Det första kvartalet brukar säsongsmässigt vara svagt för fastighetsbolagen. Men i år har framför allt den amerikanska centralbanken, Feds mjukare inställning fått räntorna att sjunka. I Sverige har den femåriga statsobligationsräntan, som är ett viktigt riktmärke, sjunkit med 15 punkter (0,15 procent) till för närvarande 0,22 procent.

Bedömningen är att det för närvarande är mer sannolikt att värderingarna på den svenska fastighetsmarknaden ska upp ytterligare än att de går ned. För det talar fortsatt sjunkande avkastningskrav, vilket märkts tydligt i de priser som fastigheter bytt ägare till under första kvartalet. Kraftigt ökat internationellt intresse för svenska fastigheter bådar också gott för helåret. 

Av de sammanlagt 25 fastighetsaktier som Kepler Cheuvreux analyserar får 17 rekommendationen Köp och fyra vardera Behåll och Sälj. 

Mest attraktiva bedöms Fabege, SBB och Wihlborgs vara. 


Fabege bäst i klassen 
Med hela fastighetsportföljen belägen i bra lägen i Stockholm och 85 procent kontor har Fabege den bästa fastighetsportföljen bland svenska fastighetsbolag. Men Fabege har också den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna. Med tanke på den utmärkta historiska utvecklingen för projektportföljen, dess topplägen och de betydande dolda värdena i portföljen är det rimligt att Fabegeaktien ska handlas med en viss premie. För det talar också att förvaltningsfastigheterna är försiktigt värderad. 

För närvarande handlas aktien i stället med viss rabatt mot nettovärdet av företagets samlade tillgångar (NAV). 

  • Rekommendationen Köp upprepas 
  • Riktkursen höjs till 151 kronor (148) 


Ökade intäkter från fastighetsförvaltningen talar för Wihlborgs
Det finns farhågor om att marknaden för kommersiella fastigheter i Malmö, vilket är Wihlborgs viktigaste marknad, håller på att bli övermättad. Oron ser dock ut att vara överdriven och nyuthyrningar under första kvartalet visar på hälsosam efterfrågan. 

Wihlborgs har en förmåga att få de återkommande intäkter från fastighetsförvaltningen att öka samtidigt som fastighetsportföljen och växer genom kontinuerlig fastighetsutveckling. Det gör aktien intressant 

  • Rekommendationen Köp upprepas 
  • Riktkursen höjs till 145 kronor (136) 


SBB kan liknas vid en obligation med tillväxtmöjligheter 
Tidigare högbelånade SBB har pressat ned belåningsgraden till 53 procent och fastighetsportföljens kombination av 70 procent samhällsfastigheter, 20 procent svenska bostäder och 5 procent byggrätter gör att aktien kan jämföra med en kommunobligation med väldigt attraktiv avkastning. Dessutom med tillväxtmöjligheter. 

  • Rekommendationen Köp upprepas 
  • Riktkursen höjs till 14,1 kronor (14) 
 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan