Inför förra rapportsäsongen var aktiekurserna nedpressade och det räckte i många fall att bolagen uppvisade hyggliga siffror och kommentarer om framtiden. Efter börsrallyt kräver sannolikt marknaden mer av bolagen nu. I Sverige och i USA smygstartade rapportsäsongen i förra veckan, för att kulminera veckan efter påsk. 

Förväntningarna på det amerikanska första kvartalet har kommit ner successivt och indikerar en cirka fyraprocentig negativ vinstutveckling jämfört med förra året.

Det återstår att se om prognoserna återigen visar sig vara alltför försiktiga. Av den handfull S&P bolag, däribland fyra större banker, som inlett rapportsäsongen, överträffade samtliga utom Wells Fargo förväntningarna. Kursreaktionerna har generellt varit positiva, marknaden reagerade med lättnad på bankrapporterna som är en bra indikator på konsumentbeteendet, och handlade upp stora delar av sektorn.

Under veckan som kommer rapporterar 50 av S&P 500 bolagen, däribland stora delar av den finansiella sektorn, samt också flera ledande verkstadsbolag.

I Sverige har, likt de flesta andra marknader, året börjat med kraftiga kursuppgångar. OMXS30 har stigit 17 procent samtidigt som vinstförväntningarna för innevarande år har justerats ned fem procent sedan årsskiftet. Värderingen har som ett resultat stigit hela 22 procent och ligger nu på 15,2 gånger vinsten. Jämfört med historiska genomsnittsnivåer är detta lite högt men absolut ingen nivå som gör värderingen ansträngd, inte minst med tanke på den låga räntan. Värderingarna var kraftigt nedtryckta runt årsskiftet och vi ansåg att det var orealistisk pessimism som tyngde marknaderna i det läget. Värderingsskillnaderna är stora mellan bolagen men vår generella slutsats är att den stundande rapportsäsongen inte är samma givna positiva trigger som vi ansåg att den förra var. Det krävs sannolikt mer av bolagen denna gång. I grunden är vi positiva till konjunktur– och vinstcykeln jämfört med vad vi upplever ligger i värderingen. Däremot är vi medvetna om att eventuella rapportbesvikelser eller svaga kommentarer om framtiden sannolikt kommer att straffas med kursnedgångar, det var inte alltid resultatet vid förra rapportsäsongen. Vi går in i rapportsäsongen med stor tillförsikt.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan