Nordens ledande busstransportbolag heter Nobina. Med en marknadsandel på 16 procent ser bolagets 3600 bussar till att över en miljon människor varje dag kommer till arbete, skola och andra aktiviteter.

På de fyra marknaderna Danmark, Finland, Norge och Sverige finns cirka 85 kommunala lokaltrafikbolag. Dessa bolag gör i sin tur upphandlingar av operatörer för sina kollektivtrafiktjänster, där Nobina alltså är den mest framstående operatören av bussar i lokaltrafik. Bolaget har 110 kontrakt med kommunala lokaltrafikbolag.


Goda marknadsutsikter
Storleken på den nordiska marknaden för kollektivtrafiktjänster uppskattas till 100 miljarder kronor, varav bussmarknaden som är det enskilt största transportslaget utgör 47 miljarder kronor. Bussmarknaden har vuxit de senaste åren, och väntas fortsätta göra så för en överskådlig framtid. Detta beror på ett flertal samverkande faktorer.

Ökad urbanisering i Norden skapar nya behov av transportlösningar för allt fler personer.  Nordiska städer har även ett gemensamt fokus på att förbättra planeringen och miljön i städerna, exempelvis genom att uppmuntra till mer kollektivtrafikanvändning och mindre bilåkande. Politiskt sett är fokus på miljö och klimat ett av de viktigaste områdena, till stor del drivet av allmänhetens krav.

Länderna i Norden skapar allt fler regler och lagar för miljömässigt hållbara samhällen, exempelvis ett skifte mot mer miljövänliga och hållbara transporter. Där utgör bussar, och främst elektriskt drivna sådana, ett mycket bra och kostnadseffektivt alternativ till såväl andra kollektivtrafiktjänster som transport i egen bil, taxi och andra samåkningstjänster.

Bussar är ett flexibelt sätt för att bygga ut, ändra eller komplettera linjedragningar och rutter inom ett kollektivtrafiksystem. De använder befintlig väginfrastruktur och har lägre kapitalkostnader än andra tjänster som tåg, spårväg och tunnelbana.


Strategisk affärsmodell
Nobina är inte beroende av biljettintäkter. Intäkterna kommer från fasta kontrakt med kommunala lokaltrafikbolag som sträcker sig mellan fem och tio år, med optioner om förlängningar på mellan ett och tre år. Bolaget har en genomsnittlig kontraktslängd på 8,1 år och en genomsnittlig ålder på sin bussflotta på 6,6 år.

En stor del av flottan är leasade på tio år, men en buss har normalt sett en ekonomisk livslängd på 14 år så de sista fyra åren tar Nobina över ägarskapet och därmed risken för de kapitalvärden som finns i flottan.

I och med de långa fasta kontrakten, och optionen att förlänga kontrakten som använts i runt 90 procent av fallen de senaste tre åren, är Nobinas intäkter diversifierade, förutsägbara och starka.


Stora möjligheter i nya upphandlingar
Bolaget lägger mycket tid och resurser på att prospektera och förbereda anbuden för de upphandlingar av kollektivtrafik som kommuner enligt lag måste göra.

Det senaste decenniet har Nobina vunnit i snitt var tredje upphandling. Därför kan bolaget inte bara betraktas som bussoperatör utan lika väl ses som en expert på offentliga upphandlingar av kollektivtrafiktjänster. Under 2019 så är det många nya och stora upphandlingar på gång, framför allt i Stockholmsområdet, då många gamla kontrakt löper ut.

Här finns stora möjligheter för Nobina med sin upphandlingsexpertis att säkra ytterligare stabila intäkter under 2020-talet. Men även om bolaget inte skulle vinna ett enda nytt uppdrag kommer den befintliga kontraktsportföljen generera intäkter på 8,4 miljarder kronor år 2022. Av alla operatörer är Nobina bäst vad gäller att generera intäkter (EBIT) per kilometer och per buss.

Sammantaget är bolaget väl positionerat för tillväxt och förbättrade marginaler. Kepler Cheuvreux inleder bevakning av Nobina med rekommendationen Köp till en riktkurs om 70 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan