Solid grund för vinstutvecklingen
Swedbank har under en lång tid argumenterat för att den solida vinstgrunden hos bolagen är den primära anledningen till att aktiemarknaden kommer fortsätta att stiga. Detta trots att börsuppgången är rekordlång samtidigt som många globala makroindikatorer indikerar att ekonomin håller på att svalna.

Under sommaren uppvisade bolagen en sällan skådad styrka. Den globala rapportsäsongen överträffade förväntningarna och i USA blev det tydligast. De starka rapporterna kom i en period då marknaden under en tid mest fokuserat på ökade handelsspänningar i världen, samtidigt som makrosiffror generellt inte gav något direkt stöd till att äga aktier.

En bra beskrivning av vad som då hände var att investerare hamnade vid ett centralt vägskäl: Antingen fortsätta på samma väg – en väg som varit kantad av risker och rädsla – som de kört på fram tills att rapporterna började trilla in, eller styra in på den andra vägen som präglades av optimism och en tro på att förväntningarna på bolagen håller eller kommer överträffas.

– Majoriteten av investerarna valde den senare vägen och resultatet blev att aktiemarknaden vände om och åter började stiga. Den solida vinstgenereringen blev alltså avgörande och den ligger fortsatt som grund för vår positiva syn på aktier, säger Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank Analys.


Augustis styrka ger framtidshopp
I termer av nyhetsflöde från bolagen befinner marknaden sig i någon form av mellanperiod. Rapportsäsongen har passerat och det dröjer till slutet av oktober innan nästa runda börjar dra igång på riktigt igen. I dessa situationer är det naturligt att andra krafter återtar kommandot över marknaden.

Augusti har i det hänseendet uppvisat en något oväntad styrka som Swedbank tar med in i framtiden. Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen har egentligen varit rätt lik den i början av sommaren, men aktiemarknaden har nu på slutet valt att se genom detta och istället ta fasta på den styrka som bolagen levererade under sommaren.

– De ökade svängningarna på marknaderna som vi förutspådde har till stor del uteblivit på bred basis. Det är ett styrketecken i sig. Med det sagt konstaterar vi att rörelserna på bolagsnivå i många fall varit stora. I vissa av dem fundamentalt underbyggda, men i andra fall har vi sett oförklarligt stora rörelser. Detta i sin tur ser vi som ett tecken på att vi är långt in i uppgångsfasen och att nervositeten för en större marknadsrörelse är stor, oavsett vilken fot man väljer att stå på, säger Mattias Isakson.


Vinsterna trumfar bruset
Givet den senaste tidens utveckling är det naturligt att bli lite osäker för den närmaste framtiden, åtminstone i det kortare perspektivet. Swedbank ser även en risk för kortsiktig vinsthemtagning men det föranleder ingen ändring i den positiva synen på aktiemarknaden på lite längre sikt.

– Vi håller fast vid vår slutsats om att vinsterna kommer trumfa det ”kortsiktiga bruset”. Anledningen till att vi kallar det ”kortsiktigt brus” är inte att vi underskattar kraften i det om det skulle realiseras. Däremot är vår uppfattning att det inte kommer utvecklas ett fullt ut så negativt scenario som målas upp från en del av det nyhetsflöde vi möter. I det här sammanhanget syftar vi då främst på de rådande globala handelsspänningarna men även på den allmänna ekonomiska utvecklingen, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank Analys.

Swedbanks uppfattning att det inte kommer att utvecklas ett fullskaligt handelskrig står fast, och små framsteg i samtalen mellan de inblandade parterna tycks skönjas. Samtidigt brukar makrosiffror i både USA och Europa komma in lite bättre än väntat under andra halvåret. Skulle så bli fallet även denna gång kan dessutom lite stöd från det hållet erhållas.


Värderingen påverkar vinsterna
Aktiemarknaden brottas kontinuerligt med risker och möjligheter. Fokus kan skifta snabbt och inte sällan anser Swedbank att det saknas fundamentalt stöd för förändringen. Av denna anledning är det viktigt att våga lyfta blicken, om än bara lite grann, och fundera på vad som kommer vara avgörande ett snäpp längre bortanför det som är i fokus precis nu.

– Då kommer vi tillbaka till vinsterna. I slutändan handlar ju ändå aktievärdering om vinster och då pratar vi inte om historiska vinster utan de potentiellt framtida vinsterna. Det är dem vi måste ha en uppfattning om. Hur ser den förväntade vinsttillväxten ut och finns det utrymme för positiva överraskningar. Det är frågan vi måste ställa oss, säger Mattias Isakson, och kompletteras av Johannes Bjerner:

– Vi var optimister kring vinstutvecklingen inför sommaren och det var anledningen till att vi ”bara” minskade vår övervikt i aktier, i kontrast till att gå underviktade, trots att vi såg ett flertal anledningar till att det kunde bli mer svängningar i det korta perspektivet.

Efter den starka sommaren är Swedbank fortfarande optimistisk kring den närliggande vinstutvecklingen och ser potential för fortsatta upprevideringar. Under ett antal år var de globala vinsterna mer eller mindre oförändrade och aktiemarknaden steg mestadels med stöd från centralbanksstimulanser. Detta innebar att värderingen gradvis klättrade uppåt och det var inga större problem då den låga räntan trots allt fick aktiemarknaden att se attraktivt ut, i ett relativt allokeringsperspektiv.

Med tanke på att vissa räntor, i alla fall i USA, har börjat stiga samtidigt som vinsttillväxten fortsätter är nu sitsen delvis en annan. Värderingen stiger inte längre även om aktiemarknaden fortsätter sin resa uppåt. Detta är alltså resultatet av att vinsterna nu stiger i ungefär samma takt som aktiemarknaden går upp.

– Vi är i dagsläget inte oroliga för aktiemarknadens värdering, vare sig i absoluta eller relativa termer. I absoluta termer kan aktiemarknaden fortsätta stiga relativt mycket bara genom att den rör sig lika mycket som vinsttillväxten för bolagen och vi tror att analytikernas förväntningar håller eller till och med överträffas. Då är inte värderingen en stoppkloss. Den dag estimaten däremot inte håller längre då kan nedgången bli desto större med tanke på en relativt hög absolut värdering, säger Mattias Isakson.

Nästa rörelse för räntan är sannolikt uppåt och då försvagas det relativa värderingsstödet för aktiemarknaden. Högst sannolikt kommer dock räntan förbli låg, eller till och med mycket låg, under en överskådlig tid och med hänsyn tagen till hela scenariot finner Swedbank det då svårt att komma till någon annan slutsats än aktiemarknaden kommer att fortsätta uppåt. Att uppgången varit rekordlång är inte ett skäl i sig att ändra denna uppfattning.

Läs september månads uppdatering av Investeringsstrategin eller se den matnyttiga specialsändningen

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan