Swedbank ökar övervikten i aktier något, vilken finansieras av en större undervikt i räntor. Detta efter en period med mycket stark vinstutveckling samtidigt som inflationsförväntningarna är fortsatt dämpade, vilket sannolikt innebär återhållsamma räntehöjningar. Detta sker parallellt med hygglig global tillväxt som sannolikt kommer hålla i sig den närmaste tiden. Gradvisa framgångar i de pågående handelsrelaterade samtalen förväntas dessutom. 

Med stöd av relativvärderingen ser Swedbank den mest attraktiva riskjusterade avkastningspotentialen i aktier ur ett tremånadersperspektiv. Swedbank anser dock att risken för kortsiktiga nedgångar på aktiemarknaden är hög givet den senaste tidens börsuppgång samt en osäker makro- och geopolitisk situation. Om sådana nedgångar kommer ser Swedbank det som ett bra läge att addera aktieexponering.

Avgörande för en ränteplacering är, förutom ränterörelsen, även den absoluta räntenivån. En hög ränteavkastning kan kompensera för ett prisfall som härstammar från stigande räntor. Svenska räntor är extremt låga, vilket innebär att risken för kapitalförluster är markant och en längre ränterisk behövs för att få en positiv avkastning.

– Detta innebär att vi förespråkar en kort ränterisk (duration) och undervikt i svenska ränteplaceringar. För krediter ser vi låg förväntad absolut avkastning i form av fortsatt högre ränteskillnader då vi sannolikt lämnat de cykliskt lägsta spreadarna, alltså ränteskillnaderna, bakom oss. Vi förblir neutrala till krediter, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank Analys, och fortsätter:

– Regionsmässigt finansierar vi en övervikt i USA med en undervikt i Europa. Vi förblir neutrala till Sverige även om vi ser en stärkt potential.


Aktier stöds av underliggande vinsttillväxt
Swedbank har under en lång tid argumenterat att den solida vinstgrunden hos bolagen är den primära anledningen till att aktiemarknaden kommer fortsätta att stiga. Detta trots att börsuppgången är rekordlång samtidigt som många globala makroindikatorer indikerar att ekonomin håller på att svalna.

– Givet den senaste tidens utveckling är det naturligt att bli lite osäker kring den närmaste framtiden, åtminstone i det kortare perspektivet. Vi ser även en risk för kortsiktig vinsthemtagning men det föranleder oss inte att ändra vår underliggande positiva syn på aktiemarknaden på lite längre sikt. Vi håller fast vid vår slutsats om att vinsterna kommer trumfa det ”kortsiktiga bruset”, säger Johannes Bjerner.

Nästa rörelse för räntan är sannolikt uppåt och då försvagas det relativa värderingsstödet för aktiemarknaden. Högst sannolikt kommer dock räntan förbli låg, eller till och med mycket låg, under en överskådlig tid och med hänsyn tagen till hela scenariot finner Swedbank det då svårt att komma till någon annan slutsats än aktiemarknaden kommer att fortsätta ses som mer attraktiv än ett räntealternativ. Att uppgången varit rekordlång är inte ett skäl i sig att ändra denna uppfattning.


Lång väntan på bättre avkastning
Sedan investeringsstrategin i maj månad har de långa marknadsräntorna sjunkit marginellt. Räntenedgången har varit något större i euroområdet och Sverige än i USA. De svenska och europeiska långräntorna har fallit mellan 10–20 punkter. Utvecklingen i långräntorna har mestadels styrts av minskade inflationsförväntningar, där framför allt inflationsutsikterna i Sverige och euroområdet ser lägre ut än i USA.

Mot bakgrund av Swedbanks marknadsvy förespråkas därmed en kort ränterisk (duration) och undervikt i svenska ränteplaceringar.


Billigare men fortsatt dyra krediter
Utvecklingen på kreditmarknaden har generellt varit relativt lugn. Sedan föregående investeringsstrategi i maj har kreditpremier stigit något inom vissa kreditkategorier. Framför allt har räntor i europeiska High Yield-obligationer – obligationer med något sämre kreditvärdighet – ökat jämfört med räntor i europeiska obligationer med högre rating, så kallade Investment Grade (IG).

Sedan årsskiftet har dock kreditspreadarna – ränteskillnaden mellan krediter och statsobligationer – vidgats tydligt. Ökad politisk osäkerhet, hög värdering, centralbankernas likviditetsminskningar samt mogen konjunktur har bidragit till att kreditspreadarna under året generellt vidgats.

Den europeiska kreditmarknaden har drabbats hårdare och har sedan årsskiftet vidare spreadar samt högre kreditpremier i relation till de amerikanska. Detta innebär att värderingen är något mer attraktiv för de europeiska krediterna.

– Vi föredrar internationella krediter före inhemska på grund av bättre likviditet samtidigt som vi ser större risker för amerikanska än europeiska krediter, framför allt inom High Yield-sektorn. Vi väljer i dagsläget hellre krediter med bättre kreditbetyg och lägre duration. Därför viktar vi upp Investment Grade på bekostnad av High Yield och behåller en neutral tillgångsallokering för krediter som helhet, avslutar Johannes Bjerner.

Läs september månads Investeringsstrategi av Swedbank Analys

Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan