Förklaringen till det starka första kvartalet på aktiemarknaderna får till största del tillskrivas de mjukare centralbankerna, och då i synnerhet amerikanska Fed. Samtidigt har konjunktursignalerna varit svagare än väntat och de långa räntorna har sjunkit. De mer konstruktiva handelssamtalen mellan USA och Kina har också varit bidragande till att återskapa tilltron hos investerare. 

På slutet har dock samtalstonen åter hårdnat och ett eventuellt avtal skjutits framåt i tiden. I tillägg till ovanstående är oklarheterna kring Brexit, efter mer än 1 000 dagar av osäkerhet, större än någonsin och risken för ett hårt okontrollerat farväl har ökat. 

– Efter en stark period är vi nu med andra ord mitt i stormens öga. Vi förblir neutrala i de tre stora tillgångsslagen men vi förlänger durationen i vår ränteallokering, och detta gör vi i diversifieringssyfte, men även som ett resultat av de svagare konjunktursignalerna samt risken för en korrigering på aktiemarknaden, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg. 

Det finns ett antal avgörande bitar som, om de går fel, kan utlösa en korrigering. De tre saker som vi berör ovan är de mest överhängande riskerna i närtid enligt oss. Om vi istället vänder på myntet och tänker att dessa tre utvecklas åt rätt håll räknar vi inte med motsvarande positiva påverkan som risken i det mer negativa scenariot.

– Anledningen är enkel, en hård Brexit ligger inte med i förväntansbilden vilket däremot fortsatta framgångar i handelssamtalen till stor del gör. Vi får då förlita oss på en stabilisering av konjunkturutvecklingen för att finna stöd till aktiemarknaden. Vi ser en sådan framför oss men inte riktigt ännu. 

Många konjunkturindikatorer är undersökningsbaserade och dessa påverkas av rädslan för en upptrappad handelskonflikt. När den senare finner en lösning, vilket vi tror den kommer att göra, är det rimligt att indikatorerna åter stärks. I ett sådant läge borde rädslan för en lågkonjunktur minska vilket skulle ge stöd till aktier.

– En korrigering i närtid behöver nödvändigtvis inte bli allt för stor eller långvarig då det finns indikatorer på att en stor del av det institutionella kapitalet inte har hängt med i den starka inledningen på året. Det borde innebära att delar av detta kapital söker sig till marknaden vid en eventuell korrigering, säger Johanna Högfeldt.

Läs hela strategin med placeringsförslag 


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan