Kärnfrågan är förstås om efterfrågan ökar i takt med utbudet eller ej. 

Så länge som efterfrågesidan växer snabbt nog för att absorbera ny kapacitet påverkas inte priserna negativt. Men det finns indikationer på att tillväxten i efterfrågan på förpackningsmaterial är långsammare än den varit under de senaste åren, och det riskerar att skapa ett överutbud för vissa produkter med prispress som följd. Fallande priser för containerbord i har redan observerats. 2018 ökade kapaciteten inom detta segment i Europa med 5 procent, medan efterfrågan bara steg med 2 procent. 

En stor del av kapacitetstillskotten inom pappersförpackningar härrör från pappersmaskiner som ställs om till produktion av förpackningsmaterial. Detta agerande är rationellt både av de papperstillverkare som ställer om sin egen verksamhet, och andra företag som köper pappersfabriker för att ställa om dem. 

Efterfrågan på papper har minskat trendmässigt under många år, medan efterfrågan på cellulosabaserade förpackningar ökar och att konvertera ett befintligt pappersbruk är mycket billigare än att bygga en helt ny förpackningsfabrik. Det beror bland annat på att dyrbar infrastruktur för att få in insatsvaror i bruket, som ofta kan inbegripa järnväg och hamnar, och fastigheter för lager och transport av färdiga varor, är desamma.  

Genom att undvika att lägga ned verksamheten helt och hållet slipper företagen dessutom att ta kostnader för att sanera industrifastigheten och uppsägningar av personal. Sociala kostnader och de proteststormar som ofta blir konsekvenser av en total nedläggning undviks också.


Inga nedläggningar
Därför är det föga förvånande att några fullständiga nedläggningar av pappersbruk inte genomförts de senaste åren, trots att efterfrågan minskat kontinuerligt.

En konsekvens av detta är dock att kapaciteten för produktion av förpackningsmaterial ökar kraftigt. Samtidigt som det finns tydliga tecken på en konjunkturavmattning, och sambandet mellan konjunktur och efterfrågan på förpackningar är stark. 

Detta gör att Kepler Cheuvreux på kort sikt bedömer att det är för tidigt att köpa renodlade förpackningstillverkare, då de riskerar att vara så kallade värdefällor, det vill säga verka billiga, men att det också finns skäl för det. 

Bolag som fortfarande har en stor andel papperstillverkning som kan ställas om till förpackningstillverkning är intressantare, menar Kepler Cheuvreux, och lyfter fram finska UPM som särskilt intressant. 


Kepler Cheuvreuxs syn på skogsbolagen 

UPM 

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs 33 euro 


Stora Enso 


SCA 

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs 92 kronor


Holmen

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs 225 kronor  


Ahlstrom-Munksjö

 • Rekommendation: Behåll 
 • Riktkurs 15 euro 


Metsä Board 

 • Rekommendation: Minska
 • Riktkurs 5 euro 


Billerudkorsnäs: 

 • Rekommendation: Minska 
 • Riktkurs 95 kronor  


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan