Skakig sommar
Sommaren har varit turbulent i tillväxtländerna, vars aktiemarknader har utvecklats klart sämre än ett globalt index. Då många av ländernas valutor också har varit under press, är avkastningen i kronor betydande negativ, sett både sedan Swedbanks senaste strategi i maj och under året som helhet.

Prisrörelserna har ökat under sommaren. Handelspolitisk osäkerhet, lägre global riskaptit, en starkare dollar och lägre råvarupriser, tillsammans med flera lokala oroshärdar, har bidragit till detta. Då Swedbank fortsatt bedömer värderingarna som attraktiva, väljer man att behålla en neutral portföljrekommendation för tillväxtmarknader.

– Under sommaren har utvecklingen i framförallt Turkiet blottat sårbarheten i en del tillväxtekonomier. Den diplomatiska dispyten med USA, åtföljd av sanktioner och tullar, adderar till de finansiella obalanser som har utvecklats i Turkiet under lång tid. Dispyten har fungerat som katalysator till sommarens turkiska marknadsturbulens. Den turkiska aktiemarknaden har försvagats under större delen av året och är ner cirka 50 procent i dollartermer sedan årets början, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg Swedbank Analys.

Det lämnar värderingen på – i ett historiskt perspektiv – låga multiplar, och speglar bland annat marknadens syn på risken för misstag från de turkiska myndigheterna framledes. Tillväxtmarknader utgör ingen homogen massa då statsfinanser, politik, marknadsreglering, bolag och andra faktorer skiljer betydligt mellan många länder. Samtidigt finns en hel del gemensamt, och spridningseffekten mellan ländernas finansmarknader skulle därför kunna bli kännbar.


Kina är centralt
Kina står i centrum för utvecklingen på tillväxtmarknaderna och svarar för cirka 30 procent av dessa aktiemarknader. Kinesisk aktivitetsdata har rapporterats lite svagare under sommaren, vilket också har avspeglats i en sämre kinesisk aktiemarknadsutveckling hittills i år. Efter att tidigare under året ha stramat åt i syfte att korrigera obalanser och förhindra överhettning i delar av ekonomin, visar myndigheterna en vilja att åter föra en mer expansiv ekonomisk politik.

Ett skäl är sannolikt att mota effekterna av handelskonflikten med USA. Kinesisk ekonomisk stimulans är positiv för råvaror och råvarurelaterade ekonomier och därför för tillväxtmarknader generellt. En kraftigt svagare kinesisk valuta är också, allt annat lika, positiv för kinesisk ekonomi och ökar konkurrenskraften på handelsområdet, men innebär naturligtvis en konkurrensnackdel för andra tillväxtmarknadsländer. Från att tidigare i år ha handlats relativt starkt, har den kinesiska valutan renminbi försvagats ordentligt under sommaren.

– Handelsdispyten mellan USA och Kina slår indirekt mot flera tillväxtmarknadsländer som generellt är mycket handelsberoende. Utfallet från en omfattande handelskonflikt skulle ha få vinnare och utgöra ett hot mot global ekonomisk aktivitet, bland annat via sämre fungerande försörjningsflöden – där många tillväxtmarknader fyller en central roll, säger Mats Waldemarsson.

Detta gäller inte bara för Kina utan bland annat för Korea och Taiwan som båda har stora handelsöverskott med Kina, dit man skickar stora volymer insatsvaror för sammansättning och slutproduktion för vidare export till bland annat USA. Även om handeln med USA som direkt andel av tillväxtmarknadernas ekonomier inte ska överdrivas, är dessa ekonomier generellt mycket beroende av ett fungerande globalt handelsutbyte. Fortsatt stabil global ekonomisk utveckling är därför en förutsättning för att Tillväxtmarknaderna ska utvecklas positivt.


Fin vinstutveckling och attraktiva värderingar
Swedbank nedgraderade portföljvikten för tillväxtmarknader till neutral i juni. De viktigaste argumenten då var generellt lägre global riskaptit och ökad handelspolitisk oro. Swedbank noterade samtidigt de relativt attraktiva värderingarna i många länder.

Sommarmånaderna har inte inneburit något som avgörande har ändrat detta. Rapportsäsongen för det andra kvartalet befäster bilden av bolag som fortsätter leverera i linje med eller något bättre än högt ställda förväntningar. Förväntad vinsttillväxt för innevarande år har stigit successivt sedan årsskiftet till cirka 16 procent. I en del fall är värderingarna därför på historiskt låga nivåer.

– Vår strukturellt positiva syn på tillväxtmarknader kvarstår. Regionen uppvisar en attraktiv kombination av makroekonomisk dynamik och högintressanta, rimligt värderade bolag. I en miljö med låg vilja att ta risk har tillväxtmarknaderna haft svårt att avkasta. Så länge handelspolitisk osäkerhet kvarstår, amerikanska centralbanken Federal Reserve förväntas fortsätta att höja styrräntan och tillväxtmarknadsvalutorna är under press krävs en del för att ändra detta på kort sikt, säger Mats Waldemarsson, och avslutar:

– Vårt grundscenario är att handelsdispyten hålls på en kontrollerad nivå. Skulle global riskaptit komma tillbaka är det rimligt att tro på en rekyl uppåt för tillväxtmarknadsaktier.

För Swedbanks och sparbankernas aktiva kunder vad gäller aktier, finns ett antal produktförslag i septemberuppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi:

  • Swedbank Robur Global Emerging Markets, om vilken du kan läsa mer här
  • Den externa fonden JPM Emerging Markets Opportunities
  • Den indexnära fonden iShares Emerging Markets Equity Index (LU) A2.

Läs Swedbank Analys Investeringsstrategi här.

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan