 euro på längre sikt.

 • Kraftig lönsamhetsförbättring på sikt
 • Efter kursfallet höjdes rekommendation från Behåll till Köp
 • Riktkurs på 16,50 euro ligger fast.

Enligt Swedbanks senaste uppdatering är Stora Enso en Sektorfavorit och är även med i senaste Fokusportföljen.


Essity höjer sina priser
Förra sommaren avknoppades Essity formellt från SCA och började handlas som en separat aktie på Stockholmsbörsen. Sedan dess har bolaget signalerat att marginalförbättring jämfört med internationella konkurrenter är ett huvudområde. Detta är viktigt att ha med sig i de stigande massaprisernas spår, eftersom många av bolagets hygienprodukter bygger på pappersmassa. Stigande råmaterialpriser kan då tynga de marginaler man försöker förbättra.

Samtidigt har man bekräftat att prishöjningar på mjukpapper genomförts. Även konkurrenter avser höjer priserna. Detta får Kepler Cheuvreux att tro att investerare gradvis kommer skifta fokus från senaste tidens marginalpress till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten, något som kommer kunna vara en positiv katalysator för aktiekursen.

En åldrande befolkning driver efterfrågan på inkontinensprodukter. Inkomstökningar i tillväxtekonomier driver efterfrågan på många av bolagets hygienartiklar. Sammantaget har efterfrågetillväxten varit relativt stabil och förutses fortsätta vara det.

 • Tillväxt på 2 procent och rörelsemarginal på 16,5 procent, långsiktigt sett
 • Rekommendationen Köp kvarstår
 • Riktkurs 280 kronor.

Även Essity är med i Swedbanks senaste uppdatering av Fokusportföljen.


BillerudKorsnäs expanderar kraftigt
Det enda bolaget som Kepler Cheuvreux har nedgraderat riktkursen för är BillerudKorsnäs, som genomgår en stor kapacitetsexpansion i och med Gruvönprojektet. Tillsammans med återkommande underhållsstopp annorstädes påverkar expansionen kassaflöde och lönsamhet negativt. Kepler Cheuvreux förväntar sig negativt fritt kassaflöde kommande år.

Högre råmaterialkostnader påverkade det traditionellt stabila området konsumentkartong mest, där vätskekartongsegmentet ingår. Missen för det operativa rörelseresultatet i första kvartalet var 57 procent för konsumentkartong.

 • Delar av pappers- och massaindustrin har en hög grad av volatilitet i lönsamheten
 • Bolagets svaga resultat och kostnadsutmaningar gör att estimaten revideras ned
 • Riktkursen sänks från 120 kronor till 95 kronor, rekommendationen Minska kvarstår.

Notera att BillerudKorsnäs per den senaste uppdateringen av Sektorfavoriter den 4/9 2018 listats som en aktie att undvika inom basindustrisegmentet.


Stabilt Holmen ger köpläge
När andra kvartalets siffror presenterades kom rörelseresultatet in sex procent högre än konsensus – en lättnad jämfört med föregående kvartals tioprocentiga miss. Mycket av det goda resultatet härstammar från stark pappkartongproduktion, prisökningar på träprodukter samt god tillgång på träråmaterial.

Ytterligare investeringar i kapacitetsutökning för kartongbruket i Iggesund har börjat planeras. Investeringen, som förväntas addera 100 000 ton i kapacitet, beräknas kosta 1,5 miljarder kronor och beslut kan tas i första kvartalet 2019.

I Holmens balansräkning ligger även en miljon hektar produktiv skogsmark med ett bokfört värde på 17,5 miljarder kronor men med ett teoretiskt marknadsvärde på 36 miljarder kronor givet dagens priser på skogsmark. Bolagets skogs- och industridelar måste värderas olika givet den låga risk som skogstillgångarna erbjuder. Och efter förra rapportmissen föll aktiekursen, vilket sammantaget ger ett bra köptillfälle.

 • Bra tillfälle att kliva in utifrån riskjusterad förväntad avkastning
 • Riktkurs oförändrad på 251 kronor
 • Rekommendationen uppgraderas från Behåll till Köp.


Investeringar påverkar resultaten för SCA
Med 2,6 miljoner hektar skog är SCA den största privata skogsägaren i Europa och producerar trä för byggmaterial, pappersmassa, tryckpapper samt för kartong och förpackning.

Under andra kvartalet startade även den nya anläggningen i Östrand, där man investerat i ytterligare kapacitet för massatillverkning – något som tynger andra kvartalets rörelseresultat med ungefär 250 miljoner kronor. Men när produktionen från Östrand kommer upp i fart räknar Kepler Cheuvreux med resultatförbättrande tillskott därifrån, vilket rimmar väl med stigande massapriser.

Andra kvartalets siffror var i stort sett i linje med förväntningarna och efter positiv guidning från bolaget höjer Kepler Cheuvreux estimaten för perioden 2018-2020.

 • Stark efterfrågan i samtliga segment
 • Rekommendationen Behåll upprepas
 • Riktkursen 101 kronor upprepas.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan