CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) grundades 2000 med ambitionen att företag skulle mäta och redovisa sina utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan. Idag har CDP ett bredare perspektiv och inkluderar även organisationers påverkan på till exempel skog och vattenförbrukning. CDP är en icke-vinstdrivande organisation som samlar in miljödata från fler än 5 000 bolag som sedan analyseras med hjälp av CDP:s metod ”Climetrics” som rankar bolagen. Även städer, regioner och delstater kan rapportera. Klimatranking av bolagen kommer från och med den 12 april att erbjudas på Swedbanks analystjänst Aktiellt och i internetbanken.

Utgångspunkten för klimatranking är att alla företag kan bli bättre på resursoptimering och bidra till en mer hållbar ekonomi. Genom att mäta och rapportera kan en förståelse skapas för hur bolaget påverkar miljön. Att jämföra sig med andra ger bolagen incitament till att förbättras. I basscenariot får alla bolag poäng efter deras nuvarande emissionsintensitet av växthusgaser och för hur de hanterar klimatfaktorer, så kallad Climetrics Company Score, eller klimatranking.

Bild 1) Komponenter i basfallet (källa: CDP)

 

Emissionsintensiteten visar på den underliggande klimatrisken i ett bolags nuvarande affärsmodell, relativt andra bolag.

Climate management performance score är en framåtblickande indikator som tar sikte på att utvärdera medvetenheten i bolaget och hur ledningen hanterar klimatfrågor. Oavsett den nuvarande nivån på koldioxidutsläpp återspeglar den hur väl bolaget har redovisat mätetal, risker och möjligheter relaterade till klimatförändring och om tillämpbart, insatsvarornas påverkan på skogsavverkning. Den fångar också bolagets åtaganden att sätta meningsfulla mål för utsläppsminskningar.

I de fall då det är tillämpbart utvärderas Fossil fuels and Low-Carbon Technology Exposure (enligt bild nedan) vilket utvärderar hur bolagets produkter och tjänster är stödjande eller hindrande i övergången till alternativa teknologier med låg kolhalt inom sektorer som energi, transport och fastigheter.

Bild 2) Komponenter i Climetrics company score när särskilda mätetal gäller (källa: CDP)

Hur samlas datat in?

CDP genomför årligen enkätundersökningar med bolagen. Svaren analyseras vidare med CDP:s metod Climetrics som bedömer hur väl bolagen hanterar utmaningarna med klimatförändringar. Analysen av bolagets exponering mot gröna och bruna teknologier i i bolagen görs av CDP. Rankingen kan uppdateras när ny data blir tillgänglig som förändrar denna exponering. 

Hjälp till investerare

Klimatrankingen är ett mått mellan 0-100 där 100 är bästa betyg. Värt att notera är att ett bolags klimatranking påverkas av svarsfrekvensen, vilket kan förklara vissa låga resultat i studien. Se mer i Aktiellts Rekommendationslista för respektive bolags poäng. Intresserade läsare kan skapa ett gratis konto på https://www.cdp.net/en där det går att se hur varje enskilt bolag svarat. 

En låg klimatranking utesluter inte att bolaget kan vara en god investering. På lång sikt tror vi dock att alla företag måste ta hänsyn till växthuseffekten. Risken för konsumentbojkotter ökar i takt med klimatet och miljön får allt större betydelse i konsumenternas medvetande, vilket vi beskrivit i tidigare artiklar (Hållbar plastanvändning i den nya plastekonomin). Investerare erbjuds nu en möjlighet att även ta hänsyn till klimatrankingen vid utvärderingen av framtida investeringar.


Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan