Millicom grundades 1990 och opererar i dag på nio marknader i Latinamerika, däribland Guatemala, Honduras och Paraguay. På sex av dessa amerikanska marknader är bolaget en integrerad operatör för fast och mobil telefoni. Millicom erbjuder även mobiltelefoni i Tanzania och Chad. Största ägare i bolaget är i dag svenska investmentbolaget Kinnevik.

För tillfället håller Millicom på att slutföra förvärvet av Telefonica Central America, vilket utökar marknadsnärvaron i Panama, Costa Rica och Nicaragua där bolaget i dag enbart erbjuder fast telefoni. När förvärvet slutförs kommer Millicom ha en unik position genom hela Latinamerika med större skalfördelar och en bättre riskprofil.

Därför uppdaterar bolaget nu sina målsättningar på medellång sikt. Organisk tillväxt i tjänsteintäkter ska hamna i mellanregistret av ensiffrig tillväxt, mätt i lokala valutor. Tillväxten i EBITDA väntas vara medelhög till hög ensiffrig. Även det operativa kassaflödet väntas vara runt 10 procent per år.


Nåbara målsättningar
Kepler Cheuvreux ser att bolaget kommer nå de nya målen på basis av tre faktorer. Den växande medelklassen på de marknader Millicom, som integrerad operatör, kommer närvara på betyder en växande efterfrågan på dess produkter och tjänster. Detta hänger samman med att det i dag är låg utbyggnad av höghastighetsanslutningar såväl inom 4G som fast bredband, något som blir allt mer viktigt och efterfrågat. Därtill har Millicom redan nu en stark marknadsposition med det välkända lokala märket Tigo och god nätverksinfrastruktur vilket minskar behovet av investeringar i anläggningstillgångar.

Sammantaget så kan Millicom, sett till pågående förvärv och de nya finansiella målen, generera mycket värde för aktieägare de kommande sex åren. I den uppdaterade analysen och värderingen räknar Kepler Cheuvreux med 3 procents tjänsteintäktstillväxt, 5 procents EBITDA-tillväxt och 8 procents tillväxt i det operativa kassaflödet.

Men då bolaget opererar på många marknader vars valutor är starkt knutna till eller de facto baserade på den amerikanska dollarn, så är grovt räknat halva bolagets resultat denominerat i dollar. Estimaten i den uppdaterade analysen är därför justerade för att de lokala valutorna ska sjunka med 2 procent i förhållande till dollarn.

Värderingen kommer fram till ett värde om 79 dollar (730 kronor) per aktie, vilket antyder cirka 30 procents uppsida från dagens aktiepris. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs från 630 till 730 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan