Vad är det för förändringar som har gjorts i fonden?

När fonden gjordes om från Penningmarknadsfond till Räntefond Kort fick jag som förvaltare  ökade möjligheter att skapa avkastning genom att öka räntedurationen från tidigare ett halvår till max ett år. Nu går det också att köpa obligationer med längre löptid (max 5 år). Vi går även över till Value-at-Risk riskmätningsmetod vilket medför större möjligheter att använda derivat för att ta positioner. De friare placeringsriktlinjerna ger utrymme att bättre utnyttja avkastningskurvans lutning och ett större utbud av obligationer att välja fondens innehav ifrån.

Går det att skapa avkastning i en lågräntemiljö?

Det finns fortfarande möjligheter att skapa avkastning i lågräntemiljö även om avkastningen blir lägre än tidigare. Möjligheterna blir dessutom fler när fonden nu har ett friare placeringsmandat, eftersom man kan välja i större utsträckning att investera på den del av avkastningskurvan där man kan få som mest avkastning för den risk man tar. Att Riksbanken dessutom höjde räntan förra året gör att lägsta nivån för de allra kortaste innehaven är högre än förra året. 

Ett annat sätt att skapa mer avkastning i lågräntemiljö skulle kunna vara att ta större kreditrisk i form av obligationer med lägre kreditrating, men det är något som vi har valt att inte göra. Fonden kommer även i fortsättningen äga obligationer utgivna av emittenter med mycket hög kreditvärdighet, framförallt stat, säkerställda bostadsobligationer, kommuner, landsting, banker samt stat- och kommunägda bolag. 

Vad tror du om fondens möjligheter till att skapa avkastning på sikt?

Jag tror att fonden har goda möjligheter att gå bra framöver i sitt segment av marknaden. Riksbanken har höjt räntan från -0,5% till -0,25%, vilket gör att förutsättningarna framöver ser bättre ut än de gjort på flera år. Dessutom är avkastningskurvorna fortsatt branta och avkastningen från obligationer utgivna av banker, stats-och kommunägda bolag har blivit högre, vilket också är positivt för fonden.

Swedbank Robur Räntefond Kort

i år
-0,14%
3 år
-0,82%
5 år
-0,80%
förv.avg.
0,10%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan