Aktier - den mest attraktiva vägen till avkastning givet risken
De långa statsräntorna har fallit kraftigt under året och den tioåriga amerikanska statsräntan har ungefär halverats från de 3,2 procent där den låg i slutet av förra året. Samtidigt förväntar sig marknaden fortsatta räntesänkningar från den amerikanska centralbanken, Fed, i skrivande stund 4-5 stycken fram till slutet av 2020. Ett flertal centralbanker har följt efter Fed och nyligen sänkt räntan och marknadens förväntningar innefattar även åtgärder från andra banker.

Låga räntor en längre tid får omfattande konsekvenser, både på kort och på lång sikt. Centralbanksstimulanser ger normalt stöd till aktieuppgångar samtidigt som det blir allt svårare att söka skydd för fortsatta aktienedgångar i den redan så nedpressade räntemiljön. På sikt bör en ny lägre ”normal” ränta ge stöd för en högre aktievärdering. Att räntorna sannolikt kommer förbli mycket låga under en avsevärd tid framåt är något vi tar med oss i allokeringen.

För professionella investerare, till skillnad från klassiska sparare, är relationen mellan potentiell avkastning och risk mer avgörande. Räntan är helt avgörande i detta sammanhang. En tänkbar investering görs för att få avkastning på sitt kapital och ju större risk som kapitalet utsätts för ju större potentiell avkastning krävs för att investeringen ska ses som rationell. Från detta perspektiv kan varje enskild investering utvärderas på egna meriter men även ur ett relativt förhållningssätt mellan olika tillgångar. För att bli kompenserad för den extra risk som det innebär att investera i aktier används en riskpremie för att räkna ut vilken avkastning som behövs för att det ska vara attraktivare att investera i aktier framför räntor.

Historiskt sett har 8,5 procent i avkastningskrav för aktier varit vanligt förekommande, där 4,5 procent varit en långsiktig riskfri ränta och 4,0 procent utgjorts av riskpremien för aktier.

Denna nivå har med andra ord ofta legat till grund för att räkna ut till vilken värdering en aktiemarknad, eller enskild aktie, bör handlas till för att nå investerarens avkastningskrav. En intressant fråga blir ju då vad som händer om den långsiktiga räntan ändras? Det var länge sedan vi såg riskfria räntor kring 4,5 procent och marknadens uppfattning är att framtida räntenivåer kommer att vara klart lägre än vad vi upplevt historiskt. Marknaden har tagit till sig av det engelska uttrycket ”lower for longer. I ett sådant scenario kommer investerares avkastningskrav sannolikt att förändras och vi upplever att vi är någonstans mitt i denna omställning i dagsläget.

Små förändringar får stort genomslag
I ett enkelt räkneexempel justerar vi ner den riskfria räntan med 1 procentenhet från 4,5 procent till 3,5 procent, vilket då ger ett avkastningskrav på 7,5 procent. I en enkel modell för diskonterade kassaflöden, stiger den motiverade värderingsnivån, av en specifik aktie eller en hel börs, med runt 15 procent av en sådan förändring.

Den riskfria räntan har med andra ord en stor påverkan på vad som kan anses vara en rimlig värdering. Det är dock viktigt att komma ihåg att bara för att räntor är extremt dyra betyder det inte nödvändigtvis att man ska slänga sig in i en aktiemarknad som riskerar att ge lägre avkastning än den önskade, givet risken. På senare tid har investerare tvingats att ta mer risk för att möjliggöra en rimlig avkastning på sitt kapital. Samtidigt tvingar den låga räntan även investerare att fundera kring vilken kompensation de kräver för att utsätta sitt kapital för risk.

Det här är mycket komplexa frågeställningar och det kommer sannolikt att påverka avkastningen, både på kort och lång sikt.

Vi ökade i förra veckan aktievikten till en liten övervikt och finansierade detta genom att neutralisera den tidigare övervikten i krediter. Undervikten i räntor kvarstår och vi förlängde durationen ytterligare. Centralbankerna är vaksamma på utvecklingen och samtidigt gör de extremt låga räntorna det allt svårare att fly aktiemarknaden in i räntemarknaden. Turbulensen har återigen skrämt investerare och vi anser att räntemarknaden diskonterar en alltför dyster realekonomisk framtid. ”Lower for longer” begreppet är sannolikt dessutom ett ännu mer aktuellt ämne på allt fler allokeringsmöten bland institutioner runt om i världen. Det kan förbli volatilt ett tag till men på sikt tror vi att det är rätt att öka aktievikten och då kan den låga räntan ge extra skjuts åt uppgången. Den mer kortsiktiga katalysatorn finner vi sannolikt i ett mer positivt nyhetsflöde kring handelsdispyten alternativt i form av stimulanser från centralbanker.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan